Gå til sidens indhold

ANTAL_VÆRELSER

Navn

ANTAL_VÆRELSER

Beskrivende navn

Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Bemærk:
- At '"missing"-værdi i tabellen dækker over boliger uden oplysning om antal væreler. Der findes ingen dokumentation men sandsynligvis var disse boliger ikke omfattet af boligopgørelser før 2005. Men principielt kan oplysninger om antal værelser være imputeret (dvs. indsat som erstatning for manglende eller fejlagtige data) i tidligere boligopgørelser.
- At spredning i tabellen øges fra 2005 til 2006. Der findes ingen dokumentation.Det beror sandsynligvis på at antal boliger med et meget stort antal værelser øges fra 2005 til 2006. I modsætning til tidligere omfatter boligopgørelsen fra 2005 og frem ikke blot beboede Bolig-/Erhvervsenheder men også beboede bygninger. Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.


Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
314 Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Kamre regnes som hele værelser.

a. Enheder, der udelukkende benyttes til beboelse:

Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som fx hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder.

Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke.

b. Enheder, der helt eller delvis benyttes til erhverv:

Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i punkt a. er opfyldt.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

ANTAL_VÆRELSER har ingen værdisæt