Gå til sidens indhold

ENHEDSANVENDELSE

Navn

ENHEDSANVENDELSE

Beskrivende navn

Bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse - felt F307 iflg. BBR-instruks

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Anvendelseskoden angiver bolig- eller erhvervsenhedens primære anvendelse.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Bemærkning
Koden 160 (døgninstitutioner) indeholder kun et fåtal af plejeboliger: boliger forbeholdt handicappede og ældre med behov for pleje.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.
Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
307 Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Anvendelseskoden angiver bolig- eller erhvervsenhedens primære anvendelse.

Enheder der anvendes til helårsbeboelse

110 Stuehus til landbrugsejendom.

120 Fritliggende énfamilieshus (parcelhus).

130 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

150 Kollegium.

160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).

190 Anden enhed til helårsbeboelse.

Enheder, der anvendes til produktion eller lager i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o.l.

210 Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.

220 Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk mv. (fabrik, værksted o.l.)

230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o.l.

290 Anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri o.l.

Enheder der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o.l.

310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, luft-havnsbygning, banegårdsbygning o.l.

320 Engroshandel og lager.

330 Detailhandel mv.

340 Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed mv.

350 Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o.l.)

360 Offentlig administration.

370 Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.

390 Anden enhed til handel, transport etc.

Enheder der anvendes til kulturelle formål samt institutioner.

410 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling mv.

420 Bibliotek, museum, kirke o.l.

430 Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium).

440 Hospital, fødeklinik o.l.

450 Daginstitution.

490 Anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Enheder der anvendes til fritidsformål.

510 Sommerhus.

520 Enhed til ferieformål mv. bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrerhjem o.l.)

530 Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o.l.).

540 Kolonihavehus.

590 Anden enhed til fritidsformål.

Ikke vurderede erhvervsenheder i nybyggeri.

610 Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri.

Henvisninger:

BBR-Instrukss afsnit 5.2. (Se http://www.bbr.dk/instruks/0/5).

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 110 : Stuehus til landbrugsejendom
01-01-1900 31-12-9999 120 : Parcelhus
01-01-1900 31-12-9999 130 : Række-, kæde- og dobbelthus
01-01-1900 31-12-9999 140 : Etageboligbebyggelse
01-01-1900 31-12-9999 150 : Kollegium
01-01-1900 31-12-9999 160 : Døgninstitution
01-01-1900 31-12-9999 190 : Anden helårsbeboelse
01-01-1900 31-12-9999 210 : Landbrug, gartneri, råstofudv.
01-01-1900 31-12-9999 220 : Industri, håndværk o.lign.
01-01-1900 31-12-9999 230 : El-, gas- vand-, varmeværk mv.
01-01-1900 31-12-9999 290 : Anden enhed til produktion
01-01-1900 31-12-9999 310 : Transport- og garageanlæg
01-01-1900 31-12-9999 320 : Engroshandel og lager
01-01-1900 31-12-9999 330 : Detailhandel m.v.
01-01-1900 31-12-9999 340 : Pengeinstitut, forsikring
01-01-1900 31-12-9999 350 : Liberale erhverv excl.off.adm.
01-01-1900 31-12-9999 360 : Offentlig administration
01-01-1900 31-12-9999 370 : Hotel, restaurant, frisør etc.
01-01-1900 31-12-9999 390 : Anden enhed.til transport etc.
01-01-1900 31-12-9999 410 : Biograf, teater, udstilling o.
01-01-1900 31-12-9999 420 : Bibliotek, museum, kirke
01-01-1900 31-12-9999 430 : Undervisning og forskning
01-01-1900 31-12-9999 440 : Hospital, fødeklinik o.l.
01-01-1900 31-12-9999 450 : Daginstitution
01-01-1900 31-12-9999 490 : Anden institution
01-01-1900 31-12-9999 510 : Sommerhus
01-01-1900 31-12-9999 520 : Feriekoloni, vandrehjem etc.
01-01-1900 31-12-9999 530 : Idræts-, svømmehal, klubhus
01-01-1900 31-12-9999 540 : Kolonihavehus
01-01-1900 31-12-9999 590 : Andet fritidsformål
01-01-1900 31-12-9999 610 : Ikke vurderet erhvervsenhed i
01-01-1900 31-12-9999 910 : Garage
01-01-1900 31-12-9999 920 : Carport
01-01-1900 31-12-9999 930 : Udhus
01-01-1900 31-12-9999 999 : Uoplyst
01-01-1900 31-12-9999 null : Uoplyst Enhedsanvendelse