Gå til sidens indhold

QRENTUD2

Navn

QRENTUD2

Beskrivende navn

Samlede fradragsberettigede renteudgifter inkl. virksomhedsrenter

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2013

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Samlede fradragsberettigede renteudgifter inkl. virksomhedsrenter.
Inkl. løbende provisioner m.v. og reservefonds- og administrationsbidrag til realkreditinstitutter (LL§15J), der er forfalden i det pågældende år. Morarenter indberettes for det kalenderår, hvor der sker opkrævning.

LL (Ligningsloven)

Renteudgifter af gæld i pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitut, kurstab ved omlægning af kontantlån, pantebreve, renter af studielån (medgår først, når renterne betales). Renter af boligstøttelån er ikke fradragsberettigede og indgår derfor ikke her.

Eksisterer fra 1980 til 2013.
Erstattes af variablen RENTUDGPR.


I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.27a og benævnes 'Heraf Renteudgifter'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Fradrag for renter skal som hovedregel finde sted i det år, hvori de er forfaldne til betaling.
Undtagelsen er renter af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter indtil af-vikling begynder (denne låneform ophørte ultimo juli 1993).
Ved afviklingen af denne lånetype kan fradrages årets påløbne renter samt den del af afdraget som er påløbne renter i studietiden (se også publikationen "Skat-ten" diverse årgange).

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkomståret først trækkes fra når de betales.

QRENTUD2 inkluderer fradragsberettigede renter fra udlandet, dog med visse undtagelser.

Renter af skattebøde indgår i rentefradraget.

Fra 2013 indgår renteudgifter af gæld til det offentlige( fra Skats inddrivelsessystem)


Renteudgifterne er fra 1987 til 2008 steget med 50 pct., og indkomst i alt (PERINDKIALT) er steget med 100 pct. Denne forskel skyldes især, at rentesatsen er faldet kraftigt i denne periode.Provisioner gebyrer mm:
QRENTUD2 indeholder følgende:
Løbende provisioner eller præmier for lån, som en skattepligtig optager. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr.1 .
b. Løbende provisioner eller præmier for sikring af en skattepligtigs tilgodehavende. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr. 1.
c. Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld. Se LL § 8, stk. 3, litra b/nr. 2.
Ad a-c
Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. - c/nr. 1-3., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år. Se LL § 8, stk. 3, litra /nr.3.

Følgende indgår IKKE QRENTUD2:
· Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes.
· Et gebyr, som betales af debitor til kreditor, fordi debitor ikke har betalt renter eller afdrag til tiden, kan ikke fradrages. Se skd. 1975.123.
· Faste månedlige gebyrer på kontoordninger i fx. stormagasiner og kontosammenslutninger kan ikke fradrages, da der ikke er tale om provision eller præmie for lån.
· Honorar til formidling af finansiering (formidlingshonorar), kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3, litra c/nr. 3.Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

QRENTUD2 har ingen værdisæt