Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel med varer

Danmark eksporterer årligt varer for over 100.000 kr. pr. indbygger. Maskiner, føde- og drikkevarer samt kemikalier og andre kemiske produkter som fx medicin er blandt de største grupper af eksportvarer. Importen er ikke helt så stor som eksporten, og dermed har Danmark overskud på varehandlen.

Introduktion

Statistikken viser Danmarks import og eksport af varer, fordelt på alle verdens lande og på ca. 10.000 forskellige varer. Statistikken opgøres efter handlens værdi (opgjort i kroner) og normalt også i kilo.

Statistikken over udenrigshandel med varer offentliggøres månedligt og revideres løbede. I februar offentliggøres de foreløbige tal for det foregående år.

Udenrigshandlen med varer, som kan opdeles i handel med EU-landene (Intrastat) og handel med lande uden for EU (Extrastat). Handel med varer inden for EU indberettes månedligt til Danmarks Statistik af alle virksomheder, som har en samhandel med andre EU-lande over en vis værdi.

Al varehandel med lande uden for EU skal virksomhederne løbende indberette til Toldstyrelsen, som videregiver oplysningerne til Danmarks Statistik til brug for statistikken.

En særlig opgørelse viser den årlige udenrigshandel med økologiske varer. Undersøgelsen har været gennemført siden 2003. Importen har i alle årene været højere end eksporten og svarer årligt til over 200 kr. pr. dansker.

Den største økologiske varegruppe i importen er frugt og grøntsager, mens omkring halvdelen af eksporten består af mejeriprodukter og æg.

Dokumentation

Indholdsfortegnelse

Lovgivning

Oversigt over de varegrupperinger, der benyttes ved offentliggørelsen af udenrigshandlen

Definition af varegrupperingen

Diverse dokumentationer

Opgørelsesmetoder og datagrundlag for indeks for udenrigshandel

Lovgivning

Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, senest ændret ved Økonomiministeriets lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Bekendtgørelse nr. 1495 af 16. december 2004 om afgivelse af statistiske oplysninger om samhandelen med udlandet samt med Færøerne og Grønland.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91.

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker
over varehandelen mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1915/2005 af 24. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår en forenkling af mængderegistreringen og bestemmelser om særlige varebevægelser.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 91/2010 af 2. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, for så vidt angår listen over varer, der ikke er omfattet af statistikkerne, skattemyndighedernes videregivelse af oplysninger og kvalitetsvurdering.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 96/2010 af 4. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, for så vidt angår forenklingstærsklen, handel fordelt efter virksomhedskendetegn, særlige varer og varebevægelser og koderne for transaktionens art.

 

Handel med ikke-EU-lande:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 92/2010 af 2. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder, udarbejdelse af statistikker og kvalitetsvurdering.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser.

 

Nomenklaturer

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif Kommissionens forordning (EF) Nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif Kommissionens forordning (EF Nr.1779/2002 af 4.oktober 2002 om den statistiske lande-og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater.

Oversigt over de varegrupperinger, der benyttes ved offentliggørelsen af udenrigshandlen

Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er den varefortegnelse EU lægger til grund for opgørelse af deres samhandel, samt handel med ikke-EU-lande. Nomenklaturen er en 8-cifret vareklassifikation, der udgør den mest detaljerede vareopdeling i udenrigshandelen.
Ved offentliggørelse grupperes de 8-cifrede KN varekoder efter SITC (Standard International Trade Classification), der tilsigter at belyse udenrigshandelen efter varens forarbejdningsgrad.
KN- og SITC nomenklaturen er forbundet på den måde, at der til et 5-cifret SITC nummer altid svarer et eller flere varenumre under samme 4-cifrede hovedposition i Den Kombinerede Nomenklatur.
Udover KN og SITC belyses importen ved en fordeling efter anvendelse (BEC) og eksporten ved en fordeling efter produktionsgrene (KONJ).
BEC som med visse afvigelser er baseret på SITC, omfatter 7 anvendelsesområder og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er defineret på grundlag af SITC, således at varenumre under samme SITC nummer som hovedregel henføres til samme va¬regruppe.
KONJ omfatter 8 hoved¬grupper og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er også her i det væsentlige defineret på grundlag af SITC.
Endelig grupperes de 8-cifrede varekoder efter CTSE og NST/R, der tilsigter at belyse udenrigshandelen på grundlag af den anvendte transportmåde. CTSE og NST/R er defineret på grundlag af SITC.

Definition af varegrupperingen

Fra og med offentliggørelsen af januar 2009 er varegrupperingen i Nyt fra Danmarks Statistik om udenrigshandel med varer blevet ændret, således at FN's vareklassifikation SITC (Standard International Trade Classification) anvendes. Varegrupperingerne i Nyt'en dækker over følgende SITC-grupperinger:
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.: SITC-sektion 0, 1 og 4
Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel: SITC-sektion 2
Brændsels- og smørestoffer o.l.: SITC-sektion 3
Kemikalier og kemiske produkter: SITC-sektion 5
Forarbejdede varer, primært halvfabrikata: SITC-sektion 6
Maskiner undt. transportmidler: SITC-sektion 7 undtagen SITC-kapitler 78 og 79
Transportmidler inkl. skibe og fly: SITC-kapitler 78 og 79
Færdigvarer og andre varer: SITC-sektion 8 og 9
Desuden offentliggøres nu tal for seneste måned udenrigshandel med Polen, Frankrig, Italien, Nederlandene og Kina

SITC
0-9 I alt
0 Næringsmidler og levende dyr
1 Drikkevarer og tobak
2 Råstoffer, ikke spiselige
3 Mineral. brændsels- og smørestoffer
4 Animalske og veg. olier, fedtstoffer og voks
5 Kemikalier og kemiske produkter
6 Bearbejdede varer, hovedsagligt halvfabrikata
7 Maskiner og transportmidler
8 Bearbejdede varer i.a.n.
9 Diverse varer og transaktioner, i.a.n. (beregnes ikke)

BEC
01-54 I alt
01-04 Varer fortrinsvis til anvendelse i landbrug og gartneri
05-10 Varer fortrinsvis til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed
11-30 Varer fortrinsvis til anvendelse i øvrige byerhverv
32-36 Brændsels- og smørestoffer samt elektrisk strøm
37-42 Maskiner og andet kapitaludstyr
43-46 Transportmidler
47-53 Varer fortrinsvis til forbrug
54 Varer ikke andetsteds medtaget

KONJ
0-86 I alt
01-11 Animalske landbrugsprodukter
21-24 Vegetabilske landbrugsprodukter
31-32 Kød- og mælkekonserves
41-67, 69-72 Industriprodukter, ekskl. Maskiner og instrumenter
68 Maskiner og instrumenter
80 Skibe, fly, bore- og produktionsplatforme (beregnes ikke)
82 Fisk, krebsdyr og bløddyr
84 Rå pelsskind
85 Brændsels- og smørestoffer samt elektrisk strøm
86 Andre varer

Lande og landegrupper der indgår i første offentliggørelse
EU-lande i alt
Ikke-EU-lande i alt
Tyskland
Sverige
Storbritannien
Nederlandene
Frankrig
Italien
Polen
Norge
USA
Kina
Første offentliggørelse finder sted 40 dage efter statistikmåneden.

Fra og med anden offentliggørelse af udenrigshandelstallene indeholder statistikken oplysninger fordelt på alle 8-cifrede KN-varekoder og lande. Yderligere oplysninger om Danmarks udenrigshandel er tilgængelige i Danmarks Statistikbank.
Under Seneste økonomiske nøgletal findes desuden gratis oplysninger om den samlede udenrigshandel samt oplysninger om import og eksport fordelt på hovedvaregrupper.

For at se de bagvedliggende tal i statistikbanken:

UHV1
UHV2
UHV3

For at kunne sammenligne de forskellige varegrupperinger (SITC, KN, BEC og KONJ), er det bl.a. muligt at se en sammenhæng i følgende bilag:

Diverse dokumentationer

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 Relateret indhold i Udenrigs­handel med varer

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande udenfor EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator for udviklingen i 2020.

Metoden bag statistikken over varehandel med EU ændres

I de kommende år vil der ske grundlæggende ændringer i metoden bag statistikken over varehandel med EU. Ændringerne vil muliggøre store byrdelettelser blandt de virksomheder, der i øjeblikket indberetter til statistikken.

Store byrdelettelser på vej i Intrastat

Økonomisk globalisering

Globalisering

Danmarks Statistik deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af globalisering.

Økonomisk globalisering

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Kontakt

Udenrigshandel med varer