Gå til sidens indhold

Intrastat

Vær opmærksom på, at login med NemID pr. 30. juni 2023 er ophørt. Fremover skal virksomheder anvende MitID Erhverv til at logge på offentlige tjenester. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

 (English)

Indberet via IDEP

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30-60 minutter på denne indberetning.

Hjælp til indberetning via IDEP

Vejledning til IDEP

Find vejledninger, fileksempler m.m. til indberetning via IDEP.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder oplysninger om varehandel (import og eksport) med andre EU-lande og Nordirland. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i en væsentlig del af Danmarks udenrigshandel med varer. Statistikken er kilde til betalingsbalancen og nationalregnskabet og anvendes som grundlag for politikudvikling, markedsanalyser m.m. både nationalt og internationalt, herunder af EU, FN og IMF.

Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 1
Periode Frist
Januar 2023 14. februar 2023
Februar 2023 14. marts 2023
Marts 2023 19. april 2023
April 2023 16. maj 2023
Maj 2023 14. juni 2023
Juni 2023 14. juli 2023
Juli 2023 15. august 2023
August 2023 14. september 2023
September 2023 16. oktober 2023
Oktober 2023 14. november 2023
November 2023 14. december 2023
December 2023 15. januar 2024

OBS: Indberetningsfrist afhænger af niveau af virksomhedens Intrastat varehandel. Gruppe 1 har højt niveau og indberetter med normal frist. Gruppe 2 har lavere niveau og en lidt længere frist. Virksomheder, hvis handel skifter niveau, bliver automatisk omklassificeret ved en årlig procedure i februar.

Gruppe 1 (2023): årlig import over 22 mio. og/eller årlig eksport over 16,5 mio.
Gruppe 2 (2023): årlig import under 22 mio. og eksport mellem 11 og 16,5 mio.

Anmod om længere frist

Import gruppe 1
Eksport gruppe 1

Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 2
Hvilke oplysninger skal I indberette?

Importører indberetter én varepost for hver varetype (varekode), der er importeret i referencemåneden med samme transaktionsart og samme partnerland i EU + Nordirland.

Eksportører skal også opdele vareposter i forhold til varens oprindelsesland og modtagers momsnummer. Det vil sige, at der indberettes én varepost for hver varetype (varekode), der er eksporteret i referencemåneden med samme transaktionsart, samme partnerland i EU + Nordirland, samme oprindelsesland og samme unikke varemodtager i EU + Nordirland.

X = Lovpligtig oplysning Import Gruppe 1 Eksport Gruppe 1 Eksport Gruppe 2
Varekode X X Frivillg
Transaktionens art X X Frivillig
Partnerland X X X
Fakturaværdi X X X
Vægt - eller supplerende mængdeenhed
afhængig af varekode
X X Frivillig
Varens oprindelsesland X Frivillig
Varemodtagers momsnummer X X

Virksomheder i gruppe 2 med et mindre omfang af udenrigshandel med varer kan indberette deres eksport forenklet

I 2023 bliver det muligt for virksomheder, der har en årlig eksport mellem 11 og 16,5 mio. kr. og en årlig import under 22 mio. (det vil sige virksomheder i Eksport - gruppe 2) at indberette forenklet til Intrastat Eksport.

En forenklet indberetning indebærer, at det er frivilligt at indberette varekode, varens oprindelsesland, transaktionens art, vægt og eventuelt supplerende enhed.

Muligheden for forenklet indberetning gives fra og med januar 2023 til virksomheder, der er nye i Intrastat Eksport - gruppe 2. Virksomheder, som allerede indberetter til Intrastat Eksport i gruppe 2, får muligheden fra og med februar 2023, når den samlede handel for 2022 er kendt (det vil sige, når indberetninger for alle måneder i 2022 er modtaget).

OBS: Virksomheder i gruppe 2 overflyttes til gruppe 1, hvis deres årlige eksport overstiger 16,5 mio. eller deres årlige import overstiger 22 mio. Herefter kan de ikke længere indberette eksport forenklet.

Virksomhedens udenrigshandel med varer Import Gruppe 1 Eksport Gruppe 1 Eksport Gruppe 2
Import mindst 22 mio.
Eksport mindst 11 mio.
X X
Import mindst 22 mio.
Eksport under 11 mio.
X
Import under 22 mio.
Eksport mindst 16,5 mio.
X
Import under 22 mio.
Eksport mellem 11 mio. og 16,5 mio.
X
Import under 22 mio.
Eksport under 11 mio.
Indberetter ikke Indberetter ikke Indberetter ikke

For mere vejledning til Intrastat, se: Vejledning til Intrastat, varekoder, kodelister m.m.
For vejledning til indberetning via IDEP, se: Vejledning til IDEP, filformater, dataimport m.m.

Vejledning til IDEP, filformater, dataimport m.m.

I IDEP kan du med fordel indberette via upload af filer fra jeres økonomisystem, hvor der fx kan indberettes både Intrastat import og eksport i samme fil. De fleste økonomisystemer (C5, Navision, SAP, XAL, Visma, m.fl.) kan danne filer, der kan importeres til IDEP.

Det er også muligt at indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder for hurtigere indberetning.

Se vejledninger og fil-eksempler nedenfor.

IDEP quick-guide

Dataimport - vejledninger

Dataimport - fileksempler

OBS: Det er p.t. ikke muligt at indberette EU-salg uden moms (DK VIES) via IDEP. Brug i stedet for SKATs hjemmeside.

Det er fortsat muligt at indberette Intrastat via IDEP.

Formål, anvendelse og lovhjemmel

Statistikken belyser Danmarks varehandel (import og eksport) med andre EU-lande samt Nordirland. Intrastat danner grundlag for opgørelsen af statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. Da tallene bruges som input til betalingsbalancen og nationalregnskab samt bruges af ministerier til hjælp for at opstille en overordnet handelspolitik og skabe initiativer vedrørende nye handelsaftaler, stiller det store krav til, at data fra Intrastat holder en høj kvalitet. Statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer sendes også videre til europæiske og internationale organer, som Eurostat (Statistiske Kontor for De Europæiske Fællesskaber), De Forenede Nationer og Den Internationale Valutafond.

Indsamling af oplysninger til Intrastat er baseret på EU-regler (EU’s forordning nr. 2019/2152 med tilhørende gennemførelsesbestemmelser), der gælder i alle EU-landene.

Danmarks Statistiks brugere efterspørger import- og eksportstatistikker på detaljeret niveau. Offentliggørelse af detaljeret udenrigshandelsstatistik kan imidlertid i visse tilfælde være til ulempe for de firmaer, der indberetter til os. Disse firmaer kan derfor anmode Danmarks Statistik om at hemmeligholde deres oplysninger ved offentliggørelsen af udenrigshandelsstatistikken under forudsætning af, at en række kriterier er opfyldt.

Hvornår er man pligtig til Intrastat?

Virksomheder har lovpligt til at indberette til Intrastat, hvis deres varehandel med andre EU-lande samt eventuelt Nordirland overstiger visse tærskler.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Eksport i 2023, hvis:

  • den samlede vareeksport til andre EU-lande samt Nordirland i 2022 oversteg 11 mio. DKK.
  • vareeksporten til andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2023 overstiger 11 mio. DKK.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Import i 2023, hvis:

  • den samlede vareimport fra andre EU-lande samt Nordirland i 2022 oversteg 22 mio. DKK.
  • vareimporten fra andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2023 overstiger 22 mio. DKK.

Danmarks Statistik anvender tidligere angivelser til Intrastat til at fastslå omfanget af den enkelte virksomheds handel med andre EU-lande samt Nordirland. Til løbende monitorering af ikke-pligtige virksomheders handel med EU samt Nordirland anvendes angivelserne på momsblankettens rubrik a/b.

Virksomheder, som er udvalgt på baggrund af handel i 2022, vil blive gjort pligtige fra og med januar 2023, mens virksomheder, der krydser tærsklerne for handel i 2023, vil blive gjort pligtige fra den måned, hvor tærsklen krydses.

Hvordan retter jeg i indberetningen?
Hvis du vil rette i en allerede godkendt indberetning:
  • Log på IDEP
  • Klik på ”Dan indberetning”
  • Vælg ”Erstatningsindberetning” og periode.
Erstatningsindberetning i IDEP - (PDF).
Hvis du har fået en besked om mulige fejl i en indberetning:
Fejlbeskeder og erstatningsindberetninger - (PDF).
Fejlsøgning af Intrastat

Indberetninger til Intrastat fejlsøges i flere led før udenrigshandelstallene offentliggøres.

Ud over automatiske fejlsøgninger laves der også en række manuelle fejlsøgninger, hvor sagsbehandlere vurderer de enkelte indberettede oplysninger.

I Intrastat-systemet kontrolleres blandt andet, om samtlige indberetningspligtige virksomheder har overholdt sin indberetningspligt, og hvis ikke foretages der skriftlig rykning, og virksomheden kan pålægges en ekspeditionsafgift.

Intrastat og momsangivelse

Danmarks Statistik fejlsøger virksomhedernes indberetninger til Intrastat, blandt andet ved at sammenligne varekøb og varesalg med virksomhedernes indberetninger på Momsangivelsen (rubrik A og B). Det anbefales derfor, at virksomhederne sikrer sig, at de oplysninger, der er angivet på momsangivelsen om varekøb i rubrik A og varesalg i rubrik B, stemmer overens med de oplysninger, der indberettes til Intrastat.

I en række tilfælde vil der dog ikke være overensstemmelser mellem det, der skal indberettes til Intrastat, og det, der skal indberettes i momsangivelsen. Det drejer sig blandt andet om varer til og fra lønforarbejdning, returvarer, visse leasingvarer og varer, som leveres uden faktura. Hvis der konstateres store forskelle mellem oplysningerne givet til Intrastat, og det, der er opgivet på momsangivelsernes rubrik A/B, vil virksomheden blive kontaktet af Danmarks Statistik.

Eventuelle rettelser anvender Danmarks Statistik kun til statistisk formål. I tilfælde af fejl i momsangivelsen skal virksomheden selv rette henvendelse til Skattestyrelsen.

Flere oplysninger vedrørende forskellen mellem Intrastat og momsangivelse findes ved at klikke på følgende link:

Store byrdelettelser for mindre eksportører og importører fra 2020

I disse år bidrager en modernisering af Intrastat til at reducere erhvervslivets samlede byrde ved indberetning af udenrigshandel med varer med 25-50 pct.

Virksomheder, der skal indberette til Intrastat Eksport, har fra januar 2022 skulle afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager. Disse oplysninger udveksles mellem EU-landene og bruges som kilde til at opgøre import. Dermed er det muligt at fritage mange mindre importører for indberetning af import.

Modernisering af Intrastat har gjort det muligt at reducere antallet af virksomheder, der skal indberette import og/eller eksport til Damarks Statistik med 25 pct. siden 2020. I 2023 fritages yderligere ca. 500 virksomheder for indberetning af import.

Læs mere om byrdelettelser.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning - inklusiv hjælp til filformater.

Spørgsmål om indhold:

Kontakt: Udenrigsøkonomi.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist for:

Seneste "Nyt fra statistikken"

Vareeksporten steg i juli

8. september 2023

Vareeksporten steg i juli

I juli steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,3 pct. til 158 mia. kr. Den samlede import faldt med 0,2 pct. til 139 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster'


Emneside: Import og eksport af varer og tjenester.

Statistikdokumentation: Udenrigshandel med varer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Store byrdelettelser på vej for mindre eksportører og importører

I de kommende år vil det blive muligt at fritage et stort antal virksomheder fra indberetning til Intrastat. Samtidig vil de virksomheder, der fortsat skal indberette deres eksport, skulle inkludere to nye variable i deres indberetning.

Læs mere om byrdelettelser på Intrastat