Gå til sidens indhold

BOLIGTYPE

Navn

BOLIGTYPE

Beskrivende navn

Boligtype for bolig-/erhvervsenhed

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Boligtype for bolig-/erhvervsenhed

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Bemærk i øvrigt, at der tilsyneladende er et databrud fra 1988 til 1989, hvor antallet af boliger med blandet erhverv og bolig stiger fra ca. 6.000 til 53.000, samtidigt med at antallet egentlige boliger falder. Danmarks Statistik er ikke bekendt med årsagen. Sandsynligvis er der tale om administrative omregistreringer.

Beregnes maskinelt på grundlag af oplysninger om beboelses-/erhvervssareal, anvendelse og køkkenforhold:

Andre koder end nedenstående skal fortolkes som uoplyst.

Blank: Andet (bl.a. institutioner og erhverv) - I DST regi gældende til 31. dec. 2010
1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).
2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken.
3 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).
4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anvendelseskode 160).
5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510, 540 og 590).
E Andet (bl.a. institutioner og erhverv) - I DST regi gældende fra 31. dec. 2010.Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
308 Boligtype Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Blank - Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken.

3 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anvendelseskode 160).

5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510, 540 og 590).

Ajourføring:

Beregnes maskinelt på grundlag af oplysninger om beboelses-/erhvervssareal, anvendelse og køkkenforhold.

Ved nybyggeri og til- og ombygning kan feltet indberettes manuelt til ændringsregistret.

Henvisninger:

BBR-Instrukss afsnit 5.10, felt 378.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

BOLIGTYPE har ingen værdisæt