Gå til sidens indhold

OVRIG_KONTANTHJALP_13

Navn

OVRIG_KONTANTHJALP_13

Beskrivende navn

Aktiverings, ledighed- og revalideringsydelse mv.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1983
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Aktiverings og revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud, uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb mm.

Variablen eksisterer fra 1983.

I Variablen indgår ikke almindelig kontanthjælp og skattefri kontanthjælp.

I Statistikbanktabellen 101 har variablen indkomsttype nr.12 og benævnes 'Aktiverings, ledighed- og revalideringsydelse mv. '

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable

OVRIG_KONTANTHJALP_13 indgår i variablen DAGPENGE_KONTANT_13


OVRIG_KONTANTHJALP_13=(QSOCYD-KONT_GL 1983-1990)+ (REVAL+KHFLYGT 1944ff)+INTGRAYD(1999ff)+ (PASBOERN 1994-2004) + (LEDIGHEDSYDELSE 2005ff)+(EFTLEVHJ 2000ff)+(FLEXLON_TILSKUD+KOM_RES_FORLOB +UDD_YD 2013ff)

Hvor
QSOCYD-KONTGL er kontanthjælp efter bistandsloven §42 (svarer til revalideringsydelse)
KHFLYGT er Aktiveringsydelse
REVAL er revalideringsydelse
INTGRAYD er Integrationsydelse til flygtninge-kontanthjælp til udlændinge
PASBOERN er andre ydelser fra kommuner end kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelse og efterlevelseshjælp
LEDIGHEDSYDELSE er ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til fleksjob
FLEXLON_TILSKUD er tilskud til fleksløn
UDD_YD er uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret
KOM_RES_FORLOB er kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb
EFTLEVHJ er efterlevelseshjælp

For perioden 1.oktober 1990 til 31. december 1993 ligger revalideringsydelsen i variablen ADAGP(sygedagpenge, som er en del af variablenSYG_BARSEL_13) --(se også LOV nr. 853 af 20/12/1989 §1 punk7 4 og 6, samt LBK nr 582 af 07/08/1991 §11)


Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb.
For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen en stigning i antal personer på øvrig kontanthjælp på 8 pct. og en fald i udbetalt ydelse på 13 pct.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

OVRIG_KONTANTHJALP_13 har ingen værdisæt