Gå til sidens indhold
TEMA

Ligestilling

Hvordan står det til med ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark? I dette tema finder du en række udvalgte nøgleindikatorer, som viser nogle af de forskelle og ligheder, der er mellem livssituationen hos mænd og kvinder. Fx kan du se, hvordan det står til med ligestillingen på områder som uddannelse, helbred og indkomst.

Løn

Når man taler om ligestilling mellem kønnene, falder snakken ofte på løn - eller rettere sagt - ligeløn. I 2022 tjente den mandlige del af befolkningen i gennemsnit 12,2 pct. mere end den kvindelige. Løngabet er beregnet som forskellen mellem mænds og kvinders løn, set i forhold til mændenes løn, og det er støt blevet mindre siden 2004.

Løngabet varierer afhængigt af hvilken arbejdsfunktion, der varetages. Her ses løngabet i 2022 for alment praktiserende læger og tjenere. For andre udvalgte arbejdsfunktioner var løngabet: 17,8 pct. for forfattere; 13,2 pct. for ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer; 0,6 pct. for kassemedarbejdere og -1,8 pct. for fysioterapeuter og afspændingspædagoger.

 

Løngab for udvalgte arbejdsfunktioner

Kvinde og mand med penge

Indkomst

I 2022 udgjorde de parforhold, hvor kvinden tjener mere end manden i alt 29,3 pct. af alle parforhold (med en gennemsnitsalder ml. 20 og 64 år). Denne andel er steget med 10,3 procentpoint siden 1987.

Pensionsformuen hos 60-69-årige mænd var i 2022 gennemsnitligt 17 pct. større end hos kvinderne i samme alder. Dette gab, som er beregnet som forskellen mellem mænds og kvinders pensionsformue, set i forhold til mændenes pensionsformue, er blevet mindre siden 2014, hvor det lå på 24 pct.

 

Pensionsformuegab for 60-69-årige

Ældre ægtepar med pengesæk

Familie

Blandt forældre, der i 2022 havde hjemmeboende børn under 6 år, arbejdede mændene gennemsnitligt 2,8 timer mere om ugen end kvinderne. 

Den 2. august 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Lovændringen ligestiller mænd og kvinder, idet begge får 11 ugers øremærket barselsorlov og derudover hver 13 ugers orlov, som de frit kan dele eller beholde selv. Tallene for forældre, der fik barn aug.–dec. 2022 viser, at nybagte fædre holdt 62,4 dage og nybagte mødre 243,7 dage. Det er for fædrenes vedkommende en stigning på 24,5 dage, og for mødrene et fald på 34,1 dage, sammenlignet med den tilsvarende forældregruppe fra 2021.

 

Fædre og mødres gns. antal barselsdage for nyfødte

Kvinde og mand med baby

Arbejde

Blandt lønmodtagere, der i 2022 havde hjemmeboende børn under 6 år, arbejdede ca. dobbelt så mange mødre som fædre på deltid (under 32 timer pr. uge).

79,4 pct. af alle mænd og 75,8 pct. af alle kvinder var i arbejde - enten på del- eller fuldtid. 

 

Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder, 16-64 år

Mand og kvinde i arbejdstøj

Flere tabeller om ligestilling inden for Arbejde

Uddannelse

Ser man på alle 30-34-årige i 2022, havde flere kvinder end mænd en lang videregående uddannelse som deres højest fuldførte uddannelse. Den tendens har været gældende siden 2003.

Over dobbelt så mange drenge som piger modtog i 2023 specialundervisning i grundskolen.

 

Drenge og piger, der modtager specialundervisning i grundskolen

Dreng og pige i skole

Flere tabeller om ligestilling inden for Uddannelse

Tryghed

I 2023 var ca. 13.200 kvinder og 15.400 mænd ofre for vold i Danmark. Det svarer til hhv. 0,4 pct. af den kvindelige befolkning og 0,5 pct. af den mandlige.

Det er dog langt oftere mænd end kvinder, der begår vold. Mænd var i 2023 gerningsmænd i 5 ud af 6 voldsdomme.

 

Mænd og kvinder, der er dømt for vold

Dommer dømmer mand og kvinde

Helbred

Den forventede middellevetid for kvinder, der er født i 1982-1983, er 6 år længere end for mænd født samme år (hhv. 77,5 år og 71,5 år). Samtidig med at middellevetiden forventes at blive længere for de nye generationer, forventes middellevetidsgabet at blive mindre. For piger og drenge, der er født 40 år senere, i 2022-2023, er gabet 3,8 år.

I 2022 gik kvinder oftere til praktiserende læge end mænd. Mænd havde i gennemsnit de 5,9 lægebesøg, mens kvinder havde 8,7. 

 

Lægebesøg blandt mænd og kvinder

Mand og kvinde ved lægen

Flere tabeller om ligestilling inden for Helbred

Demokrati og ledelse

Efter folketingsvalget i 2022 udgjorde 43,4 pct. af de valgte kandidater kvinder, hvilket historisk set er det tætteste Folketinget er kommet på en lige kandidatfordeling mellem kønnene. Overordnet set er kvinders andel af både valgte og opstillede kandidater steget stødt siden 1945, hvor førstnævnte udgjorde 1,4 pct. 

I 2021 udgjorde kvinder 19 pct. af medlemmerne i danske bestyrelser og 16 pct. af direktionerne - et niveau, som har været nogenlunde konstant siden 2014.

Kvinders andel af medlemmer af bestyrelser og direktioner

Mandlig og kvindelig politiker

Flere tabeller om ligestilling inden for Demokrati og ledelse

Kultur

I 2023 lånte næsten dobbelt så mange kvinder som mænd materialer på de danske folkebiblioteker. Tallene i figuren dækker både lånere af fysiske materialer på bibliotekerne (bøger, dvd’er, mm.) samt af digitale materialer på eReolen.

Blandt modtagerne af Kulturministeriets kulturstøtte i 2022 var 56,6 pct. mænd og 43,4 pct. kvinder. Kvindernes andel er steget siden 2010, hvor den lå på 38,5 pct.

 

Mænds og kvinders andel af Kulturministeriets udbetalinger til kulturstøtte

Mand med maleri og kvinde med guitar

Læs mere

Hvordan står det til med ligestillingen i EU? I Eurostats interaktive publikation "The life of women and men in Europe" kan man sammenligne mænd og kvinders livssituation på tværs af de europæiske lande.
Besøg "The life of women and men in Europe" 

På samme måde udgiver European Institute for Gender Equality, EIGEhvert år et "Gender Equality Index", der sammenligner europæiske mænd og kvinder på parametre som magt (politisk og social), tid (fx brugt på pleje af børn) og viden.
Besøg EIGEs "Gender Equality Index"
Gå på opdagelse i EIGES database

Danske KVINFO er et videnscenter for køn og ligestilling og laver bl.a. undersøgelser af sexisme, seksuel chikane og forskelsbehandling på baggrund af køn.
Besøg KVINFO

Nordisk Information for Kundskab om Køn, NIKK, er et nordisk samarbejdsorgan under Nordisk Ministerråd. De indsamler og formidler fakta og forskning inden for ligestilling og LGBTQ+ med et nordisk og tværsektorielt perspektiv.
Besøg NIKK

I OECD indsamler "The OECD Gender Initiative" data om ligestilling mellem kønnene inden for uddannelse, beskæftigelse og iværksætteri, både i OECD- og ikke-OECD-lande.
Besøg "The OECD Gender Initiative"

The United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, indsamler - ligesom Eurostat - statistik om ligestilling mellem kønnene i Europa. Statistikken afdækker områder som kriminalitet og vold, offentligt liv og beslutningstagning, samt arbejde og økonomi.
Besøg UNECEs statistikker om køn

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets website kan du bl.a. se de politiske aftaler, der indgås, og de initiativer, som ministeriet igangsætter på ligestillingsområdet.
Besøg Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

 

 

Kontaktpersoner for denne temaside

Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen
T: 39 17 30 13 T: 39 17 33 07
E: alo@dst.dk E: dla@dst.dk