Gå til sidens indhold

KONTSKFRI

Navn

KONTSKFRI

Beskrivende navn

Skattetfri kontanthjælp

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2002
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Skattefri kontanthjælp gives til særlige udgifter, og er ikke hjælp til forsørgelse.

Hjælp til forsørgelse ligger i variablen KONTHJ
Hvor
KONTHJ: Skattepligtig kontanthjælp (hjælp i særlige tilfælde)

Variablen KONTSKFRI eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

KONTSKFRI indgår i variablen om kontanthjælpsydelser KONTANTHJ_13

Variablen er ganske ustabil - blandt andet som følge af svingende datakvalitet og manglende indberetninger - se nedenfor.

KONTSKFRI har store beløb for: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.


Skattefri kontanthjælpsydelser omfatter:
-Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
-Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne
-Tabt arbejdsfortjeneste (-2017)
-Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
-Hjælp til sygebehandling mv.
-Hjælp til tandlæge for økonomisk vanskeligt stillede
-Hjælp til enkeltudgifter og flytning
-Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
-Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år
-Hjælp til hjælpemidler mv. til aktiverede
-Hjælp vedr. samværsret mv. med børn
-Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering (udgået)
-Tillægsydelser under revalidering Udgået)
-Tilskud til selvstændig virksomhed (udgået)

- Særlig støtte(Loftrduktion kom først med i 2018)


2018:
Tabt arbejdsfortjeneste er fjernet fra den skattefri kontanthjælp, da den også findes i e-indkomst registret(BFL), hvor den enten indgår som løn eller med indkomst_art_kode =105.
Hjælp i særlige tilfælde mangler for: Gentofte, Gladsaxe, Allerød, Hørsholm, Vejle, Herning, Ikast-brande og Hjørring.
Loftreduktionen i særlig støtte er nu indregnet (Har manglet indtil 2018).
Samlet reduceres den skattefrie kontanthjælp ed 1,1 mia. på grund af dette?


2017 Skattefri kontanthjælp er komplet.
2016: Skattefri kontanthjælp er mangelfuld for alle kommuner (der mangler hjælp i særlige tilfælde). Ingen imputation.
2015: Skattefri kontanthjælp er mangelfuld for alle kommuner (der mangler hjælp i særlige tilfælde). Data imputeret på baggrund af 2014 data.
2014: data for skattefri kontanthjælp er mangelfuld i Glostrup, slagelse, Nyborg, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg, Varde, Ikast-Brande, Skive og Viborg kommuneDe manglende data er målt i 2013 indkomstopgørelsen. I forhold til den samlede kontanthjælp, udgør den manglende kontanhjælpstype mest i Viborg kommune med 13 pct. Målt i forhold til den disponible indkomst udgør det manglende beløb i 2013 mest i Glostrup kommune med 0,13 pct.
2013: Data for skattefri kontanthjælp er mangelfuld i Brøndby, Egedal og Sønderborg kommune.
Fra 2004 til 2006 mangler der en del ydelser i variablen KONTSKFRI


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

KONTSKFRI har ingen værdisæt