Gå til sidens indhold

Detaljeret import og eksport

Statistikken over udenrigshandel med varer opgør Danmarks udenrigshandel med varer ud fra en detaljeret opdeling på varegrupper og partnerlande. Statistikken opgøres ud fra et grænsepassageprincip og indeholder derfor alle varer, der krydser den danske grænse. Udenrigshandel med tjenester opgøres i den mest detaljerede version på alle verdens lande samt på 50 forskellige tjenestekategorier.

Introduktion

Udenrigshandel med varer

Den detaljerede statistik over udenrigshandel med varer følger grænsepassageprincippet, dvs. at den optæller værdien af varer, der krydser den danske grænse. Dog udgør handel med skibe og fly en undtagelse, da disse transaktioner opgøres efter ejerskifteprincippet.

Læs mere om forskellen på grænsepassage- og ejerskifteprincippet på emnesiden om Import og eksport af varer og tjenester

Den detaljerede statistik viser Danmarks import og eksport af varer, fordelt på alle verdens lande og på ca. 9.500 forskellige varekoder (KN). Ud over den mest detaljerede opdeling på varekoder, findes der opdelinger efter række andre varenomenklaturer, som giver mulighed for at se på handlen ud fra bredere økonomiske kategorier (SITC, BEC, KONJ). Statistikken opgøres efter handlens værdi (opgjort i kroner) og normalt også i kilo og evt. en yderligere, supplerende mængdeenhed.

Statistikken over udenrigshandel med varer offentliggøres månedligt og revideres løbende. Statistikken for en given måned offentliggøres første gang ca. 40 dage efter månedens udløb.

Kilderne til udenrigshandlen med varer kan opdeles i handel med EU-landene (Intrastat) og handel med lande uden for EU (Extrastat).

Handel med varer inden for EU indberettes månedligt til Danmarks Statistik af alle virksomheder, som har en samhandel med andre EU-lande over en vis værdi. For virksomheder, som ikke indberetter, estimeres handlen, bl.a. på baggrund af oplysninger fra momsangivelsen. Al varehandel med lande uden for EU skal virksomhederne løbende indberette til Toldstyrelsen, som videregiver oplysningerne til Danmarks Statistik til brug for statistikken.

Derudover indgår en række supplerende, administrative kilder, såsom målerdata for Danmarks udenrigshandel med el og gas og data for danske fiskeres landinger i udlandet.

Udenrigshandel med tjenester

Statistikken over udenrigshandel med tjenester opgøres efter ejerskifteprincippet. Tjenestehandel opfattes som køb og salg af alt, der ikke er fysiske varer. Det kan fx være transport, telekommunikation, juridisk bistand mv. Nogle tjenester kan også indeholde et vareelement, fx behandles rejsendes køb af varer i andre lande også som handel med tjenester, og varer inkluderet i fx reparation og vedligehold og nyopførsel af faste anlæg, hvor disse varer ikke er eksplicit faktureret, indgår også værdiansættelsen af den tilknyttede tjeneste. Udenrigshandel skal forstås som transaktioner mellem danske residenter og ikke-residente modparter, dvs. mellem virksomheder (eller personer) bosat i Danmark og i et andet land.

Danmarks udenrigshandel med tjenester opgøres først og fremmest ved indsamling af oplysninger hos en række udvalgte virksomheder (tællingen Udenrigshandel med tjenester), som indberetter til Danmarks Statistik enten månedligt, kvartalsvis eller årligt. Hertil kommer supplerende oplysninger fra andre kilder, som ikke indsamles direkte fra virksomhederne. Det drejer sig bl.a. om rejser, hvor eksporten opgøres i samarbejde med VisitDenmark, offentlige tjenester, fragt inkluderet i varehandel og privates køb af tjenester fra udlandet.

Statistikken over udenrigshandel med tjenester bygger i stor grad på en stikprøve. Dette indebærer, at alle tal er forbundet med en stikprøveusikkerhed. Stikprøveusikkerheden er størst for de mest detaljerede opgørelser på tjenestegrupper og/eller geografiske områder. Værdier, der vurderes at have en meget høj stikprøveusikkerhed, er undertrykte i alle publikationer.

I den månedlige sæsonkorrigerede offentliggørelse af udenrigshandel med varer og tjenester opdeles tjenestehandlen på Søtransport, Andre forretningstjenester og Øvrige tjenester. Hvert kvartal offentliggøres en mere detaljeret udgave af udenrigshandel med tjenester fordelt på udvalgte lande og tjenestegrupper. Statistikken på årsbasis er mere detaljeret og fordeles på alle verdens lande og 50 tjenestekategorier.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentel statistik

Indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Denne statistik kategoriseres som 'eksperimentel statistik'. I statistikdokumentationen fremgår det mere præcist, hvad der ligger i statistikkens eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, eller at der anvendes nye datakilder. Læs om Danmarks Statistiks arbejde med eksperimentel statistik.  

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande uden for EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator for udviklingen frem til og med 8. marts 2023.

Eksport af varer til lande uden for EU (ekskl. brændsel mv.). Indekseret værdi 7. januar 2019 = 100 

 

 

Relateret indhold i Detaljeret import og eksport

Kontakt

Pia Nielsen
Telefon: 39 17 31 99

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine