Gå til sidens indhold

Fakta om Danmarks økonomiske forhold til Ukraine

Denne artikel indeholder en række fakta om Danmarks økonomiske forhold til Ukraine, hvilket blandt andet inkluderer samhandel, investeringer og selskaber.

22. marts 2022 kl. 7:30

I 2020 udgjorde Danmarks eksport af varer og tjenester 1.278 mia. kr., mens importen udgjorde 1.128 mia. kr. Eksporten til Ukraine var på 3,41 mia. kr., mens importen løb op i 2,54 mia. kr.

I det store billede er Ukraine derfor en relativt lille handelspartner for Danmark.

De lande, vi handlede mest med, var USA, Tyskland og Sverige.

Eksport og import ift. samhandel med Ukraine (mio. kr.), løbende priser

UkraineBT1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bbq

Samhandelen med Ukraine nåede et højdepunkt i 2019 for så at falde lidt tilbage året efter. Eksporten til Ukraine har i hele perioden ligget over importen.

Af hele eksporten udgjorde varer 1,9 mia. kr., mens tjenester udgjorde 1,52 mia. kr. For importen fordelte det sig med 0,65 mia. kr. på varer og 1,9 mia. kr. på tjenester.

I forhold til fordelingen af, hvilke varer der er tale om, anvendes statistikken Udenrigshandel med varer. Denne statistik dækker imidlertid kun varer, der krydser den danske grænse. Den ovenstående figur omfatter dog også varer, der ikke krydser den danske grænse. Det drejer sig for eksempel om varer, som er købt og solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet, avance fra salg af færdigvarer, der er købt og direkte videresolgt samt køb af brændstof og andre varer til forbrug i forbindelse med transport i udlandet.

Det var især beklædningsgenstande, tekstiler og møbler, der blev importeret fra Ukraine i 2021 opgjort efter SITC-varegrupper. Eksporten til Ukraine bestod især af medicinalvarer, tekstiler og maskiner til industrien.

Udenrigshandel med Ukraine med Top 3 varegrupper (mio. kr.), løbende priser

UkraineBT3

Kilde: www.statistikbanken.dk/SITC2R4Y
Fakta om SITC-varegrupperinger:
Til denne opgørelse er anvendt SITC2-varegrupperingen efter FN’s Standard International Trade Classification (SITC).
Princippet for varernes gruppering i SITC er varernes forarbejdningsgrad (råvarer, halvfabrikata, færdigvarer). 

Danske investeringer i Ukraine

I 2021 havde vi i Danmark sammenlagt en beholdning af aktiver på 7,34 mia. kr. på alle finansielle poster i Ukraine. Til sammenligning var de samlede danske aktiver i udlandet næsten 9.000 mia. kr. 

Aktiverne udgøres hovedsageligt af direkte investeringer og porteføljeinvesteringer. Ukraine spiller med andre ord en beskeden rolle i de direkte danske investeringer i udlandet.

De direkte investeringer udgjorde knap 2,55 mia. kr., mens porteføljeinvesteringerne udgjorde 4,36 mia. kr.

Danske aktiver i Ukraine opdelt i procent, 2020-tal 
Ukraine3BT

Anm.: Porteføljeinvesteringer omfatter aktier eller andre kapitalandele, der ikke er direkte investeringer, investeringsforeningsbeviser og obligationer mv. (også kaldet gældsinstrumenter).

Kilde: www.statistikbanken.dk/DNKAP (Nationalbanken)

Datterselskaber i Ukraine

I 2020 havde danske virksomheder i alt 109 datterselskaber i Ukraine med i alt 10.254 ansatte. Størstedelen af de ansatte er beskæftiget inden for industrien. 

”Samlet udgør de industriansatte mere end 70 procent af de beskæftigede i datterselskaberne i Ukraine. Det er især inden for tekstil-, møbel- og fødevareindustri, at de ansatte i den kategori fordeler sig. Og så er det værd at bemærke, at næsten ti procent af de ansatte er beskæftiget i datterselskaber inden for it- og informationstjenester,” siger Michael Elgaard Nielsen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Aktiviteterne i Ukraine koncentrerer sig i høj grad om produktion af varer og tjenester til forbrugere og virksomheder uden for Ukraine.

Antallet af danske datterselskaber i Ukraine har ligesom antallet af ansatte heri været forholdsvist stabilt i perioden fra finanskrisen og frem til 2020. Tallene her omfatter ikke primære erhverv, herunder landbrug.

Danske datterselskaber i Ukraine fordelt på brancher, 2020-tal
Ukraine4BT

Anm.: Industri mv. inkluderer Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. 
Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/ofats4

Danmarks Statistik udgiver løbende statistik relateret til invasionen af Ukraine. Temaet kan findes her: www.dst.dk/da/Statistik/temaer/invasion-af-ukraine

Ved spørgsmål angående udenrigshandel, er du velkommen til at kontakte: Kirstine Sewohl på ksw@dst.dk eller tlf. 3917 3543

Ved spørgsmål angående investeringer, er du velkommen til at kontakte: Mathias Semay Hovedskov på msho@nationalbanken.dk eller tlf. 3363 6644

Ved spørgsmål angående datterselskaber, er du velkommen til at kontakte: Michael Elgaard Nielsen på men@dst.dk eller tlf. 3917 3143