Gå til sidens indhold

QPASSIVN

Navn

QPASSIVN

Beskrivende navn

Passiver ultimo året

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1995
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter det nye formueregister, når man arbejder med formuer. Se
https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html
Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Passiver ultimo året
Realkreditgæld, pengeinstitutgæld, gæld til Hypotekbanken (Udbeatling Danmark studiegæld), finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot)
(defineret fra og med 1995)

Privat gæld indgår ikke i opgørelsen.

QPASSIVN=bankgaeld+oblgaeld+pantgaeld+udprigael+GAELD_TIL_OFF
Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Før 1995 se variablen QPASSIV (passiver opgjort efter gammel opgørelse).

For årene 1995 og 1996 er der opgørelser både for denne variabel (QPASSIVN) og efter gammel opgørelse (QPASSIV).

I det omfang gæld i virksomhed er realkreditgæld, pengeinstitutgæld, gæld til Hypotekbanken(Udbetaling Danmark Studiegæld, finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot), indgår den i QPASSIVN.

Passiver fra Danmark er indberetninger fra registre (indberetninger fra pengeinstitutter/depotholdere, kreditforeninger, kontokortholdere).
Passiver fra udlandet (udenlandsk depot) er indberetninger til SKAT fra skatteyderen.

Vedr. sammenligning med variablen QPASSIV (1980-1996), se vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" samt nedenstående.

I 1997 ophæves formueskatten, og dermed skal skatteyderne ikke indberette formuer og passiver til SKATpå selvangivelserne. Dermed udgår en række passiver af opgørelserne.

Fra 2013 indgår gæld til det offentlige( fra Skats inddrivelsessystem)

Følgende passiver indgår ikke i variable QPASSIVN:

Pantebreve der ikke er i depot, afbetalingskontrakter, policelån, vej- og kloakgæld, skyldig restskat, B-skat vedr. tidligere år samt skyldige arbejdsmarkedsbidrag.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

QPASSIVN har ingen værdisæt