Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økonomisk model ADAM

ADAMs databank November 2017

07-11-2017

ADAMs databank fra november 2017 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit1117 og hist1117, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Jul17.

De primære kilder til banken er nationalregnskabet og finansielle konti, jf. nyt fra Danmarks Statistik, 7. november, 2017. Offentlige finanser, jf. nyt fra Danmarks Statisitk nr. 423, 3. november 2017. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2017, nr. 101, og OECDs "International Trade by Commodity Statistics".

Abonner på ADAMs databank.


ADAM modelversion juli 2017

17-10-2017

Modelversionen fra juli 2017 (Jul17) er nu udsendt.

Ændringer i forhold til modelversionen fra oktober 2016 (Okt16) inkluderer

- Befolkning og arbejdsmarkedsbalance giver med Jul17 mulighed for fordeling på ydelse såvel som aktivitet. I den forbindelse er der opstillet data samt modelrelationer for flere ydelsesopdelte memoposter, som fx integrationsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.

- Ændring i leverance af private tjenester til offentligt forbrug. Produktionen i qz- og o-branchen er nu delt i to. En del der leverer til anvendelse i offentligt forbug, og en del, der leverer til de øvrige anvendelser.

- Omlægning af LD opsparing. ADAMs ligninger er udvidet så de kan håndtere at LDs pensionsformue består af såvel en del, der påhviler udskudt skat og resten der ikke gør.

- Derudover en række mindre tilpasninger og fejlrettelser som har karakter af tekniske ændringer.

Der kan læses mere om modelversionen Jul17 under modelversionsnyt.


ADAMs databank juni 2017

03-08-2017

ADAMs databank fra juni 2017 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit0617 og hist0617, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Okt16. Så snart den nye modelversion fra juli 2017 udkommer i en beta-version vil juni databanken eksistere i to versioner, en til hver modelversion.

De primære kilder til banken er nationalregnskabet, sektorregnskaber inkluderende første kvartalbaserede tal for 2016. Derudover anvendes tal for offentlige finanser, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs International Trade by Commodity Statistics og Economic Outlook. Læs mere under nyt om databanker.

Abonner på ADAMs databank.


Skattetryksberegninger med ADAMs databank

05-07-2017

I notatet ’Udviklingen i det høje danske skattetryk siden 1994’ ses der på udviklingen i danskernes skattetryk målt ved samlede skatter over BNI. Danskernes skattetryk er et bedre mål for skattetryk end samlede skatter over BNP. Notatet viser, at danskernes skattetryk har været faldende svarende til 3 procentpoint. Ses der udelukkende på den private sektor, har den haft stort set uændret skattetryk siden 1994. Forklaringen på dette er blandt andet, at den offentlige sektor i perioden har afviklet udlandsgælden og dermed sparet store renteudgifter. Derfor har den offentlige sektor en større indkomststigning end den private sektor. Beregningerne er lavet på ADAMs databank.

Læs mere i notatet om udviklingen i det danske skattetryk siden 1994.


Ny version af ADAM fremskynder effekten af arbejdsmarkedsreformer

Revisionen af nationalregnskabet i 2016 har givet anledning til at gennemgå Adams ligninger og reestimere de adfærdsmæssige sammenhænge, så modellens ligninger igen er i overensstemmelse det gældende nationalregnskab. Den nye modelversion er ved at være klar, og brugerne af modellen vil kunne tage den nye version i brug inden for kort tid. Modelversionen kommer til at hedde Adam oktober 2016.

Ud over ændringerne i datagrundlaget indeholder modellen også resultatet af at respecificere eksportrelationerne. Respecifikationen udnytter, at handlen mellem to økonomier afspejler størrelsen af begge økonomier. I de nye eksportrelationer er eksportmarkedet en voksende funktion af aktiviteten i de udenlandske økonomier, men også en voksende funktion af størrelsen på dansk produktion. Det har især betydning, når man beregner effekten af ændringer i arbejdsudbuddet og andre tiltag, der permanent ændrer produktionens størrelse.

Man kan illustrere forskellen til den tidligere modelversion med et regneeksempel, hvor den strukturelle ledighed nedbringes med 10.000 personer. Ændringen øger arbejdsudbuddet tilsvarende, og det antages supplerende, at det offentlige forbrug øges permanent, fordi de offentlige finanser forbedres, når der bliver færre arbejdsløse og større skattegrundlag.

Ovenstående figur viser beskæftigelseseffekten i den tidligere model (Okt15) og den nye model (Okt16). Til sammenligning er medtaget resultatet af samme regneeksempel i Finansministeriets notat om ”Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet” fra november 2012 (fm2012). Beskæftigelsen reagerer hurtigere på forøgelsen af arbejdsudbuddet i den nye Okt16-version end i den hidtidige modelversion okt15, og beskæftigelseseffekten i Okt16 svarer til et gennemsnit af effekten ifølge henholdsvis Finansministeriets regneprincipper og Okt15. I Finansministeriets beregning er Adam-modellens priselasticitet i eksport og import ganget med 2½, og forskellen på Okt16 og Okt15 afspejler som sagt en estimeret eksportrespons på dansk produktion. De nye eksportrelationer i Okt16 har også ændret arbejdsudbuddets langsigtede effekt på løn og realindkomst.

Se mere om udbudseffekter i eksporten og om effekten af udbudsændringer og andre eksogene stød til den nye modelversion.

DSI080816 - supply factors in trade determination (pdf)

DSI111116 - incorporating supply effects in ADAMs export equations (pdf)

Notat 1. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på langt sigt (pdf)

Notat 2. Udbudseffekter i Adam oktober 2016 - to eksempler (pdf)

Notat 3. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på kort sigt (pdf)


Flere i uddannelse

I analysen ses på den markante stigning i antallet af uddannelsessøgende i de seneste år. Den demografiske udvikling og den lave økonomiske vækst siden finanskrisen er en del af forklaringen. Analysen konkluderer at demografi og konjunktur tilsammen kan forklare 3/4 af den samlede stigning. Se mere i papiret


Adam - en model af dansk økonomi

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi. Bogen giver en grundig beskrivelse af ADAM's opbygning og indhold.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet. Læs mere og download publikationen ADAM - en model af dansk økonomi.


Gekko 2.0

Til simulation med ADAM bruges nu Gekko version 2.0. Gekko er resultatet af en større udviklingsindsats, og der er tilføjet betydelig ny funktionalitet. Samtidig er den grundlæggende struktur gennemgået og kommandosyntaksen har flere markante ændringer. Hjælpefilen til Gekko indeholder en oversigt over ændringer. Modelgruppens brugervejledning kan ligeledes være nyttig i forbindelse med overgangen til Gekko. Gekkos hjemmeside. 

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

ADAM