Gå til sidens indhold

Import og eksport af varer og tjenester

Hvilke varer og tjenester eksporterer Danmark flest af, og hvem er vores største samhandelspartnere? Danmark eksporterer årligt varer og tjenester for over 1.000 mia. kr. Her får du indblik i den danske udenrigshandel fordelt på vare- og tjenestegrupper samt geografi.

Hvad betyder...?

Priser eller prisniveau, som gælder for varer og tjenesteydelser i den aktuelle periode. Modsætningen til løbende priser er faste priser.

Løbende priser renset for inflation. Faste priser anvendes til at belyse en mængdemæssig udvikling. Beregning i faste priser er nødvendig, når man vil foretage sammenligninger over tid, hvor effekten af prisudviklingen ønskes elimineret. Faste priser beregnes med de priser, der var gældende i det foregående år, og disse danner grundlag for beregning af kædede værdier. Som supplement beregnes endvidere faste priser med fast basisår (fx år 2000).

Tidsserier opgjort på måneds- eller kvartalsbasis er ofte påvirket af fænomener, der optræder på samme tid hvert år. Man siger, at de er påvirket af sæsoneffekter. Ved sæsonkorrektion forsøger man at fjerne sæsoneffekterne fra tidsserien.

Udvalgt statistik om Import og eksport af varer og tjenester

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Import og eksport af varer og tjenester på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Månedlig indikator for udenrigshandel i faste priser

Eksperimentel statistik

De seneste års markante prisudvikling har gjort det sværere at tolke udviklingen i Danmarks import og eksport af varer. Som led i Danmarks Statistiks eksperimentelle statistik er der beregnet en månedlig fastpris-indikator for udenrigshandel med varer. Indikatoren angiver forholdet mellem udenrigshandlens værdi og et tilhørende prisindeks med basisår i 2015. Dermed fås et skøn på import og eksport i faste 2015-priser. Til beregningen er anvendt statistikbanktabellerne UHM og PRIS4315. Se mere om de to statistikker i de tilhørende dokumentationer Betalingsbalancen og Producent- og importprisindeks for varerLæs om Danmarks Statistiks arbejde med eksperimentel statistik.

Mere om figuren
Seneste opdatering
10.6.2024
Opdateres næste gang
9.7.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Udviklingen i import og eksport af varer og tjenester

Her kan du se udviklingen i importen og eksporten af varer og tjenester. Importen er ikke helt så stor som eksporten, og dermed har Danmark overskud på handlen med varer og tjenester. Tallene er i løbende priser.

Mere om figuren
Seneste opdatering
14.6.2024
Opdateres næste gang
9.7.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Eksporten fordelt på varegrupper

Her kan du se eksporten fordelt på forskellige vare- og tjenestegrupper. Søtransport, kemikalier (herunder medicinalvarer) og maskiner er generelt blandt de største vare- og tjenestegrupper. Tallene er sæsonkorrigerede og fra senest opdaterede måned.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.6.2024
Opdateres næste gang
9.7.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Import og eksport fordelt på udvalgte samhandelslande

Her kan du se værdien af den danske import og eksport for udvalgte samhandelslande. Tallene er sæsonkorrigerede og fra senest opdaterede måned.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.6.2024
Opdateres næste gang
9.7.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Betalingsbalancen

Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. De vigtigste størrelser i betalingsbalancen er import og eksport af varer og tjenester, overskuddet (eller underskuddet) på betalingsbalancens løbende poster og nettoformuen over for udlandet (eller nettogælden). I dag ligger hovedvægten på at belyse indtægter og udgifter i forhold til udlandet. Oprindelig lå hovedvægten på at belyse landets gæld til udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. En sammenhængende tidsserie findes tilbage til 2005. Betalingsbalancen opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank.

Udenrigshandel med tjenester

Formålet med statistikken Udenrigshandel med tjenester er at belyse samhandel (import og eksport) med tjenesteydelser med andre lande, både på ydelsens art, men også på det land/område, der handles med. Den aktuelle statistik starter i 2005, men der er tidligere opgjort statistik over handel med tjenester i forbindelse af opgørelser af Danmarks betalingsbalance overfor udlandet.

Udenrigshandel med varer

Statistikken belyser på detaljeret niveau udviklingen i Danmarks udenrigshandel med varer (import og eksport) fordelt på lande og varetyper. Statistikken er regelmæssigt udarbejdet siden 1838, dækkende 1836 og frem.

Brug for flere tal om Import og eksport af varer og tjenester?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx udviklingen i procent, andre vare- og tjenestegruppe, samhandelslande, etc.

Kontaktperson for denne statistik

Mads Møller Liedig
Telefon: 39 17 34 78