Gå til sidens indhold

EJD_SKAT_LEJER_BOLIG

Navn

EJD_SKAT_LEJER_BOLIG

Beskrivende navn

Ejendomsskat(grundskyld) for lejere

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2010
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

For lejere og andelsbolighavere er ejendomsskatten imputeret. Den samlede ejendomsskat i en lejeejendom er fordelt ud på de enkelte leje- og andelsboliger efter kvadratmetertallet og herefter fordelt ligeligt mellem de voksne beboere i lejligheden- Heri indgår ikke voksne hjmmeboende børn under 25 år.

Hvis en person ikke har boet hele året i en bolig, regnes ejendomsskatten for den del af året, personen har boet i boligen.

Lejere betaler ikke ejendomsskat direkte. Den betales i stedet af ejendommens ejer og derved indirekte igennem huslejen. Variablen gør det muligt, at se omtrent hvor meget jendomsskatten forøger huslejen.

Detaljeret beskrivelse

Ejendomsskatter for boligejere og lejere/andelboligejere udgøri alt ca. 80 pct. af den samlede ejendomsskat(grundskyld). Resten betales af erhvervslejemål og offentligt ejede ejendomme.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

EJD_SKAT_LEJER_BOLIG har ingen værdisæt