Gå til sidens indhold

Boligforhold

Beskrivelse

Formålet er at fremstille en statistik, der dels belyser den samlede boligbestand, dels befolkningens boligforhold.

Før 1981 blev oplysningerne om befolkningens boligforhold indhentet ved de skemabaserede folke- og boligtællinger, der indtil 1970 blev gennemført hvert femte år. Efter oprettelsen af Bygnings- og boligregistret i 1977 har Danmarks Statistik siden 1981 foretaget en årlig boligtælling pr. 1. januar ved hjælp af oplysninger fra administrative registre.

Indsamling af bolig- (og husstands) oplysninger påbegyndtes i 1880 af Københavns Kommunes Statistiske Kontor, der i henholdsvis 1895 og 1901 udvidede undersøgelsen til også at omfatte Frederiksberg og Gentofte kommuner. Danmarks Statistik indsamlede ved folketællingen i 1911 tillige bolig- og husstandsoplysninger for købstæderne, der i 1920 udvidedes til også at omfatte 100 sognekommuner med større bymæssig bebyggelse. Først i 1955 indsamledes bolig- og husstandsoplysninger for samtlige kommuner.

Statistikken har fra 2001 til 2004 også omfattet Boliger og husstande på byområder.

Fra og med opgørelsen pr. 1. januar 2005 er navnet skiftet fra Boligtællingen til Boligopgørelsen.

Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark. Boligbestanden og befolkningen beskrives gennem følgende variable: Bygningstype, opførelsesår, opvarmningsforhold, antal værelser, boligstørrelse, installationsforhold, installationsmangler, ejerformer, husstandstype, husstandsstørrelse og køn. Der sker desuden en fordeling på enten hele landet, kommuner eller udvalgte geografiske områder.

Fra 2005 gælder følgende:
Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger.

Før 2005 gjaldt følgende:
Før 2005 blev boliger overordnet inddelt i "egentlige boliger" og "andre boliger". Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af fritidshuse og boliger i døgninstitutioner.

Ejer-/lejerforhold
Denne oplysning er en stamoplysning i BBR. Den dannes gennem en samkøring af BBR, CPR og Det fælleskommunale Ejendomsregister (ESR). Hvis ejeren af en ejendom på tidpunktet for dannelsen af oplysningen er tilmeldt folkeregistret på en adresse tilknyttet ejendommen betegnes boligen, hvor ejeren bor, som en bolig benyttet af ejer. Såfremt den tilmeldte person er tilmeldt på andre adresser (boliger) på ejendommen, betegnes disse boliger som udlejede. Er der ikke tilmeldt nogen person på en adresse, betegnes boligen som ikke-benyttet.

Derudover findes betegnelsen "uoplyst", der betegner boligenheder, som ikke fandtes i BBR-stamregistret ved dannelsen af feltet.

Beboet/ikke beboet bolig
Såfremt der ikke findes en CPR-adresse til en given BBR-adresse siges BBR-adressen at være en bolig uden CPR-tilmelding. Omvendt vil en CPR-adresse uden en tilsvarende BBR-adresse betegnes som en husstand uden boligforhold oplyst. I alle andre tilfælde vil der være tale om en beboet bolig.

En bolig kan være uden CPR-tilmelding på et givet tidspunkt af flere årsager. Dels vil en bolig altid stå tom (uden CPR-tilmelding) i en vis periode i forbindelse flytning, byfornyelse o.l., dels kan kommunen bestemme, at en bolig lovligt kan stå tom, fx. diplomatbolig og gæstebolig. Endelig vil kortere ophold på en uddannelsesinstitution ikke behøve ændring af elevernes folkeregisteradresse.

En væsentlig del af boligerne uden CPR-tilmelding vil derfor ikke umiddelbart være til rådighed for boligmarkedet.

Bilag

Variable

ANTAL_VÆRELSER Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden
BADEFORHOLD Badeforhold for bolig-/erhvervsenhed - felt F319 iflg. BBR-Instruks
BOLIGART Boligart
BOLIGTYPE Boligtype for bolig-/erhvervsenhed
BYSTØRRELSESKODE Bystørrelseskode
CPR_BBR_MATCHKODE_GL CPR_BBR_MATCH_GL
EJENDOMSNUMMER Ejendomsnummer
EJERFORHOLD Ejerforhold for ejendommen - felt F102 iflg. BBR-instruks
EJERLEJLIGHEDSNUMMER Ejerlejlighedens ejendomsnummer - felt F306 i BBR-Instruks
ENHEDSANVENDELSE Bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse - felt F307 iflg. BBR-instruks
INSTALLATIONSFORHOLD Installationsforhold for bolig-/erhvervsenhed
KØKKENFORHOLD Køkkenforhold for bolig-/erhvervsenhed - felt F320 iflg. BBR-Instruks
OPFØRELSESÅR Opførelsesår for bygning
SAMLET_AREAL Samlet arel for enten bygning eller bolig-/erhvervsenhed
TOILETFORHOLD Toiletforhold for bolig-/erhvervsenhed - felt F318 iflg. BBR-instruks
UDLEJNINGSFORHOLD Udlejningsforhold - F261/F322/F392
VARMEINSTALLATION Varmeinstallation - Felt F229 iflg BBR-Instruks