Gå til sidens indhold

Intrastat

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

 (English)

Indberet via IDEP

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30-60 minutter på denne indberetning.

Hjælp til indberetning via IDEP

Vejledning til IDEP

Find vejledninger, fileksempler m.m. til indberetning via IDEP.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder oplysninger om varehandel (import og eksport) med andre EU-lande og Nordirland. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i en væsentlig del af Danmarks udenrigshandel med varer. Statistikken er kilde til betalingsbalancen og nationalregnskabet og anvendes som grundlag for politikudvikling, markedsanalyser m.m. både nationalt og internationalt, herunder af EU, FN og IMF.

Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 1
Periode Frist
Januar 2024 14. februar 2024
Februar 2024 14. marts 2024
Marts 2024 16. april 2024
April 2024 15. maj 2024
Maj 2024 14. juni 2024
Juni 2024 15. juli 2024
Juli 2024 14. august 2024
August 2024 13. september 2024
September 2024 14. oktober 2024
Oktober 2024 14. november 2024
November 2024 13. december 2024
December 2024 15. januar 2025

OBS: Indberetningsfrist afhænger af niveau af virksomhedens Intrastat varehandel. Gruppe 1 har højt niveau og indberetter med normal frist. Gruppe 2 har lavere niveau og en lidt længere frist. Virksomheder, hvis handel skifter niveau, bliver automatisk omklassificeret ved en årlig procedure i februar.

Gruppe 1 (2024): årlig import over 41 mio. og/eller årlig eksport over 16,5 mio.
Gruppe 2 (2024): årlig import under 41 mio. og eksport mellem 11,3 og 16,5 mio.

Gruppe 1 (2023): årlig import over 22 mio. og/eller årlig eksport over 16,5 mio.
Gruppe 2 (2023): årlig import under 22 mio. og eksport mellem 11 og 16,5 mio.

Anmod om længere frist

Import gruppe 1
Eksport gruppe 1

Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 2
Hvilke oplysninger skal I indberette?

Importører indberetter én varepost for hver varetype (varekode), der er importeret i referencemåneden med samme transaktionsart og samme partnerland i EU + Nordirland.

Eksportører skal også opdele vareposter i forhold til varens oprindelsesland og modtagers momsnummer. Det vil sige, at der indberettes én varepost for hver varetype (varekode), der er eksporteret i referencemåneden med samme transaktionsart, samme partnerland i EU + Nordirland, samme oprindelsesland og samme unikke varemodtager i EU + Nordirland.

X = Lovpligtig oplysning Import Gruppe 1 Eksport Gruppe 1 Eksport Gruppe 2
Varekode X X Frivillg
Transaktionens art X X Frivillig
Partnerland X X X
Fakturaværdi X X X
Vægt - eller supplerende mængdeenhed
afhængig af varekode
X X Frivillig
Varens oprindelsesland X Frivillig
Varemodtagers momsnummer X X

Virksomheder i gruppe 2 med et mindre omfang af udenrigshandel med varer kan indberette deres eksport forenklet

I 2023 blev det muligt for virksomheder placeret i Eksport - gruppe 2 at indberette forenklet til Intrastat Eksport.

I 2024 vil virksomheder, der har en årlig eksport mellem 11,3 og 16,5 mio. kr. og en årlig import under 41 mio. kr. (det vil sige virksomheder i Eksport - gruppe 2) have mulighed for at indberette forenklet til Intrastat Eksport.

En forenklet indberetning indebærer, at det er frivilligt at indberette varekode, varens oprindelsesland, transaktionens art, vægt og eventuelt supplerende enhed. 

OBS: Virksomheder i gruppe 2 overflyttes til gruppe 1, hvis deres årlige eksport overstiger 16,5 mio. kr. eller deres årlige import overstiger 41 mio. kr. Herefter kan de ikke længere indberette eksport forenklet.

Virksomhedens udenrigshandel med varer Import Gruppe 1 Eksport Gruppe 1 Eksport Gruppe 2
Import mindst 41 mio.
Eksport mindst 11,3 mio.
X X
Import mindst 41 mio.
Eksport under 11,3 mio.
X
Import under 41 mio.
Eksport mindst 16,5 mio.
X
Import under 41 mio.
Eksport mellem 11,3 mio. og 16,5 mio.
X
Import under 41 mio.
Eksport under 11,3 mio.
Indberetter ikke Indberetter ikke Indberetter ikke

For mere vejledning til Intrastat, se: Vejledning til Intrastat, varekoder, kodelister m.m.
For vejledning til indberetning via IDEP, se: Vejledning til IDEP, filformater, dataimport m.m.

Vejledning til IDEP, filformater, dataimport m.m.

I IDEP kan du med fordel indberette via upload af filer fra jeres økonomisystem, hvor der fx kan indberettes både Intrastat import og eksport i samme fil. De fleste økonomisystemer (C5, Navision, SAP, XAL, Visma, m.fl.) kan danne filer, der kan importeres til IDEP.

Det er også muligt at indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder for hurtigere indberetning.

Se vejledninger og fil-eksempler nedenfor.

IDEP quick-guide

Dataimport - vejledninger

Dataimport - fileksempler

OBS: Det er p.t. ikke muligt at indberette EU-salg uden moms (DK VIES) via IDEP. Brug i stedet for SKATs hjemmeside.

Det er fortsat muligt at indberette Intrastat via IDEP.

Formål, anvendelse og lovhjemmel

Statistikken belyser Danmarks varehandel (import og eksport) med andre EU-lande samt Nordirland. Intrastat danner grundlag for opgørelsen af statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. Da tallene bruges som input til betalingsbalancen og nationalregnskab samt bruges af ministerier til hjælp for at opstille en overordnet handelspolitik og skabe initiativer vedrørende nye handelsaftaler, stiller det store krav til, at data fra Intrastat holder en høj kvalitet. Statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer sendes også videre til europæiske og internationale organer, som Eurostat (Statistiske Kontor for De Europæiske Fællesskaber), De Forenede Nationer og Den Internationale Valutafond.

Indsamling af oplysninger til Intrastat er baseret på EU-regler (EU’s forordning nr. 2019/2152 med tilhørende gennemførelsesbestemmelser), der gælder i alle EU-landene.

Danmarks Statistiks brugere efterspørger import- og eksportstatistikker på detaljeret niveau. Offentliggørelse af detaljeret udenrigshandelsstatistik kan imidlertid i visse tilfælde være til ulempe for de firmaer, der indberetter til os. Disse firmaer kan derfor anmode Danmarks Statistik om at hemmeligholde deres oplysninger ved offentliggørelsen af udenrigshandelsstatistikken under forudsætning af, at en række kriterier er opfyldt.

Hvornår er man pligtig til Intrastat?

Virksomheder har lovpligt til at indberette til Intrastat, hvis deres varehandel med andre EU-lande samt eventuelt Nordirland overstiger visse tærskler.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Eksport i 2024, hvis:

  • den samlede vareeksport til andre EU-lande samt Nordirland i 2023 oversteg 11,3 mio. DKK.
  • vareeksporten til andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2024 overstiger 11,3 mio. DKK.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Import i 2024, hvis:

  • den samlede vareimport fra andre EU-lande samt Nordirland i 2023 oversteg 41 mio. DKK.
  • vareimporten fra andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2024 overstiger 41 mio. DKK.

Danmarks Statistik anvender tidligere angivelser til Intrastat til at fastslå omfanget af den enkelte virksomheds handel med andre EU-lande samt Nordirland. Til løbende monitorering af ikke-pligtige virksomheders handel med EU samt Nordirland anvendes angivelserne på momsblankettens rubrik a/b.

Virksomheder, som er udvalgt på baggrund af handel i 2023, vil blive gjort pligtige fra og med januar 2024, mens virksomheder, der krydser tærsklerne for handel i 2024, vil blive gjort pligtige fra den måned, hvor tærsklen krydses.

Fra 2020 til 2024 er antal virksomheder, der skal indberette til Intrastat, omtrent halveret.

Hvordan retter jeg i indberetningen?
Hvis du vil rette i en allerede godkendt indberetning:
  • Log på IDEP
  • Klik på ”Dan indberetning”
  • Vælg ”Erstatningsindberetning” og periode.
Erstatningsindberetning i IDEP - (PDF).
Hvis du har fået en besked om mulige fejl i en indberetning:
Fejlbeskeder og erstatningsindberetninger - (PDF).
Fejlsøgning af Intrastat

Indberetninger til Intrastat fejlsøges i flere led før udenrigshandelstallene offentliggøres.

Ud over automatiske fejlsøgninger laves der også en række manuelle fejlsøgninger, hvor sagsbehandlere vurderer de enkelte indberettede oplysninger.

I Intrastat-systemet kontrolleres blandt andet, om samtlige indberetningspligtige virksomheder har overholdt sin indberetningspligt, og hvis ikke foretages der skriftlig rykning, og virksomheden kan pålægges en ekspeditionsafgift.

Intrastat og momsangivelse

Danmarks Statistik fejlsøger virksomhedernes indberetninger til Intrastat, blandt andet ved at sammenligne varekøb og varesalg med virksomhedernes indberetninger på Momsangivelsen (rubrik A og B). Det anbefales derfor, at virksomhederne sikrer sig, at de oplysninger, der er angivet på momsangivelsen om varekøb i rubrik A og varesalg i rubrik B, stemmer overens med de oplysninger, der indberettes til Intrastat.

I en række tilfælde vil der dog ikke være overensstemmelser mellem det, der skal indberettes til Intrastat, og det, der skal indberettes i momsangivelsen. Det drejer sig blandt andet om varer til og fra lønforarbejdning, returvarer, visse leasingvarer og varer, som leveres uden faktura. Hvis der konstateres store forskelle mellem oplysningerne givet til Intrastat, og det, der er opgivet på momsangivelsernes rubrik A/B, vil virksomheden blive kontaktet af Danmarks Statistik.

Eventuelle rettelser anvender Danmarks Statistik kun til statistisk formål. I tilfælde af fejl i momsangivelsen skal virksomheden selv rette henvendelse til Skattestyrelsen.

Flere oplysninger vedrørende forskellen mellem Intrastat og momsangivelse findes ved at klikke på følgende link:

Store byrdelettelser for mindre eksportører og importører fra 2020

Modernisering af Intrastat har siden 2020 reduceret erhvervslivets samlede byrde ved indberetning af udenrigshandel og omtrent halveret antal virksomheder, der skal indberette

Virksomheder, der skal indberette til Intrastat Eksport, har fra januar 2022 skulle afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager. Disse oplysninger udveksles mellem EU-landene og bruges som kilde til at opgøre import. Dermed er det muligt at fritage mange mindre importører for indberetning af import.

Modernisering af Intrastat har gjort det muligt at reducere antallet af virksomheder, der skal indberette import og/eller eksport til Danmarks Statistik. Fra 2020 til 2024 er antal virksomheder, der skal indberette til Intrastat, omtrent halveret.

2020 2021 2022 2023 2024*
Eksport 4.400 3.700 3.500 3.400 3.400
Import 5.600 4.600 4.100 3.000 2.000

* Forventet antal.

Læs mere om byrdelettelser.
Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 30-60 minutter

Virksomheder bruger typisk ca. 30-60 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Intrastat-13-03-2024

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning - inklusiv hjælp til filformater.

Spørgsmål om indhold:

Kontakt: Udenrigsøkonomi.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist for:

Seneste "Nyt fra statistikken"

Eksporten af varer faldt i maj

9. juli 2024

Eksporten af varer faldt i maj

I maj faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 2,0 pct. til 159 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,2 pct. til 139 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster'


Emneside: Import og eksport af varer og tjenester.

Statistikdokumentation: Udenrigshandel med varer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Store byrdelettelser på vej for mindre eksportører og importører

I de kommende år vil det blive muligt at fritage et stort antal virksomheder fra indberetning til Intrastat. Samtidig vil de virksomheder, der fortsat skal indberette deres eksport, skulle inkludere to nye variable i deres indberetning.

Læs mere om byrdelettelser på Intrastat