Gå til sidens indhold

LOENMV

Navn

LOENMV

Beskrivende navn

Lønindkomst i alt

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2013

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser samt værdi af aktieoptioner.
Honorar for bestyrelsesarbejde indgår også i denne variabel.
Honorar i forbindelse med konsulentarbejde, foredrag og lign. indgår ikke i denne variabel. Det ligger i variablen NETOVSKUD (overskud af selvstændig virksomhed)

Lønnen er efter fradrag af bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og bidrag til ATP (både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag til pensionsordningerne er fratrukket).

Lønnen er før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

LOENMV inkluderer løn under sygdom og barsel, også i de tilfælde, hvor arbejdsgiverne får refunderet en del af lønnen fra det offentlige. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under sygdom, udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge i de første to uger af sygeperioden - disse sygedagpenge indgår ikke i LOENMV men i variablen ANDBISTANDYD (andre bistands- eller overførselsindkomster).

Eksisterer fra 1980 til 2013.
Erstattes af variablen LOENMV_13 (eksisterer fra 1987)
LOENMV=LOENMV_13 -(arbejsdgiverbetaklte sygedagpenge, ADAGPAGN)


I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.7 og benævnes 'Løn '

http://www.dst.dk/stattabel/1179


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

LOENMV=LOENSKPL+QSKATFRI+JUBJUB+QAKTIE


Hvor:
LOENSKPL er skattepligtig lønindkomst inkl. værdi af frynsegoder, og inkl. skattepligtig løn fra udlandet.
QSKATFRI er skattefri lønindtægt
JUBJUB er jubilæums- ogfratrædelsesgodtgørelser ( ekskl. del indsat på pensionsordning)
QAKTIE er værdi af aktieoptionsaflønnning

Sammenhæng med definitioner fra 2013 revisionen.
LOENMV= LOENMV_13(1987-2013) - ADAGPAGN(2002-2013) - ADAGPAG(1994-2001)- (forskerløn 2004- 2007)

Hvor:
LOENMV_13 er lønindkomst i alt
ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge (de første 2 til 4 uger, varierer over tid).
ADAGPAG er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge (de første 2 til 4 uger, varierer over tid) samt vederlag for konkurrenceklausul mm. udbetalt af arbejdsgiver.

Ændringer over tid.
Fra 1983 inkl. løn fra udlandet, som er lempelsesberettiget efter ligningslovens §33A (ny exemption), der tidligere lå i variablen RESUINK_GL.

Fra 1993 inkl. værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen COEFRYNS)

Før 1994 er lønnen først og fremmest opgjort ud fra oplysninger fra SKATs oplysningsseddelregister samt for perioden 1980 til 1988 også ud fra særskilte oplysninger om sømandsindkomster. Med arbejdsmarkedsbidragets indførelse i 1994 adskilles hoveddelen af lønnen fra overførselsindkomsterne i SKATs slutligningsregister. Lønnen opgøres derfor fra 1994 først og fremmest ud fra slutligningsregisteret.

Fra 1994 inkl. værdi af fri bil, fri telefon, fri kost, fri tv-licens mv. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen CORFYNS).
Fra 1994 inkl. ekstraordinær stor indtægt som følge af opfinderarbejde o.l. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL).
Fra 1994 inkl. løn som er skattefri (udbetalt af DANIDA m.fl. samt arbejde på Færøerne og Grønland).

Fra 1995 inkl. jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse (ligger før 1995 i variablen RESUINK_GL og RESUINK, se også variablen QSAR).

Fra 1999 inkl. værdi af køb eller tegningsret til aktier, for medarbejder mv.) udnyttet i året, jf. ligningslovens §16 og 28 (indgår ikke før 1999 i indkomsten)

2001-2003 inkl. aktieoptionsaflønning, hvor arbejdsgiver har betalt afgift (indgår i årene 2001 til 2003 i LOENMV).

2002-2003 og fra 2008 inkl. løn til udenlandske forskere og specialister som beskattes efter kildeskattelovens §48E (forskerordningen); ikke alle oplysninger er modtaget af Danmarks Statistik, før ordningen indberettes i SKATs almindelige indberetningsystem (oplysningssedlerne, COR fra 2004), og specielt mangler mange for 2003. 2004-2007 indgår denne lønindkomst ikke i LOENMV.

Fra 2011 inkl. løn fra ikke skattepligtige personer uden personnummer ( lå tidligere i variablen RESUINK)

Fra 2012 er en række indkomster fra udlandet flyttet fra RESUINK til LOENMV (for 2012 13713 personer med i alt 4,4 mia. kr.).

Forskerordningen har eksisteret siden medio 1992, men løn beskattet efter denne ordning indgår ikke i LOENMV 1992-2001 og 2004-2007.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

LOENMV har ingen værdisæt