Gå til sidens indhold

QARBPENK

Navn

QARBPENK

Beskrivende navn

Bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1995
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Arbejdsgivers og lønmodtagers samlede indbetalte bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger i pengeinstitut eller forsikringsselskab. Beløbet er efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.
Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger er fratrukket det lønbeløb, der indberettes til SKAT. Beløbet indgår ikke i de generelle indkomstopgørelser.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

QARBPENK er en del af del af variablen QARBPEN (bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag).

QARBPENK omfatter bidrag til kapitalopsparing i pengeinstitut og kapitalforsikring i forsikringsselskab.
Kapitalforsikringsbidraget inkluderer eventuelt bidrag til risikoforsikring (kun udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt).

Pensionsbidragene er skattefri i det år, hvor de sættes ind i ordningen, jf. pensionsbeskatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1120 2006.

QARBPENK indeholder også frivillige indbetalinger til pensionsordning (kun bidrag fra arbejdstager), hvor arbejdsgiveren foretager indbetalingen til pensionsordningen. Dvs. at beløbet er fratrukket, før lønnen indberettes til SKAT og dermed er fratrukket i indkomstvariablene.

Skattefritagelsen for indbetalinger til kapitalpensioner (samlet for bidrag til arbejdsgiveradministreret og privattegnet kapitalpensionsordning) har et maksimumloft, jf. diverse årgange af publikationen "Skatten" og følgende link:
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1300.html

Fra 2013 er der ikke fradrag for indskud i kapitalpensionsordninger i den skattepligtige indkomst.
Hvis der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2012. gælder fradragsereglen til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016.


Arbejdsmarkedsbidraget udgør:
1994: 5 pct. af bidragsgrundlag
1995: 6 pct. af bidragsgrundlag
1996: 7 pct. af bidragsgrundlag
fra og med 1997: 8 pct. af bidragsgrundlag

Fra og med 1999 indgår kapitalpensionsbidraget i beregningsgrundlaget for topskat, selv om det ikke indgår i de generelle opgørelser af indkomster til beregning af skat. Dvs. at det for mange er blevet mindre fordelagtigt at indbetale til kapitalpensionsordninger.


Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

QARBPENK har ingen værdisæt