Gå til sidens indhold

EJENDOMSVURDERING

Navn

EJENDOMSVURDERING

Beskrivende navn

Kontant ejendomsværdi af ejendomme i Danmark ejet pr. 31. 12

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen har skiftet navn fra "KOEJD_NY05" til "EJENDOMSVURDERING" indhold uændret.

Kontant ejendomsværdi af ejendomme i Danmark inkl. erhvervsejendomme og ubebyggede ejendomme (fra 1994). ( offentlige vurdering)


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

For 1983-2006 findes også variablen KOEJD (kontant ejendomsværdi af boliger i Danmark, 1997-2006 inkl. driftsbygninger).

Forskellen på variablen KOEJD og EJENDOMSVURDERING for 1994-1996, er, at KOEJD kommer fra SKATs slutligningsregister og omfatter værdien af boliger, hvor EJENDOMSVURDERING er dannet ud fra oplysninger i SKATs ejendomsregister og omfatter alle ejendomme inkl. ubebyggede grunde. Fra 1997 - 2006 indgår mange driftsbygninger også i opgørelsen KOEJD; dermed er den største forskel mellem de to variable i denne periode ubebyggede grunde (se også variablen KOEJD).

For personer, der kun ejer en del af en ejendom, er det den forholdsmæssige del af ejendomsværdien, der indgår.

Opgørelsestidspunkt for den kontante ejendomsvurdering:
1994-2002: 1. januar i året
Fra 2003: 1.oktober i året
Fra og med 2003 vurderes ejerboliger i ulige år og øvrige ejendomme i lige år.
Der er afvigelser fra denne generelle regel:
· Ejendommen er nybygget.
· Der er foretaget om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse.
· Grundarealet er ændret.
· En ejendom har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller hvis værdien er faldet væsentligt som følge af nedrivning af bygninger.
· Ejeren har begæret omvurdering

Fra 2003 til 2006 blev ejendomsvurderingen for ejendomme, der ikke var vurderet i året, pristalsreguleret.

For analyser vedrørende årene før 1994, hvor personer med selvstændig virksomhed ikke indgår i populationen, kan variablen KOEJD med fordel anvendes for hele den betragtede periode (se dog vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" vedr. 1984-1986).

Kilden til variablene KOEJD og EJENDOMSVURDERING er to forskellige offentlige registre, hvor udtrækstidspunktet fra registrene kan bevirke, at der er forskelle på opgørelserne fra de to registre, hvor der ellers teoretisk burde være den samme værdi.

Se også vedlagte dokument "formueopgørelse.doc".

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

EJENDOMSVURDERING har ingen værdisæt