Gå til sidens indhold

KORSTOETT

Navn

KORSTOETT

Beskrivende navn

Boligsikring og boligydelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1984
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Boligsikring og boligydelseFør 2015 korrigeret støtte, dvs. udbetalte beløb i boligsikring eller boligydelse (inkl. lån 1984-2014) opregnet til hele kalenderåret på grundlag af decembertallene. Input data modtages i februar det efterfølgende år. Korrektioner af den udbetalte større foretaget efter dette tidspunkt kommer således ikke med.

Fx beregnes støtten for 1997 således:
Modtagere i december 1996 alene: STØTTE 96 ganges med 5,5.
Modtagere i december 1997 alene: STØTTE 97 ganges med 6,5.
Modtagere både i december 1996 og i december 1997: STØTTE 96 ganges med 5,5 og sammenlægges med STØTTE 97 ganget med 6,5.
Hermed estimeres boligstøtten i første del af året på baggrund af boligstøtten fra december året før og i sidste halvår på baggrund af modtaget boligstøtte for december i året.

Beløbet er lagt på hos den person i husstanden, som modtager støtten.

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.24 og benævnes 'Boligstøtte'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Boligstøtte/boligydelse


Boligstøtte er hjælp til boligudgifter, der afhængigt af husstandens sammensætning, indkomst- og boligforhold, kan tildeles efter ansøgning. Boligsikring kan tildeles lejere i udlejningslejligheder o.l. samt bofællesskaber, hvor lejeren ikke er pensionist, mens boligydelse kan tildeles modtagere af social pension, som bor i leje-, andels- eller ejerbolig samt bofællesskaber.

Der har været følgende ændringer i, hvem der kan modtage boligstøtte:
- I 1989 inkluderes boligstøtte til ældreboliger.
- I 1993 ophæves er de særlige regler om ydelse af boligstøtte til pensionister i kommunale pensionistboliger.
- I 1994 åbnes op for, at personer i bofællesskab kan få boligstøtte på baggrund af den enkelte beboers økonomiske forhold frem for den samlede husstands.

Nye førtidspensionister modtager boligstøtte efter særlige regler fra og med 2003.

I 2004 medførte lovændringer, at der for husstande med personer, der har modtaget kontanthjælp i seks sammenhængende måneder, gælder et loft for summen af kontanthjælp og boligstøtte. Det betyder, at personer, som slet ikke er berettiget til boligstøtte efter loftsreduktion, indgår med boligstøtte lig med nul, og personer, som modtager reduceret boligstøtte efter loftsreduktion ind-går med de udbetalte beløb.

Fra 2015 årets boligsikring og boligydelse ( dvs. ikke opregnet fra decembertal).

Boligstøtten er ikke skattepligtig.

Variablen indgår i andre overførsler (ANDOVERFOERSEL, og i OVRIG_OVERFORSEL_13)

Yderligere information vedrørende boligstøtte forefindes i bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008).

Se også http://www.dst.dk/varedeklaration/947.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

KORSTOETT har ingen værdisæt