Gå til sidens indhold

PERINDKIALT_13

Navn

PERINDKIALT_13

Beskrivende navn

Personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1987
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Personindkomst i alt er lig summen af erhvervsindkomst, overførselsind-komst, formueindkomst (ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig) og anden ikke klassificerbar indkomst, der kan henføres direkte til den enkelte person. Beløbet er før fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag, og renteudgifter er ikke fratrukket.

For selvstændige kan variablen antage negative værdier som følge af under-skud i virksomheden.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i personindkomsten. Bl.a. indgår følgende indkomster, der enten er beskattet på anden måde, eller er skattefri, ikke:
- Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og ar-bejdsgivers andel)
- Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide
- Lotterigevinster mv.
- Helbredstillæg til pensionister og forskellige skattefri tilskud til medicin mv.

Sorte indkomster, der burde have været beskattet, men som den skattepligti-ge ikke har oplyst skattemyndighederne om, indgår naturligvis heller ikke.

Detaljeret beskrivelse

Variablen PERINDKIALT_13 er defineret således ud fra øvrige variable:
PERINDKIALT_13=
ERHVERSINDK_13
+OFF_OVERFORSEL_13
+PRIVAT_PENSION_13
+FORMUEINDK_BRUTTO
+RESUINK_13

ERHVERSINDK_13 er erhvervsindkomst, dvs. løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer.
OFF_OVERFORSEL_13 er overførsler fra det offentlige som folkepension, kontanthjælp mv.
PRIVAT_PENSION_13 er udbetalte private pensioner
FORMUEINDK_BRUTTO er renteindtægter og realiserede tab/gevinster på værdipapirer ekskl. indkomst fra selvstændig virksomhed og beregnet lejeværdi af egen bolig.
RESUINK_13 er restindkomst inkl. børnebidrag.

Sammenhæng med definitioner fra før 2013 revisionen:
PERINDKIALT_13 =
PERINDKIALT
- RNTUDIOV(1987-)
+ GRON_CHECK (2010-)
- TBKONTHJ(1997-)
+ tilbagebetalt efterløns og flexydelsesbidrag (Udgået fra 2013)

PERINDKIALT er personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter
RNTUDIOV er renteudgifter i virksomhed
GRON_CHECK er den grønne check
TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp.

Ændringer over tid
2016:
Udtræksdatoen for statistikken ændres til primo august i året efter ind-komståret mod tidligere primo november.
Samlet betyder fremrykningen en stigning i den disponible indkomst på 0,2 pct. Årsagen er især, at indkomsten opgjort på det tidligere tidspunkt er hø-jere for nogle selvstændige med negative indkomster, der først bliver regi-streret på et senere tidspunkt.
2010:
beløb fra den såkaldte grønne check indgår.
2007-2013:
Tilbagebetalt fleksydelse og efterlønsbidrag indgår.
2006:
Den del af børnebidraget, som ikke er betalt af den ydelsespligtige, men udlagt af kommunen, lægges til barnets indkomst.
2002:
Skattefri kontanthjælp og varmehjælp indgår. Den skattefri del af børnebi-draget lægges til børnenes indkomst.
1991-2000:
Data om aktieindkomster er mangelfulde, se vedlagte dokument "aktieind-komstindberetning".
1997:
Tilbagebetalt kontanthjælp fratrækkes indkomsten.
1980 til 1995:
Skattepligtig fortjeneste ved salg af ejendom er inkluderet i PERSONINDK, se variablen QSAR (særlig indkomst).
1994:
Kontanthjælp, folke- og førtidspension bruttoficeres - dvs. at bruttobeløbene blev sat op, men samtidig blev de skattepligtige.
1992:
Forskerordningen indføres. Fra 2002 er posten inkl. løn til udenlandske for-skere og specialister. Data har dog været mangelfulde før 2004.
1990:
Revalideringsydelsen bruttoficeres fra oktober 1990 - dvs. at bruttobeløbet blev sat op, men samtidig blev det skattepligtigt.
1984:
Skattefrie tillæg til førtidspensionister, udbetalte børnetilskud, børnefami-lieydelse samt boligsikring og boligydelse tilføjet til indkomststatistikken.
1983:
Kapitalindkomster opgøres særskilt for sambeskattede. Før 1983 blev kapi-talindkomsterne for sambeskattede opgjort hos manden


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne" under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1 og alderen ultimo året større end 14.

Værdisæt

PERINDKIALT_13 har ingen værdisæt