Gå til sidens indhold

BUNSKA

Navn

BUNSKA

Beskrivende navn

Beregnet bundskat til staten

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Beregnet bundskat til staten nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst

Reglerne for hvilke indkomster og fradrag der indgår i beregningen af bundskat ændrer sig fra år til år.
For 2008 betales bundskat af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst
Har en ægtefælle negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette i ægtefællens positive kapitalindkomst.

I 2008 var skattesatsen på bundskatten 5,48 pct.

Personlig indkomst er lig med løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og fratrukket private indbetalinger til pensionsordninger mm.
Nettokapitalindkomst er lig med renteindtægter, aktieudbytter mm. fratrukket renteudgifter


Beløb i kr. og ører.


Detaljeret beskrivelse

Beregnet bundskat til staten nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst, men før modregning af virksomhedsskat af hævet opsparet overskud fra virksomhedsordningerne. Ved flere skattepligtsperioder eller ved uskiftet bo er det summen af de beregnede skatter.

Bundskatten indførtes i forbindelse med skattereformen i 1994.

Personfradrag og skatteprocent for bundskatten varierer fra år til år. Bundskattesatsen er gradvist reduceret fra 14,5 pct. ved indførslen i 1994 til 5,5 pct. i 2002, hvor den siden har ligget stabilt.

Læs mere om satser og beløbsgrænser her:

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=all

Tilsvarende ændres opgørelsen af indkomstgrundlaget for bundskat fra år til år, jf. fx publikationen "Skatten" diverse årgange.

Se variablen STSKAT (statsskat)for en mere komplet gennemgang af skattereformer.
Se vedlagte bilag "Skattesystem1980-ff.doc", og " skatttesystem2006.doc" samt beskrivelse af variablen "STSKAT".

Yderligere information findes også i Danmarks Statistiks årlige publikation "Skatter og afgifter" på
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

BUNSKA har ingen værdisæt