Gå til sidens indhold

Personindkomster

Beskrivelse

Personindkomster indeholder en lang række indkomst-, skatte- og formuevariable på årsniveau. Datagrundlaget for flertallet af variablene i personindkomsten er baseret på Skats slutligningsopgørelse og Skats e-indkomstregister.


I løbet af 2014 blev registeret revideret. De væsentligste ændringer er, at overskud af selvstændig virksomhed bliver tillagt kapitalindkomster i virksomheden og fratrukket virksomhedens renteudgifter. Endvidere deles variablen overførselsindkomster i offentlige overførsler og privat pension. De nye variable føres tilbage til 1987, som er det første år hvor kapitalindkomster og renteudgifter i selvstændig virksomhed er opgjort særskilt. I forbindelse med revisionen af registeret ophører en række variable, som har eksisteret i perioden 1980(1994) til 2013. Det skyldes enten, at variablen er blevet erstattet af en ny variabel, eller at variablen begrebsmæssigt går på tværs af den nye begrebsstruktur. Se " Indkomster_introduktion_2013_begreber.docx", jf. nedenfor.Bilag

Variable

ADAGPAGN Arbejdsgiverbetalt sygedagpenge
AEKVIVADISP_13 Ækvivaleret disponibel indkomst
AKTIEINDK Udbytte samt gevinst/tab på aktier og visse aktiebaserede investeringsforeningsbeviser
AMTSSK Amtsskat
ANDBISTANDYD Andre ydelser fra kommuner og a-kasser
ANDOVERFORSEL Andre overførsler består af SU, boligstøtte og børnetilskud.
ARBBIDMVALM Arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension af erhvervsindkomst
ARBFORS Arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag (Rubrik52)
ARBLHUMV Arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse
BEFORDR Det selvangivne beløb vedr. befordring (fradrag i skattepligtig indkomst)
BRUTTO Skattepligtig bruttoindkomst før fradrag i kr. ( 1980 -2013)
BUNSKA Beregnet bundskat til staten
CORFRYNS Skattemæssig værdi af frynsegoder i forbindelse med beskæftigelse
DAGPENGE_KONTANT_13 Dagpenge og kontanthjælp mv. ialt
DELPENS Delpension
DISPON_13 Indkomst efter skat og renteudgifter tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig.
DISPON_NY Indkomst efter skat og renter (samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat m.m.)
DSPSUM Særligt pensionsbidrag
EFTLOEN Efterløn ( fra 2009 ink.l fleksydelse)
EJD_SKAT_EJER_BOLIG Ejendomsskat(grundskyld) for boligejere
EJD_SKAT_LEJER_BOLIG Ejendomsskat(grundskyld) for lejere
EJENDOMSVURDERING Kontant ejendomsværdi af ejendomme i Danmark ejet pr. 31. 12
EJVSKAT Ejendomsværdiskat
ERHVERVSINDK Erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer
ERHVERVSINDK_13 Erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer
ERHVERVSINDK_GL Erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed
FOLKEFORTID_13 Folke- og førtidspension mv.
FORM Skattemæssigt beregnet værdi af nettoformuen ultimo året, ekskl. pensionsformuer
FORMREST_NY05 Nettorestformue ultimo året, ekskl. pensionsformuer
FORMUEINDK_BRUTTO Renteindtægter og realiserede tab/gevinster på værdipapirer, ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig- fra1987 ekskl. indkomst fra selvstændig virksomhed
FORMUEINDK_NY Samlede formueindkomster inkl. beregnet lejeværdi af egen bolig
FRADRAG Samlet beregnet fradrag i skattepligtig indkomst
GRON_CHECK Grøn check, kompensation for grønne afgifter
HAEVPEN Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift, ekskl. udbetalinger fra LD og ATP
HAEVPENAF Afgift af alle afgiftspligtige hævede pensioner
HONNY Honoraraflønning, arbejdsmarkedsbidragspligtig
INDBEEFT Indbetaling til efterløn (efterlønsbidrag)
KAPPEN Afgiftspligtig kapitalpension hævet i tide. Opgjort før fradrag af afgift
KAPPENAF Afgift af kapitalpensioner hævet i tide ( afgiftspligtige pensioner)
KHFLYGT Aktiveringsydelse- kontanthjælpsmodtagere
KISKAT Kirkeskat for medlemmer af folkekirken
KMSKAT Kommuneskat
KOEJD Kontant værdi af ejendomme i Danmark ejet pr. 31. 12
KONT_GL Kontanthjælpsydelser 1980 - 1993
KONTANTHJ_13 Kontanthjælp (underhold/forsørgelse)
KONTHJ Skattepligtig kontanthjælp (underhold/forsørgelse)
KONTSKFRI Skattetfri kontanthjælp
KORSTOETT Boligsikring og boligydelse
KORYDIAL Udbetalte børnetilskud og familieydelser efter opregning til hele kalenderåret
LEJEV_EGEN_BOLIG Beregnet lejeværdi af egen bolig
LOENMV Lønindkomst i alt
LOENMV_13 Lønindkomst i alt
MLLSKA Beregnet mellemskat til staten
NETOVSKUD Nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer, før kapitalindtægter og udgifter
NETOVSKUD_13 Nettooverskud af selvstændig virksomhed ( fra 1987 efter kapitalindtægter og udgifter)
NETOVSKUD_GL Nettooverskud af selvstændig virksomhed, før kapitalindtægter og udgifter
OFF_OVERFORSEL_13 Offentlige overførsler
OFFPENS_EFTERLON_13 førtids- og folkepenion, varmehjælp, efterløn og fleksydelse.
OMFANG Omfang af skattepligt
OVERFORSINDK Overførselsindkomster inkl. udbetalinger fra pensionskasser, ratepension mv.
OVERG Overgangsydelse
OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 Alle udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse
OVRIG_KONTANTHJALP_13 Aktiverings, ledighed- og revalideringsydelse mv.
OVRIG_OVERFORSEL_13 Andre overførsler. SU, boligstøtte, grøn check og børnetilskud.
OVSKEJD Beregnet lejeværdi af egen bolig (beregnet af SKAT)
OVSKEJD02_NY Beregnet lejeværdi af egen bolig
OVSKEJD07 Beregnet lejeværdi af egen bolig
PERINDKIALT Personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter
PERINDKIALT_13 Personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig
PEROEVRIGFORMUE Aktieindkomst, overskud/underskud af skibsanparter, lejeindtægt sommerhus mv.
PEROEVRIGFORMUE_13 Aktieindkomst, overskud/underskud af skibsanparter, lejeindtægt sommerhus mv.,fra1987 ekskl.formueindkomst i virksomhed
PERSAMLINKNETRENT_NY Samlede indkomster inkl. beregnet lejeværdi fratrukket fradragsberettige renteudgifter ved skatteligningen
PERSONINDK Personindkomst i alt uden formueindkomst, og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.
PRE_SOCIO Socioøkonomisk klassifikation (Indkomst/AKM)
PRIVAT_PENSION_13 Udbetalte private pensioner.
QAKTIVF Samlede aktiver ultimo året ekskl. pensionsformuer
QAKTIVF_NY05 Aktiver ultimo året, ekskl. pensionsformuer
QAKTSKA Skat af de aktieindkomster,der indberettes til skat.
QANDPENS Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner( ekskl.tjenestemandspensioner) og private pensioner
QARBPEN Samlede bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger,efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
QARBPENK Bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
QARBPENL Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).
QBISTYD2 Skattepligtig kontanthjælps-, aktiverings- og revalideringsydelser
QEFTLON Efterløn, overgangsydelse og(fra2008 flexydelse)
QHVIRKSK Foreløbig betalt skat af beløb hævet i virksomhedsordningerne
QIVARK Ydelse udbetalt af a-kasser til iværksættere
QMIDYD Midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser)
QORLOV2 Dagpenge udbetalt af a-kasse ved orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat
QPASSIV Skattemæssigt beregnet værdi af passiver ultimo året
QPASSIVN Passiver ultimo året
QPENSIALT Alle pensionsindkomster
QPENSNY Folke- og førtidspension, delpension samt skattefrie tillæg til førtidspensionister.
QPENSPRI Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner(ekskl.tjenestemandspension) og private pensioner fra Danmark
QPRIPEN Samlede bidrag til private pensionsordninger- kun ordninger med skattefradrag
QPRIPENK Bidrag til privattegnede og privatadministrerede kapitalpensioner
QPRIPENL Bidrag til privattegnede og privatadministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).
QRENTIND Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed
QRENTUD2 Samlede fradragsberettigede renteudgifter inkl. virksomhedsrenter
QSAR En række engangsindtægter samt fortjeneste ved salg af ejendom under visse forudsætninger
QSPLINDK Skattepligtig indkomst
QTILPENS Udbetalte pensioner fra ATP (ATP, særlig og midlertidig pension)
QTJPENS Tjenestemandspension inkl. pension til efterladte ægtefæller og børn.
RENTEINDK Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark-fra 2010 ekskl. renteindtægt af pantebreve uden for depot)
RENTUDGPR Fradragsberettigede renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed
RENTVIRK Renteindtægter, der vedrører virksomhed (inkl. nettorenteindtægter fra udlandet,) samt indkomstskattepligtige kursgevinster i virksomhed.
RESUINK Restindkomst inkl. børnebidrag
RESUINK_13 Restindkomst inkl. børnebidrag
RESUINK_GL Restindkomst inkl. honoraraflønning og børnebidrag
RNT_UDG_OFF_GAELD Renteudgifter af gæld til det offentlige
SAMLINK_NY Samlet indkomst inkl. beregnet lejeværdi før fradrag af renteudgifter, og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.
SKATFRIYD Skattefrie indkomster
SKATMVIALT_13 Skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension i alt. ekskl. kirkeskat
SKATMVIALT_NY Skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension i alt
SKATTOT_13 Samlet personlig slutskat for en skatteyder inkl. udenlandsk betalt skat ekskl. kirkeskat
SKATTOT_NY Samlet personlig slutskat for en skatteyder inkl. udenlandsk betalt skat
SLUSKAT Samlet slutskat for en skatteyder
SLUTBID Samlet arbejdsmarkedsbidrag
ST12PCT 12 pct. skat til staten
ST22PCT 22 pct. skat til staten
ST6PCT 6 pct. skat til staten
STIP Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte - SU
STSKAT Statsskatten
SUNDHEDSBIDRAG Sundhedsbidrag
SYG_BARSEL_13 Udbetalte sygedagpenge fra kommuner
TBKONTHJ Tilbagebetalt kontanthjælp
TILBTOT Skattefrit tillæg til førtidspensionister inkl. tidligere førtidspensionister overgået til folkepension
TOPSKA Beregnet topskat til staten
UNDERHOL Betalt underholdsbidrag (fradrag i skattepligtig indkomst)
VARMEHJALP Varmehjælp til folkepensionister
VIRKORDIND Beløb indsat i virksomhedsordningerne netto (speciel ordning for selvstændige og kunstnere)