Gå til sidens indhold

Om dataindsamling fra virksomheder

Tak for jeres indberetning

Statistik om erhvervslivet er lovbestemt

EU-lovgivning forpligter alle EU-lande til at udarbejde statistik om erhvervslivet. Dansk lovgivning giver Danmarks Statistik hjemmel til at indsamle nødvendige oplysninger fra virksomheder for at kunne udarbejde lovbestemt statistik. Derfor er det lovpligtigt for virksomheder at indberette de oplysninger, om fx aktiviteter, køb, salg, priser, ansatte og løn, som vi anmoder om.

Vi spørger et udvalg af virksomheder - og kun om det nødvendige

Vi spørger så få virksomheder som muligt i forhold til at sikre, at statistikken dækker alle brancher og virksomhedstyper. Vi henter mange oplysninger i administrative registre, og vi anmoder kun om oplysninger fra virksomheder, hvis de ikke kan findes fra en anden kilde. Danske virksomheder indberetter derfor relativt få oplysninger sammenlignet med virksomheder i mange andre EU-lande.

Erhvervsstatistik er for alle

Erhvervsstatistik anvendes som grundlag for lovgivning i Danmark og EU. Erhvervsstatistik bruges også af mange brancheorganisationer, virksomheder, journalister, forskere og private borgere. Alle har adgang til den lovbestemte statistik, som vi udarbejder. Se et aktuelt overblik over dansk økonomi.

Nøgletal om virksomhedsindberetning

65 statistikker er baseret på lovpligtig indberetning

Danmarks Statistik gennemfører løbende lovpligtig dataindsamling fra private virksomheder til ca. 65 forskellige statistikker, som vi skal udarbejde for at opfylde EU-lovgivning og national lovgivning. Nogle statistikker udgives én gang årligt, mens andre udgives kvartalsvist eller månedligt. Antal indberetninger pr. år afhænger af, hvor ofte statistikkens resultater skal offentliggøres.

50.000 private virksomheder anmodes om lovpligtig indberetning

Der er ca. 410.000 aktive private virksomheder i Danmark. I 2023 blev ca. 50.000 private virksomheder anmodet om lovpligtig indberetning til én eller flere lovbestemte statistikker. Ca. 360.000 (ca. 88 pct.) blev ikke anmodet om lovpligtig indberetning. De mindste virksomheder indberetter mindst og de største indberetter mest. Læs mere under: Små virksomheder indberetter mindst.

330.000 lovpligtige indberetninger pr. år

I 2023 anmodede Danmarks Statistik om ca. 330.000 lovpligtige indberetninger fra ca. 50.000 private virksomheder. Månedlig indberetning af udenrigshandel med varer (INTRASTAT) udgjorde ca. 80.000 af disse indberetninger. Modernisering af INTRASTAT betyder, at flere virksomheder kan fritages for denne indberetning.

0,4 pct. af erhvervslivets samlede administrative byrder

I 2004 blev erhvervslivets samlede administrative byrder ved lovpligtig statistikindberetning opgjort til 168 mio. kr. pr. år. I 2023 var byrden mere end halveret til ca. 70 mio. kr. Øget anvendelse af registerdata, digitalisering og automatisering, reducerede stikprøver og modernisering af indberetning til INTRASTAT har bidraget til at nedbringe byrderne. Lovpligtig indberetning til statistik udgør ca. 0,4 pct. af erhvervslivets samlede administrative byrder. Læs mere under: Det samlede tidsforbrug i erhvervslivet reduceres løbende

Tidsforbrug afhænger af aktivitet

Når virksomheder indberetter via en digital indtastningsløsning, kan de frivilligt angive deres tidsforbrug på indberetningen. Nogle indberetninger tager typisk 5-10 minutter, mens andre er mere tidskrævende. Tidsforbrug i den enkelte virksomhed afhænger typisk af omfang af den undersøgte aktivitet i virksomheden. Læs mere under: Virksomheders tidsforbrug på indberetning.

Data fra virksomheder sikrer faktuel viden om erhvervsliv og samfundsøkonomi

Erhvervsstatistik spiller en vigtig rolle i samfundet

Vi udarbejder lovbestemt statistik om udvikling i ledighed, lønninger, energiforbrug, transport, produktion, køb, salg, priser m.m. Statistik bruges blandt andet som grundlag for lovgivning i Danmark og EU. Statistik anvendes også af brancheorganisationer, virksomheder, forskere, journalister og andre, der har brug for viden om udviklingen i erhvervslivet og samfundsøkonomien. Statistik spiller altså en vigtig rolle som grundlag for oplysning, analyser, debat og regulering af love og aktiviteter i samfundet.

Virksomheders indberetninger er nødvendige for en dækkende statistik

Vi henter så mange oplysninger som muligt i administrative registre og centrale systemer, og vi anmoder kun om de nødvendige oplysninger fra virksomheder, som vi ikke kan indhente fra anden kilde. Når virksomheder indberetter oplysninger, så bidrager de til at sikre, at beslutninger i og om erhvervslivet kan træffes på et faktuelt grundlag, der dækker alle typer af virksomheder.

Antal-udtraek-2023

Alle har adgang til oplysninger om vores dataindsamlinger

Oplysninger om de enkelte dataindsamlinger findes på statistikkernes startsider. 

Se startsider til alle dataindsamlinger.

Nederst på hver startside vises de seneste resultater fra hver undersøgelse samt links til flere oplysninger om den enkelte statistik. Alle har adgang til den lovbestemte statistik, som vi udarbejder.

Vores statistik når ud til mange

I 2023 blev Danmarks Statistik refereret 35.003 gange i pressen. Udgivelser om inflationen fyldte mest i nyhedsbilledet sammen med nationalregnskabet, konkurser og beskæftigelse for lønmodtagere samt navnestatistikken. I 2023 hentede vores brugere i alt ca. 23,7 mio. udtræk af data fra Statistikbanken.dk og Statistikbankens applikationsinterface (API).

Sådan besluttes lovpligtig dataindsamling

Lovpligtig erhvervsindberetning

EU-lovgivning forpligter alle EU-lande til at udarbejde statistik om erhvervslivet. Dansk lovgivning bemyndiger Danmarks Statistik til at indsamle nødvendige oplysninger fra virksomheder for at kunne udarbejde ca. 65 lovbestemte statistikker.

Ifølge Lov om Danmarks Statistik (§§ 8-12) skal alle erhvervsdrivende indberette oplysninger, hvis Danmarks Statistik anmoder om det. I tilfælde, hvor EU-lovgivning forpligter Danmark til at udarbejde statistik om forhold, som ikke er dækket af §§ 8-12, kan det ansvarlige ressortministerium fastsætte de nødvendige regler for at opfylde EU-lovgivningen (jf. § 3a).

Indberetning er lovpligtig for at sikre den nødvendige kvalitet og dækning i statistikken, og undladelse af indberetning - eller afgivelse af bevidst urigtige oplysninger - straffes med bøde. 

Læs mere om lovgivning for statistikproduktion.

Danmarks Statistiks bestyrelse beslutter dataindsamling fra virksomheder

Danmarks Statistiks bestyrelse beslutter i hvilket omfang og på hvilken måde, der skal indhentes oplysninger fra erhvervslivet, herunder ved udmøntning af EU-lovgivning og national lovgivning. Det betyder, at alle nye eller ændrede lovpligtige dataindsamlinger fra virksomheder skal forelægges for og godkendes af Danmarks Statistiks bestyrelse, før de iværksættes.

Læs mere om Danmarks Statistiks bestyrelse.

Et rådgivende udvalg for erhvervsdataindsamling repræsenterer virksomhedernes interesser

Danmarks Statistiks bestyrelse har nedsat et rådgivende udvalg for erhvervsdataindsamling med det formål at opnå en tæt dialog og inddragelse af alle typer af brugere i Danmarks Statistiks arbejde - herunder også de virksomheder, der skal indberette oplysninger til statistik. 

Det rådgivende udvalg for erhvervsdataindsamlingens medlemmer kommer fra forskellige erhvervsorganisationer og myndigheder, der repræsenterer virksomheders interesser i forskellige brancher og sektorer. Udvalget skal bidrage til, at Danmarks Statistik bliver en af Europas mest dataleverandørvenlige institutioner til gavn for alle indberettere og øvrige samarbejdspartnere.

Udvalget samles ca. to gange årligt med henblik på at drøfte og indstille initiativer til administrative lettelser og forbedret kontakt med indberettere. Danmarks Statistik gennemfører høringer i Det rådgivende udvalg for erhvervsdataindsamling forud for indstillinger til Danmarks Statistik bestyrelse om ny statistik, der medfører nye krav om indberetning fra virksomheder.

Læs mere om Danmarks Statistiks Rådgivende udvalg for erhvervsdataindsamling.

Nogle indberetninger er frivillige

Danmarks Statistik kan anmode virksomheder om deltagelse i frivillige undersøgelser. Fx for at kunne udarbejde statistik om udvikling i forventninger til fremtiden i forskellige brancher. Hvis en undersøgelse er frivillig, fremgår det tydeligt af indberetningsmaterialet.

Indberettet data behandles fortroligt

Danmarks Statistik behandler alle indberettede data fortroligt. Læs mere om vores datafortrolighedspolitik her: Informationssikkerhed og datafortrolighed.

Små virksomheder indberetter mindst

Erhvervsstatistik skal dække alle brancher og alle typer af virksomheder

Der findes ca. 410.000 aktive private virksomheder i Danmark. I 2023 blev ca. 50.000 af disse virksomheder pålagt at indberette til én eller flere lovbestemte statistikker, mens ca. 360.000 virksomheder (ca. 88 pct.) ikke blev pålagt indberetning.

De største virksomheder har typisk den største andel i mange af de aktiviteter, som erhvervsstatistikken skal belyse. Derfor har indberetning fra de større virksomheder en særlig vægt i statistikken. Men erhvervsstatistik skal belyse forhold og udvikling i alle områder af erhvervslivet og i alle typer af virksomheder – også de mange mindre virksomheder i Danmark. Derfor indhenter vi oplysninger fra virksomheder i alle størrelser og alle brancher.

Antal indberetninger afhænger af virksomhedens størrelse

De mindste virksomheder har de færreste administrative ressourcer og friholdes fra indberetning i det omfang, det er muligt – under hensyn til statistikkernes kvalitet og dækning. For at sikre fordeling af indberetningsopgaver i forhold til størrelse har Danmarks Statistik fastsat et loft over, hvor mange statistikker virksomheder i forskellige størrelsesgrupper kan pålægges at indberette til. Vores såkaldte 3-6-9-regel sikrer, at virksomheder med henholdsvis 0-9, 10-19 og 20-49 ansatte (fuldtidsårsværk – eller en tilsvarende omsætning) maksimalt kan pålægges at indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 statistikker pr. år.

 
Antal ansatte Maks. antal statistikker pr. år. Gennemsnit pr. år.
0-9 3 0,1
10-19 6 1,4
20-49 9 2,2
50 eller flere Intet maks. 4,1

0-9 ansatte (gruppe 1): indberetningspligt til maks. 3 statistikker pr. år

 • Virksomheder i alt: ca. 380.000 (ca. 93 pct. af alle aktive private CVR-nr.)
 • Ansatte i alt (fuldtidsårsværk): ca. 327.000 (ca. 20 pct. af alle ansatte i private virksomheder)
 • Omsætning i alt: ca. 715.000 mio. (ca. 10 pct. af omsætningen i private virksomheder).

De mindste virksomheder er så vidt muligt fritaget for indberetning. De har færrest administrative ressourcer og den enkelte virksomhed har en begrænset andel i mange af de aktiviteter, som statistikken skal belyse. Erhvervsstatistik skal dog også belyse forhold i de mange små virksomheder, og i de brancher, der er domineret af små virksomheder. I løbet af et år har ca. 7 pct. af virksomhederne i gruppe 1 indberetningspligt til én eller flere lovbestemte statistikker. En virksomhed i gruppe 1 indberetter i gennemsnit til 0,1 statistik pr. år.

Ca. 940 virksomheder i gruppe 1 er pligtige til 3 statistikker på et år (maks. antal). Det er typisk virksomheder, der har en særligt betydende rolle i deres branche, og derfor er deres indberetninger nødvendige for en pålidelig og dækkende statistik.

10-19 ansatte (gruppe 2): indberetningspligt til maks. 6 statistikker pr. år

 • Virksomheder i alt: ca. 13.000 (ca. 3 pct. af alle aktive private CVR-nr.)
 • Ansatte i alt: ca. 150.000 (ca. 9 pct. af alle ansatte i private virksomheder)
 • Omsætning i alt: ca. 330.000 mio. (ca. 5 pct. af omsætningen i private virksomheder).

Virksomheder i gruppe 2 har typisk flere indberetningspligter. I løbet af et år har ca. 78 pct. af disse virksomheder indberetningspligt til én eller flere lovbestemte statistikker. En virksomhed i gruppe 2 indberetter i gennemsnit til 1,4 statistikker pr. år.

Ca. 30 virksomheder i gruppe 2 indberetter til 6 statistikker (maks. antal). Virksomheder med relativt mange indberetningspligter har typisk en særligt betydende rolle i deres branche, og derfor er deres indberetninger nødvendige for en pålidelig og dækkende statistik.

20-49 ansatte (gruppe 3): indberetningspligt til maks. 9 statistikker pr. år

 • Virksomheder i alt: ca. 9.000 (ca. 2 pct. af alle aktive private CVR-nr.)
 • Ansatte i alt: ca. 220.000 (ca. 14 pct. af alle ansatte i private virksomheder)
 • Omsætning i alt: ca. 500.000 mio. (ca. 7 pct. af omsætningen i private virksomheder).

I løbet af et år har ca. 87 pct. af virksomhederne i gruppe 3 indberetningspligt til én eller flere lovbestemte statistikker. En virksomhed med 20-49 ansatte indberetter i gennemsnit til 2,2 statistikker pr. år.

Ca. 600 virksomheder i gruppe 3 har indberetningspligt til 9 statistikker. Virksomheder med relativt mange indberetningspligter har typisk en særligt betydende rolle i deres branche, og derfor er deres indberetninger nødvendige for en pålidelig og dækkende statistik.

50 ansatte eller flere (gruppe 4): intet maks. antal statistikker pr. år

 • Virksomheder i alt: ca. 7.000 (ca. 2 pct. af alle aktive private CVR-nr.)
 • Ansatte i alt: ca. 920.000 (ca. 57 pct. af alle ansatte i private virksomheder)
 • Omsætning i alt: ca. 5.700.000 mio. (ca. 79 pct. af omsætningen i private virksomheder).

De største virksomheder har typisk en særligt betydende rolle i deres branche eller sektor, og deres indberetning har derfor en særlig vægt i statistikken. En virksomhed med 50 ansatte eller flere indberetter i gennemsnit til 4,1 statistikker pr. år. Ca. 720 virksomheder i gruppe 4 har indberetningspligt til 10 statistikker eller flere.

Hvilke oplysninger skal virksomheder indberette?

Vi spørger kun om det nødvendige

Vi henter så mange oplysninger som muligt i administrative registre og fra centrale dataleverandører. Vi anmoder kun om oplysninger fra virksomheder, hvis vi ikke kan indhente de nødvendige data fra anden kilde. Vi anmoder om så få oplysninger som muligt fra den enkelte virksomhed i forhold til at sikre dækkende statistik. Antal spørgsmål i de digitale indtastningsløsninger tilpasses automatisk i forhold til den enkelte virksomheds aktiviteter. Hvis en virksomhed fx svarer ”Nej” til e-handel, så skjules alle spørgsmål om e-handel automatisk for den pågældende virksomhed.

Vi spørger så få virksomheder som muligt

Vi udvælger så få virksomheder som muligt til de enkelte undersøgelser. Erhvervsstatistikken skal dække virksomheder i alle brancher, virksomhedstyper, størrelser og omsætningsniveauer. Til de fleste lovbundne statistikker udtager vi virksomheder i såkaldte repræsentative stikprøver blandt alle typer af virksomheder, så statistikken bliver repræsentativ for alle områder i erhvervslivet. Stikprøverne er typisk ikke tilfældigt sammensat. Virksomheder udtages med forskellige sandsynligheder i forhold til størrelse, omsætning, betydning m.m. 

De mindste virksomheder er typisk pligtige til en bestemt i statistik i en periode, hvorefter de typisk kan fritages i en periode og erstattes af andre virksomheder i samme branche og størrelsesgruppe m.m. Det gælder dog kun, hvis virksomhedens indberetning kan undværes uden risiko for statistikkens kvalitet. Små virksomheder, der har en dominerende rolle i deres branche, kan fx typisk ikke fritages.

De største virksomheder kan typisk ikke fritages for indberetning til statistikker om virksomhedens aktiviteter, uden at statistikkens kvalitet forringes. De vil derfor typisk altid være en del af stikprøven til bestemte statistikker.

Én indberetning repræsenterer typisk mange virksomheder

Når vi anvender repræsentative stikprøver, kan vi belyse forhold i alle områder af erhvervslivet ved hjælp af indberetning fra et lille udvalg af virksomheder. Til gengæld repræsenterer hver enkelt indberetning et større antal virksomheder af samme type, og derfor kan én manglende indberetning påvirke statistikkens kvalitet.

Hvorfor spørger vi virksomheder i alle brancher?

Vores erhvervsstatistik skal dække alle områder af erhvervslivet. Når vi fx skal belyse udbredelse og udvikling i innovation eller it-anvendelse i danske virksomheder, så skal statistikken dække alle brancher. Statistikken skal også kunne opfange nye tendenser i de enkelte brancher. Under COVID-nedlukningerne har en del virksomheder fx introduceret markedsføringsaktiviteter og udviklet online services, som ikke tidligere var udbredte i deres brancher.

Hvorfor skal både små og store virksomheder indberette?

Vores erhvervsstatistik skal dække alle typer af virksomheder i erhvervslivet. De største virksomheder har den største andel i en lang række aktiviteter i erhvervslivet, men ca. 93 pct. af alle virksomheder i Danmark har under 10 ansatte, og vækstvirksomheder starter typisk som små virksomheder. Statistikken skal også beskrive vilkår, aktiviteter og udvikling i de mange små virksomheder.

Når vi indsamler oplysninger fra virksomheder i forskellige størrelsesgrupper, så sikrer vi, at statistikken kan opfange udvikling, tendenser og effekter af tiltag i virksomheder i alle størrelsesgrupper.

Hvorfor skal virksomheder indberette om aktiviteter, som de ikke har?

Et ”Nej” eller et ”0” er også en vigtig oplysning, når man skal udarbejde en dækkende statistik - fx om antal ledige stillinger, it-anvendelse, innovation eller miljøbeskyttelsesaktiviteter i erhvervslivets forskellige brancher og virksomhedstyper. Statistik om forskellige aktiviteter i erhvervslivet skal både belyse, hvor aktiviteterne forekommer, og hvor de ikke forekommer. Den skal også belyse nye tendenser, fx når nye aktiviteter eller forhold breder sig til nye brancher og typer af virksomheder.

I nogle tilfælde kan vi på forhånd identificere virksomheder, som har de aktiviteter, som en statistik skal belyse. Ved hjælp af branchekoder udvælger vi fx industrivirksomheder til industristatistik og landbrugsvirksomheder til landbrugsstatistik. Vi bruger momsoplysninger til at udpege virksomheder, der har udenrigshandel og derfor skal indberette til INTRASTAT.

En række statistikker skal belyse aktiviteter, som kan forekomme i alle brancher - fx it-anvendelse eller innovation. Der findes typisk ikke på forhånd oplysninger om, hvilke virksomheder der har hvilke aktiviteter. Derfor må vi spørge virksomheder inden for alle brancher, når vi fx skal belyse udbredelse, omfang og udvikling i it-anvendelse og innovation i hele erhvervslivet.

Virksomheder skal typisk kun besvare nogle få spørgsmål, hvis de bliver anmodet om indberetning om aktiviteter, som de ikke har.

Virksomheders tidsforbrug på indberetning

Virksomheder kan rapportere deres tidsforbrug pr. indberetning

I de digitale indtastningsløsninger kan virksomheder frivilligt oplyse deres tidsforbrug pr. indberetning - inklusiv tidsforbrug på adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Tidsforbruget kan angives i intervaller fra 5 minutter til 3 timer eller mere. Ca. 85 pct. af indberetterne til de årlige dataindsamlinger angiver tidsforbrug i forbindelse med indberetningen. I de månedlige og kvartalsvise dataindsamlinger angiver færre virksomheder deres tidsforbrug ved hver indberetning.

Typisk selvrapporteret tidsforbrug kan ses på statistikkernes startsider

Virksomheders typiske selvrapporterede tidsforbrug på en konkret indberetning kan give nye indberettere en indikation af, hvor megen tid de skal afsætte til deres indberetning. Derfor viser vi virksomheders typiske tidsforbrug på startsiderne til de enkelte statistikindberetninger. Der findes dog ikke selvrapporterede tidsforbrug på indberetninger via fil-upload. Vi anvender den midterste observation i de selvrapporterede tidsforbrug som mål for virksomheders typiske tidsforbrug. Det betyder, at mindst halvdelen af virksomhederne har indberettet til statistikken med det typiske tidsforbrug eller mindre.

Tidsforbrug varierer fra statistik til statistik

Typiske selvrapporterede tidsforbrug på månedlige indberetninger er fx ca. 5 minutter på Detailhandlens omsætning, ca. 15 minutter på Industriens produktion og omsætning og ca. 45 minutter på INTRASTAT.

Typiske selvrapporterede tidsforbrug på årlige indberetninger er fx ca. 15 minutter på Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet, ca. 30 minutter på It-anvendelse i virksomheder, ca. 1 time på Øvrige arbejdsomkostninger og Regnskabsstatistik og ca. 3 timer på Industriens køb af varer og tjenester.

Tidsforbrug varierer fra virksomhed til virksomhed

De typiske selvrapporterede tidsforbrug pr. statistik er generelt indikative i forhold til omfang af de enkelte indberetningsopgaver. Men typiske tidsforbrug dækker også over betydelig variation i tidsforbrug fra virksomhed til virksomhed.

I en række indberetningsløsninger afhænger antallet af viste spørgsmål af, hvilke aktiviteter der findes i den enkelte virksomhed. Nogle virksomheder skal derfor kun svare på få spørgsmål, mens andre skal besvare flere.

I andre indberetningsløsninger skal virksomhederne indberette en række oplysninger for hver medarbejder eller hver forestilling eller for hvert varekøb, varesalg eller datterselskab m.m. Her afhænger tidsforbruget af antallet af medarbejdere, datterselskaber mv. i den enkelte virksomhed.

Eksempler på virksomheders selvrapporterede tidsforbrug fordelt på intervaller

Industriensproduktion-og-omsaetning-02-02-2024 Oevrige-arbejdsomkostninger-02-02-2024 Godstransport-med-lastbiler-27-02-2024
Det samlede tidsforbrug i erhvervslivet reduceres løbende

Byrder ved lovpligtig indberetning til erhvervsstatistik er halveret siden 2004

Erhvervslivets samlede administrative byrder ved lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik er opgjort siden 2004. Ved basismålingen i 2004 blev den samlede byrde opgjort til 168 mio. kr. årligt. I 2023 var byrden mere end halveret til ca. 70 mio. kr. årligt. Lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik udgør ca. 0,4 pct. af de samlede administrative byrder i erhvervslivet.

Vi arbejder løbende på at kunne producere mere efterspurgt, samfundsbeskrivende og aktuel statistik - med mindre byrde i virksomhederne. Vi har halveret erhvervslivets samlede tidsforbrug på statistikindberetning siden 2004 gennem øget anvendelse af registerdata og data fra centrale leverandører, reducerede stikprøver, digitalisering og automatisering, øget datagenbrug og præudfyldning med kendte oplysninger samt brugervenlige indberetningsløsninger og vejledninger, der løbende opdateres ud fra feedback fra vores indberettere.

Modernisering af Intrastat bidrager til reducerede byrder

INTRASTAT, der er vores mest tidskrævende statistkindberetning, har siden 2020 undergået en gennemgribende modernisering, der også bidrager til væsentlig reduktion af erhvervslivets samlede byrder ved statistikindberetning. Fra 2020 er antallet af virksomheder, der skal indberette til INTRASTAT, omtrent halveret.

Udvikling i antal virksomheder med indberetningspligt til INTRASTAT:

2020 2021 2022 2023 2024*
Eksport 4.400 3.700 3.500 3.400 3.400
Import 5.600 4.600 4.100 3.000 2.000

* Forventet antal.

Læs mere om byrdelettelser på INTRASTAT.
Datafortrolighed og politik for indsamling af data fra virksomheder

Læs om behandling af indsamlede individdata om personer og virksomheder.

Læs om informationssikkerhed og datafortrolighed i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistiks politik for indsamling af data fra virksomheder mv.

Danmarks Statistik er en uafhængig statslig myndighed, som producerer og formidler retvisende statistik om samfundsforholdene. Det kan kun lade sig gøre, hvis Danmarks Statistik har relevante og korrekte data til rådighed. Flest mulige data genbruges, da de indhentes fra administrative registre, men i en række tilfælde er Danmarks Statistik afhængig af, at virksomheder indberetter data.

Her præsenteres i kort form DST's politik for indsamling af data fra virksomheder:

 1. Danmarks Statistik indsamler data i henhold til Lov om Danmarks Statistik. Derfor er det som hovedregel lovpligtigt at indberette til Danmarks Statistik. I visse tilfælde er undersøgelserne frivillige, hvilket tydeligt vil fremgå af det fremsendte materiale.
 2. Danmarks Statistik lægger vægt på at være serviceorienteret over for de virksomheder, der skal indberette oplysninger til en statistik.
 3. Danmarks Statistik behandler data om virksomheder og personer fortroligt. Data, som er indsamlet til statistisk brug, videregives ikke til andre myndigheder.
 4. Danmarks Statistik ønsker at gøre det så let som muligt at indberette og arbejder løbende på at stille de mest brugervenlige indberetningsløsninger til rådighed, bl.a. digitale blanketter.
 5. Danmarks Statistik ønsker, at flest mulige data indberettes digitalt.
 6. Danmarks Statistik inddrager input fra indberettere med kvalitative eller kvantitative metoder ved nyudvikling og re-design af spørgeskemaer. Det er med til at sikre, at skemaerne er så enkle at udfylde som muligt.
 7. Danmarks Statistik anvender en ensartet og konsekvent rykkerprocedure i tilfælde af manglende indberetning. Det er nødvendigt for, at Danmarks Statistik kan offentliggøre retvisende statistik på baggrund af indberetninger fra så få virksomheder som muligt.
 8. Danmarks Statistik gennemgår de indberettede data. Ved fejl eller mangler er det i en række tilfælde nødvendigt at kontakte virksomhederne igen for at sikre kvaliteten af statistikken.
 9. Virksomheder med 0-9, 10-19 og 20-49 beskæftigede skal højst indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 forskellige statistikker om året.
 10. Danmarks Statistik arbejder løbende på at reducere antallet af virksomheder, der indgår i stikprøver, og samtidig bevare statistikkens kvalitet.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist