Gå til sidens indhold

PERINDKIALT

Navn

PERINDKIALT

Beskrivende navn

Personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2013

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Personindkomst i alt er lig summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst, formueindkomster(ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig) og anden ikke klassificerbar indkomst, der kan henføres direkte til den enkelte person, og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

For skattefri tillæg til pensionister se variablen TILBTOT og VARMEHJALP.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i Personindkomst i alt. Bl.a. indgår følgende ikke:

-Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud til medicin, tandlæge , fysioterapi mm.)
- Lotterigevinster mv.
- Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel)
- Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide
- indkomster, som ikke er oplyst til offentlige myndigheder.

Personindkomst i alt er et bruttobeløb. Dvs. at renteudgifter, herunder virksomhedsrenter i selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, ikke er fratrukket.

Eksisterer fra 1980 til 2013.

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.1 og benævnes 'Indkomst i alt'
I Statistikbanktabellerne INDKP2, INDKP3 og INDKP5 er opdeling på indkomstintervaller efter indkomstbegrebet 'Indkomst i alt' (PERINDKIALT).

http://www.dst.dk/stattabel/1179

OBS!!
I statistikbanken under afsluttede tabeller :IB811, IB812, IB821, IB822, IBB22U, IB831S, IB832S er der data benævnt "personindkomst i alt"- disse data er ikke fra denne variabel "PERINDKIALT"

"Personindkomst i alt" i statistikbanktabellerne IB811, IB812, IB821, IB822, IBB22U, IB831S, IB832S er fra en begrebsdefinition der ligger tæt op ad variablen PERSONINDK.


Variablen eksisterer fra 1980 til 2013. Afløses af variablen PERINDKIALT_13, som eksisterer fra og med 1987.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

"Personindkomst i alt" omtales i en del publikationer også som "indkomst i alt"

Personindkomst i alt er en sumvariabel, som er sammensat som følger:
PERINDKIALT=ERHVERVSINDK_GL+OVERFORSINDK+FORMUEINDK_NY-OVSKEJD02_NY+RESUINK_GL
Eller
PERINDKIALT=SAMLINK_NY-OVSKEJD2_NY

Fra 2007 erstattes OVSKEJD02_NY med OVSKEJD07

Hvor
ERHVERVSINDK_GL er erhvervsindkomst ekskl. honorarer
OVERFORSINDK er overførselsindkomst
FORMUEINDK_NY er formueindkomst
OVSKEJD02_NY er lejeværdi af egen bolig
RESUINK_GL er anden personlig indkomst inkl. honorar

Personindkomst i alt er inkl. skattefrie indkomster. Den må ikke forveksles med begrebet personlig indkomst fra SKAT.

Udvalg af de største ændringer:
(Se under de enkelte undervariable for yderligere detaljer)

1984: Skattefrie tillæg til førtidspensionister, udbetalte børnetilskud og familieydelse samt boligsikring og/el. boligydelse tilføjes til indkomststatistikken.

Fra 1980 til 1995 er skattepligtig fortjeneste ved salg af ejendom inkluderet i PERSONINDK, se variablen QSAR (særlig indkomst).

1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen (§42 i lov om social bistand)- dvs. at den fra denne dato hæves og bliver skattepligtig.

1991-2000 indgår aktieindkomster ikke i alle tilfælde i personindkomsten, se vedlagte dokument "aktieindkomstindberetning".

Medio 1992 indføres forskerordningen. For årene 1992- 2001 og 2004-2007 indgår lønindkomst for personer omfattet af ordningen ikke i samlet indkomst. I 2002 og 2003 indgår en del af denne indkomst i samlet indkomst, og fra 2008 indgår denne lønindkomst fuldt i den samlede indkomst.

I 1994 gennemføres bruttoficering af kontanthjælpsydelser (satserne hæves og gøres skattepligtige). Satser for folke-/førtidspensionerne hæves, og det særlige personfradrag for pensionister fjernes.

I 2002 er personindkomst inkl. skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Den skattefri del af børnebidraget lægges til børnenes indkomst. Børnebidraget er beregnet ud fra det fradrag for børnebidrag, den betalende forælder har i skattepligtig indkomst.

Fra 2006 lægges den del af børnebidraget, som ikke er betalt af den ydelsespligtige, men udlagt af kommunen, til barnets indkomst.

I 2008 og 2009 er PERINDKIALT ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene, og kan leveres særskilt)

PERINDKIALT er ekskl. grøn check (2010-2013).

Se følgende link til publikationen "Indkomster" http://www.dst.dk/pubomtale/11126

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

PERINDKIALT har ingen værdisæt