Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Store byrdelettelser på vej i Intrastat

I de kommende år sker der betydelige ændringer i Intrastat, der vil reducere erhvervslivets samlede byrde ved indberetning til Intrastat med 25-50 pct.

 • Ud af de ca. 5.000 indberettere til Intrastat Import vil op til 3.000 gradvist blive fritaget.
 • Omkring en fjerdedel af de ca. 4.000 indberettere til Intrastat Eksport ventes at blive fritaget.
 • Virksomheder, der fortsat skal indberette til Intrastat Eksport, skal fra januar 2022 afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager.

For brugerne af statikken ventes ændringerne kun at få begrænset betydning, hovedsageligt i form af ændringer i den mest detaljerede statistik.

Ændringerne skyldes, at ny EU-lovgivning træder i kraft 1. januar 2022. Med den nye lovgivning forpligtes EU-landenes statistikmyndigheder til at udveksle mikrodata om EU-eksporten med de andre EU-landes nationale statistikmyndigheder. Udvekslingen vil ske i et lukket system, og data vil udelukkende blive anvendt til statistikformål.

Data udveksles for at skabe en ny kilde til opgørelse af de enkelte landes EU-import. Danmarks Statistik vil således fx kunne anvende tyske data for eksport til Danmark som en kilde til opgørelsen af den danske import fra Tyskland. I takt med at denne nye kilde fases ind i statistikproduktionen, vil det blive muligt at fritage størstedelen af de virksomheder, der indberetter EU-import.

Der skal indsamles ekstra oplysninger i eksporten for at andre lande kan anvende de udvekslede oplysninger. For at holde den samlede byrde ved indberetning af Intrastat Eksport neutral sænker den nye EU-lovgivning kravene til, hvor stor en del af eksportstatistikken som skal baseres på indberetning, hvilket giver mulighed for at fritage de mindste eksportører.

Betydning for indberettere

Hvis du er indberetter til Intrastat, kan du her læse nærmere om, hvilken betydning ændringerne i Intrastat får for dig.

Hvad ændrer sig for mig?

 • En mindre del af de danske eksportører og en væsentlig andel af danske importører vil blive fritaget fra indberetning til Intrastat som følge af de ændringer, der gennemføres. Fritagelserne vil omfatte de virksomheder, der har den mindste udenrigshandel med varer, mens større importører/eksportører fortsat vil skulle indberette.
 • For at sikre optimale muligheder for at udnytte de udvekslede mikrodata vil de tilbageværende indberettere til Intrastat Eksport skulle indberette to nye dataelementer: Varemodtagerens momsnummer og varens oprindelsesland.

Hvornår sker ændringerne?

 • Indberetning om varemodtagerens momsnummer og varens oprindelsesland vil blive obligatoriske for indberettere til Intrastat Eksport fra 1. januar 2022.
 • Danmarks Statistik vil åbne op for, at varemodtagerens momsnummer og varens oprindelsesland kan indberettes frivilligt fra 1. januar 2021 for at give alle indberettere gode muligheder for at forberede sig på denne forandring.
 • De byrdereduktioner, som ændringerne i Intrastat skal lede frem til, vil blive realiseret gradvist. Danmarks Statistik forventer at kunne fritage et mindre antal virksomheder fra indberetning allerede i løbet af andet halvår 2021, hvorefter den fulde byrdereduktion på 25-50% vil blive indfaset i takt med, at de udvekslede mikrodata indarbejdes i statistikproduktionen.

Er dataudvekslingen sikker?

 • Ja. Mikrodata vil blive udvekslet mellem EU-landenes statistikmyndigheder i krypteret form via sikrede netværk. Samtidig vil de enkelte landes statistikmyndigheder kun få mulighed for at modtage mikrodata fra andre lande, hvis de består en ekstern sikkerhedscertificering, der er baseret på ISO 27001. Danmarks Statistik gennemførte denne certificering med succes i første halvår 2019.

Hvordan håndteres fortrolighed og hemmeligholdelse?

 • Udvekslede mikrodata må kun anvendes til statistikformål. Fortrolighed omkring behandling af data gælder både det land, som har indsamlet mikrodata, og det land, som modtager mikrodata.
 • Har en dansk virksomhed bedt om hemmeligholdelse af eksportdata for specifikke varer og/eller lande, skal det fuldt ud respekteres af de statistikmyndigheder, som modtager – og anvender – de berørte mikrodata i deres importstatistik. I de krypterede filer, som mikrodata sendes i, fremgår det tydeligt, hvilke transaktioner der er omfattet af hemmeligholdelse.

Ændrer indberetningsløsningerne sig?

 • Nej, Intrastat vil fortsat skulle indberettes i IDEP, men i eksportangivelsen skal oprindelsesland og varemodtagers momsnummer angives for hver varepost.

Ændres fristerne for indberetning?

 • Nej, nuværende frister for indberetning til Intrastat vil fortsætte.

Hvilke oplysninger om varemodtagers momsnummer skal indberettes?

 • I Intrastat Eksport bliver det obligatorisk fra 1. januar 2022 at indberette varemodtagerens momsnummer. Det skal være momsnummeret på den virksomhed, som fysisk modtager varen i det EU-land, som angives som partnerland.
 • Ved fjernsalg til privatpersoner eller andre tilfælde, hvor et momsnummer på varemodtager ikke foreligger, forventes det, at en kode for ’ukendt momsnummer’ kan benyttes.

Hvilke oplysninger om oprindelsesland skal indberettes?

 • I Intrastat Eksport bliver det obligatorisk fra 1. januar 2022 at indberette varens oprindelsesland. Ved oprindelsesland forstås det land, i hvilket varen er fremstillet, eller, hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, det land, hvori den sidste egentlige forarbejdning har fundet sted. Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det land, hvori denne behandling har fundet sted.
 • I mange tilfælde vil eksportvarerne have oprindelse i Danmark, fordi varerne er fremstillet i Danmark.
Betydning for brugerne

Hvis du bruger statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer, betalingsbalance eller nationalregnskab, kan du her læse nærmere om, hvilken betydning ændringerne i Intrastat får for dig.

Ændrer indholdet af den nuværende statistik sig?

 • Nej, det vil være det samme indhold som i dag. Man vil fortsat kunne hente detaljeret eller aggregeret statistik over EU-handelen i Statistikbanken.
 • Offentliggørelsesfristerne vil være uændrede, og de første statistikker for en kalendermåned vil derfor blive offentliggjort ca. 40 dage efter månedens afslutning.

Hvordan ændrer metoden bag statistikken sig?

 • I EU-importen vil Danmarks Statistik anvende modtagne mikrodata til beregning af den EU-import, som små og mellemstore virksomheder foretager. Import foretaget af de store virksomheder vil fortsat være baseret på indberetninger fra disse virksomheder. De nye beregningsmetoder vil gradvist komme til at omfatte flere af de små og mellemstore virksomheder, som har EU-import, i takt med af erfaringsgrundlaget fra de modtagne mikrodata stiger.

Ændrer kvaliteten sig?

 • Nej, målet er, at kvaliteten af statistikken er den samme som i dag. Der kan dog komme databrud på detaljeret varekodeniveau (8-cifrede KN-varekoder).

Giver ændringerne i Intrastat nye muligheder?

På sigt giver nye data i Intrastat eksport og udveksling af mikrodata bedre mulighed for:

 • Belysning af re-eksporten.
 • Flere analysemuligheder i forhold til, hvem de danske eksportører sender varerne til.
 • Belysning af oprindelseslandet i EU-importen.
Tidsplan

Efterår 2020: Virksomheder varsles, om de forventes fritaget for Intrastat Eksport. Virksomheder, der forventes fritaget, kan dermed undlade at forberede sig på de nye krav til indberetningen, som vil gælde fra 2022.

Januar 2021: I 2021 vil det være muligt for virksomhederne frivilligt at indberette oplysninger om oprindelsesland og udenlandsk varemodtagers momsnummer i Intrastat Eksport, således at de kan forberede deres systemer til den obligatoriske indberetning i 2022.

Juni 2021: Nærmere information om, hvordan og hvornår virksomheder vil blive fritaget for indberetning af import og/eller eksport, vil blive offentliggjort. De første fritagelser forventes i 2. halvår 2021.

Januar 2022: Det bliver obligatorisk at indberette oplysninger om oprindelsesland og udenlandsk varemodtagers momsnummer i Intrastat Eksport.


Siden vil løbende blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til intrastat@dst.dk