Gå til sidens indhold

KHFLYGT

Navn

KHFLYGT

Beskrivende navn

Aktiveringsydelse- kontanthjælpsmodtagere

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

1994 til 1998 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere og flygtninge
1999 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere -Aktivloven (Ydelser til flygtninge flyttet til INTGRAYD)

Detaljeret beskrivelse

Variablen indeholder både kontanthjælp og uddannelseshjælp til aktiverede.

KHFLYGT Indgår som en del af de samlede skattepligtige ydelser fra kommuner:
QBISTYD=( KONTHJ+KHFLYGT+REVAL)+(PASBOERN1994 2004)+(fra 1999f INTGRAYD)+( fra 2000 EFTLEVHJ)+(fra 2002 VARMEHJALP+KONTSKFRI)
+(LEDIGHEDSYDELSE fra 2005)


Hvor:
KONTHJ er kontanthjælp,
INTGRAYD er integrationsydelse
REVAL er revalideringsydelse
PASBOERN er øvrige ydelser fra kommuner ( fra 2000 især ledighedsydelse)
VARMEHJALP er skattefri varmehjælp til pensionister (data forefindes ikke for 2008 og 2009)
KONTSKFRI er skattefri kontanthjælpsydelser
LEDIGHEDSYDELSE er ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob

Variablen KHFLYGT bør ses i sammenhæng med variablen KONTANT_13, som er modtaget kontanthjælp, hvor der ikke er tale om aktivering . Om en person er på kontanthjælp uden aktivering eller på aktivering, kan variere en del, afhæng af hvor i forløbet en person er.

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR), og fra 2008 Skats E_indkomstregister hvortil der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Ud over KHFLYGT skal der indberettes kode for kontanthjælp,revalidering, introduktionsydelse samt øvrig kontanthjælp (fra 1999 ydelse efter lov om orlov, service og aktivlov).

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalideringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret eller den sammenhængende socialstatistik anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fire kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering, introduktionsydelse og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på kontanthjælp, ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb.
For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen en stigning i antal aktiverede personer på 66 pct. og en stigning i udbetalt ydelse under aktivering på 35 pct.


Aktiveringsydelse ligger sammen med revalideringsydelse, introduktionsydelse og anden ydelse i variablen ANDBISTANDYD (andre ydelser fra kommuner og A-kasser samt i variablen QBISTYD2 (kontanthjælps-, aktiverings- og revalideringsydelse sam integrationsydelse). Fra 1994 indgår KHFLYGT i variablen ANDBISTANDYD- andre ydelser end kontanthjælp fra kommuner og a-kasser).

Fra år 2000 får flygtninge og indvandrere introduktionsydelse i stedet for kontanthjælpsydelser, (se også. variablen BEL_K699 i den sammenhængende socialstatistik). Beløbet ligger i variablen ANDBISTANDYD (ved fejl i indberetninger fra kommuner til skat kan beløbet ligge i KONTHJ).

Kontanthjælpsydelserne er forhøjet for personer der har forsørgerpligt over for børn, og er reduceret for personer under 25 år, jf. LBK nr 946 af 01/10/2009, bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik.

Se også den sammenhængende socialstatistiks variable (BEL_K194) årligt udbetalt hjælp til underhold til forsørgere og (BEL_K294) årligt udbetalt hjælp til underhold til ikke-forsørgere.Før 1994 ligger aktiveringsbeløbet i variablen KONT_GL (kontanthjælpsydelser 1980-1993).

Se også variablen QBISTYD2 (kontanthjælps-, aktiverings- og revalideringsydelser samt introduktionsydelse fra 1994).

Aktiveringsydelsen bliver hævet i 1994, samtidig bliver beløbet skattepligtig.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

KHFLYGT har ingen værdisæt