Gå til sidens indhold

SAMLET_AREAL

Navn

SAMLET_AREAL

Beskrivende navn

Samlet arel for enten bygning eller bolig-/erhvervsenhed

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Det samlede areal for enten bygning eller bolig-/erhvervsenhed.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Bemærk, at antallet af missing værdier stiger fra 2005 og frem. Det dækker over boliger uden oplysning om samlet areal. Sandsynligvis var disse boliger ikke omfattet af boligopgørelser før 2005. Men principielt kan oplysninger om samlet areal være imputeret (dvs. indsat som erstatning for manglende eller fejlagtige data) i tidligere boligopgørelser.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Det samlede areal for enten bygning eller bolig-/erhvervsenhed:

BYGNINGSOPLYSNING:
------------------------------------------
For garage, carport og udhus lig med bebygget areal ellers lig summen af bygningens etageareal, tagetageareal og kælderetageareal.

BOLIG-/ERHVERVSENHEDSOPLYSNING
--------------------------------------------------------------
Oplysningen er hentet fra BBR og defineret som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
311 Samlet areal Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Samlet areal der anvendes til beboelse eller erhverv (antal m2).

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men ekskl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden.

Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse.

Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum inden for enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal, der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage, medregnes.

Henvisninger:

BBR-Instruks afsnit 5.1.



Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

SAMLET_AREAL har ingen værdisæt