Gå til sidens indhold

FOLKEFORTID_13

Navn

FOLKEFORTID_13

Beskrivende navn

Folke- og førtidspension mv.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Folke- og førtidspension(skattepligtig) inkl. ældrecheck(supplerende pension), mediechcheck (fra 2021), delpension, varmehjælp samt skattefrie tillæg til førtidspensionister.

Størrelsen af FOLKEFORTID_13 (den sociale pension) afhænger af andre indkomster, fx private pensioner, der ligger i variablen QPENSPRI.

For skattefri tillæg til pensionister se variablen TILBTOT.

Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp, hjælp til personlig pleje m.m. er ikke inkluderet.

I Statistikbanktabellerne INDKP101 har variablen under indkomsttype nr.11 og benævnes 'Folke- og førtidspension'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable
FOLKEFORTID_13 indgår i variablen OFFPENS_EFTLON_13 og dermed i variablen OFF_OVERFORSEL_13

FOLKEFORTID_13=QOFFPENS+TILBTOT(1984ff)+DELPENS(1988-2001) +VARMEHJALP(2002-)
.
Hvor
OFFPENS_EFTLON_13 er offentlige pensioner
OFF_OVERFORSEL_13 er offentlige overførsler
QOFFPENS er folke- og førtidspension
TILBTOT er skattefri tillæg til førtidspensionister
DELPENS er delpension
VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen.
FOLKEFORTID_13 = QPENSNY + VARMEHJALP(2002-)

Hvor
QPENSNY er folke- og førtidspension, delpension og skattefri tillæg til førtidspensionister

To af indkomstbegreberne i QPENSNY indgår i to særskilte højkvalitetsvariable.
Delpension findes i en særskilt variabel DELPENS, og de skattefrie tillæg til førtidspensionister findes i en særskilt variabel TILBTOT.

Ændringer over tid

Fra 1984 inkl. skattefrie tillæg til førtidspensionister

Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; Beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i FOLKEFORTID_13 før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994.

Fra 2002 inkl. varmehjælp

Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepensionen. Dette beløb er en del af FOLKEFORTID_13.

Fra 2021 indgår mediechecken OGSÅ som en del af FOLKEFORTID_13, hvor den tidligere indgik som anden personlig indkomst i RESUINK_13.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

FOLKEFORTID_13 har ingen værdisæt