Gå til sidens indhold

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. Det vil sige, at produktionen og beskæftigelsen på det korte sigt er bestemt af efterspørgslen og på det lange sigt af udbuddet.

På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet.

Formålet med ADAM er at have et værktøj til analyser af dansk økonomi. Modellens største brugere er de økonomiske ministerier, men ADAM anvendes også af nogle større banker og interesseorganisationer, der abonnerer på modellen og dens databank.

 
ADAM bruges især til at vurdere konsekvenserne af økonomisk-politiske indgreb, men den bruges også til økonomiske fremskrivninger, både på kort og langt sigt.
 
Publikationen omhandler den ADAM-version, som blev taget i brug i 2011. Med denne modelversion er der taget et skridt i retning af at gøre ADAM mere overskuelig ved at mindske antallet af erhverv fra 19 til 12 og ved at splitte efterspørgslen og importen op i færre variable.
 
Publikationen sigter mod økonomistuderende på anden del, så grundlæggende økonomiske og økonometriske begreber er forudsat bekendt, men det forudsættes ikke, at læseren kender til ADAM eller lignende modeller. Der er lagt vægt på at tolke den samlede models egenskaber, som er belyst med en række modelberegninger.
 
Den seneste samlede beskrivelse af en ADAM-version findes i "ADAM - en model af dansk økonomi" fra 1996, der også omtaler udviklingen af ADAM siden starten af 1970'erne.

Opdaterede afsnit i ADAM-bogen

Den seneste ADAM-bog tager udgangspunkt i modelversionen ADAM December 2009 (Dec09). Der er siden foretaget flere betydelige ændringer i modelopbygningen i forbindelse med den løbende modeludvikling.

IO-systemet er skrevet om til nu at benytte IO-koefficienter som variable i stedet for IO-celler i løbende priser. Ændringerne har indebåret omskrivning af en række øvrige delmodeller, men på trods af dette har skiftet til IO-koefficienter ikke haft betydning for modellens samlede egenskaber.

Sammenhængen mellem den offentlige branche og den offentlige sektor er blevet ”vendt om”. Tidligere bestemte den offentlige branche produktionen og beskæftigelsen i den offentlige sektor, men nu bestemmes det offentlige forbrug direkte ud fra variable for den offentlige sektor. Produktion og beskæftigelse i den offentlige branche bestemmes efterfølgende ud fra forbruget.

Modellens ligninger kan nu beskrive offentlig produktion ved både input- og outputmetoden, hvor outputmetoden tillader produktivitet i offentlig produktion.

Udbudseffekter (skalaeffekter) i eksporten har fået betydning, når der er ændringer i arbejdstid, arbejdsudbud eller produktivitet.

De opdaterede kapitler kan downloades her:

Adam - en model af dansk økonomi

Kolofon

Adam - en model af dansk økonomi
Økonomi
ISBN: 978-87-501-1993-7
Udgivet: 29. marts 2012 kl. 09:00
Antal sider: 257
Kontaktinfo:
Dan Knudsen
Telefon: 39 17 32 08

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig