Gå til sidens indhold

MLLSKA

Navn

MLLSKA

Beskrivende navn

Beregnet mellemskat til staten

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2009

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Beregnet mellemskat til staten.
I 2008 betales mellemskat af den del af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der samlet overstiger 279.800 kr.
For par beregnes mellemskatten af parrets samlede indkomst. Kan en ægtefælle således ikke udnytte hele bundfradraget på 279.800 kr., overføres den uudnyttede del til ægtefællen.

I 2008 var skattesatsen på mellemskatten 6,0 pct.

Personlig indkomst er lig med løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og fratrukket private indbetalinger til pensionsordninger mm.
Nettokapitalindkomst er lig med renteindtægter, aktieudbytter mm. fratrukket renteudgifter.

Mellemskatten afskaffet fra og med 2010.


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet mellemskat til staten nedsat med evt. nedslag for udenlandsk indkomst, men før modregning af virksomhedsskat af hævet opsparet overskud i virksomhedsordningerne. Ved flere skattepligtsperioder eller ved uskiftet bo, er det summen af de beregnede skatter.

Skatteprocenten hæves i perioden fra 1994 til 1997 fra et niveau på 4,5 pct. til 6,0 pct. Den har fra og med 1997 ligget stabilt på 6,0 pct.

For nærmere information om satser og grænser vedrørende mellemskat se http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/7795.html

Tilsvarende kan der forekomme ændringer i opgørelsen af indkomstgrundlaget for mellemskat fra år til år. Man kan læse yderligere information herom i diverse årgange af publikationen "Skatten".

Se også vedlagte bilag "Skattesystem1980-ff.doc" ,og " skatttesystem2006.doc". Se variablen STSKAT (statsskat) for en mere komplet gennemgang af skattereformer.

Yderligere information findes også i Danmarks Statistiks årlige publikation "Skatter og afgifter" på: www.dst.dk/Publ/SkatterAfgifter.
Yderligere information findes i"Skatter og afgifter". på : www.DST.DK/pubomtale/11130

Se også følgende link:
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=all

Bilag

skattesystem 2006
Skattereformer 1980-2010
Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

MLLSKA har ingen værdisæt