Gå til sidens indhold

OFFPENS_EFTERLON_13

Navn

OFFPENS_EFTERLON_13

Beskrivende navn

førtids- og folkepenion, varmehjælp, efterløn og fleksydelse.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen består af udbetalt førtids- og folkepenion, mediecheck, varmehjælp, efterløn og fleksydelse.

I Statistikbanktabellerne INDKP101 har variablen indkomsttype nr.19 og benævnes 'offentlige pensioner'

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable OFFPENS_EFTERLON_13 indgår i variablen OFF_OVERFORSEL_13 OFFPENS_EFTERLON_13 = FOLKEFORTID_13 + QEFTLON Hvor: FOLKEFORTID_13 er folke- og førtidspension mv. QFETLON er Efterløn, overgangsydelse og(fra2008 fleksydelse) Sammenhæng med variable før 2013 revisionen. OFFPENS_EFTERLON_13 = QPENSNY + VARMEHJALP(2002-)+QEFTLON Hvor QPENSNY er folke- og førtidspension, delpension og skattefri tillæg til førtidspensionister VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister To af indkomstbegreberne i QPENSNY indgår i to særskilte højkvalitetsvariable. Bemærk at variablen er inkl. skattefrie tillæg til førtidspensionister (TILBTOT) og Varmehjaelp. Ændringer over tid Fra 1984 inkl. skattefrie tillæg til førtidspensionister. Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i FOLKEFORTID_13 før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994. Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepension. Fra 2022 indgår desuden tidlig pension, også kendt under navnet "Arne Pension", i OFFPENS_EFTERLON_13.


Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

OFFPENS_EFTERLON_13 har ingen værdisæt