Gå til sidens indhold

CORFRYNS

Navn

CORFRYNS

Beskrivende navn

Skattemæssig værdi af frynsegoder i forbindelse med beskæftigelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1993
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Værdi af frynsegoderne fri bil, fri telefon, fri kost, fri bolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri tv-licens, fri bil til hovedaktionærer og arbejdsgiverbetalt gruppe-ivsforsikring.

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.7a og benævnes 'Heraf Frynsegode mv.'

http://www.dst.dk/stattabel/1179


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen er defineret fra 1993.
Kilden til CORFRYNS er arbejdsgivernes indberetning til SKAT af den skattemæssige værdi af frynsegoderne. GRUPPELIV er i de fleste tilfælde indberettet af pensionsselskaberne (gruppelivsdel af beløb indbetalt til arbejdsgiveradministreret pensionsordning) og kun i enkelte tilfælde af arbejdsgiveren.

Fra 1993 værdi af gruppelivsforsikring i forbindelse med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger (før 1993 ligger beløbet i variablen RESUINK_GL (indkomster ikke klassificeret i andre variable, herunder visse honoraraflønninger samt børnebidrag)).

Fra 1994 inkl. skattemæssig værdi af frynsegoderne fri bil, fri kost, fri bolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri tvlicens, fri bil til hovedaktionærer (før 1994 lå dis-se beløb i variablen RESUINK_GL). I forbindelse med skattereformen i 1994 blev beskatningen af frynsegoder skærpet, og der blev indført indberetningspligt for arbejdsgiverne.

Fra 1995 inkl. skattemæssig værdi af fri telefon (før 1994 lå disse beløb i variablen RESUINK_GL).

Antalsmæssigt udgør gruppelivsforsikringen langt den største del, 80 til 90 pct. Beløbsmæssigt udgør fri bil 60 til 70 pct. og gruppeliv 15 til 30 pct. Til sammen udgør fribil og gruppeliv mellem 80 og 90 pct. af det samlede beløb i CORFRYNS.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

CORFRYNS har ingen værdisæt