Gå til sidens indhold

EJERFORHOLD

Navn

EJERFORHOLD

Beskrivende navn

Ejerforhold for ejendommen - felt F102 iflg. BBR-instruks

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Ejendommens ejerforhold.

Bruges her som indikator for boligens ejerforhold.

Hovedregel: Ajourføres i BBR ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra EjendomsStamRegistret (KMD_ESR) til BBR's stamregister

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Ejendommens ejerforhold

Hovedregel: Ajourføres i BBR ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra EjendomsStamRegistret (KMD_ESR) til BBR's stamregister

Se papiret "Databrud i Boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode", Jf. Statistik område niveau.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

BEMÆRK at der kan observeres en ændring i 20 Almennyttig boligselskab og 30.Aktieselskaber, anpartsselskaber mm. i 2005, der minder om et databrud. Der findes ingen dokumentation for årsagen.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
102 Ejerforhold Ejendom (CS, CR)

Definition/indhold:

Ejendommens ejer er:

10 Privatpersoner eller interessentskab.

20 Almennyttig boligselskab.

30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab(undtagen interessentskab).

Under denne kode medtages alle selskaber, som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne.

40 Forening, legat eller selvejende institution.

41 Privat andelsboligforening.

50 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

60 Anden primærkommune.

70 Amtskommune/Regioner.

80 Staten.

90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, som ejes af flere kategorier af ejere.

Ajourføring:

Ajourføres ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra ejendomsstamregistret (ESR) til BBR's stamregister.

Ved formodede fejl gives meddelelse herom til ESR-registerføreren.

Der kan kun foretages manuel indberetning til stamregistret ved oprettelse af en ny ejendom.

Ejerforholdskoden skal indberettes manuelt til BBR-ændringsregistret, således at den korrekte ejerforholdskode er tilgængelig under byggesagen.

Ejerforholdskoden vil for nyopståede ejendomme blive overført fra ændringsregistret til stamregistret ved byggesagens afslutning. Fejl, som opstår af denne grund, kan kun rettes via ESR.


Bemærkninger:

Ajourføringen af ejerforholdet i ESR foretages ud fra de oplysninger, der afgives i forbindelse med overdragelse af fast ejendom (det grønne salgsindberetningsskema). Efter idritsættelse af den elektroniske tinglysning ændres den procedure.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 0 : Ingen BBR-oplysninger
01-01-1900 31-12-9999 10 : Privatperson, I/S
01-01-1900 31-12-9999 20 : Alment boligselskab
01-01-1900 31-12-9999 30 : A/S, anpart el. andet selskab
01-01-1900 31-12-9999 40 : Forening, legat, selvej. inst.
01-01-1900 31-12-9999 41 : Privat andelsboligforening
01-01-1900 31-12-9999 50 : Beliggenhedskommune
01-01-1900 31-12-9999 60 : Anden primærkommune
01-01-1900 31-12-9999 70 : Amtskommune
01-01-1900 31-12-9999 80 : Staten
01-01-1900 31-12-9999 90 : Andre, herunder moderejendomme
01-01-1900 31-12-9999 99 : Uoplyst ejerforhold
01-01-1900 31-12-9999 null : Ukendt Ejerforhold