Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Korn- og svinepriser steg i første kvartal

22. maj 2019

Graf

Trods stigende korn- og svinepriser blev jordbrugets bytteforhold forringet med 1,3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2018.

Tabeller i Statistikbanken


Landbrugets økonomi markant forringet i 2018

21. maj 2019

Graf

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2018 er foreløbigt opgjort til 23,1 mia. kr. Det er 6,1 mia. kr. lavere end året før, svarende til en nedgang på knap 21 pct., men bedre end i 2015 og 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Fald i slagtningerne af svin

21. maj 2019

Graf

Svineslagtningerne faldt med 2,3 pct. til 4,4 mio. svin i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018, mens antallet af eksporterede levende svin steg med knap 4 pct. til 3,7 mio. svin, 98 pct. er smågrise.

Tabeller i Statistikbanken


Forpagtning i landbruget runder 1 mio. ha

7. maj 2019

Graf

Forpagtning bliver stadig mere udbredt i landbruget. Langt de fleste landmænd ejer det meste af den jord, de dyrker, og selveje har været en væsentlig del af landbrugernes identitet siden de store landboreformer.

Tabeller i Statistikbanken


Frugt og grøntsager trækker økologisalg op

7. maj 2019

Graf

Detailsalget af økologiske varer steg 14 pct. på ét år og udgjorde 12,9 mia. kr. i 2018 mod 11,3 mia. kr. i 2017. Frugt og grønt udgjorde alene 38 pct. af den samlede stigning.

Tabeller i Statistikbanken


Tørke og dårlig høst sender kornpriserne i vejret

12. februar 2019

Graf

Den dårlige høst i 2018 forårsaget af sommerens tørke har ført til højere priser på både byg og hvede med stigninger på hhv. 21 og 27 pct. i forhold til 2017. Priserne var på 134 kr. pr. hkg for byg og 136 kr. for hvede.

Tabeller i Statistikbanken


Faldende tendens i antallet af svin

7. februar 2019

Graf

Den samlede svinebestand i Danmark var 0,3 pct. lavere 1. januar 2019 end 1. oktober 2018, korrigeret for normale sæsonudsving. I faktiske tal var bestanden 12,6 mio. svin, hvilket er 190.000 færre end for et år siden.

Tabeller i Statistikbanken


Kvægbestanden er halveret på 40 år

25. januar 2019

Graf

Kvægbestanden bestod af 1.530.000 stk. pr. 31. december 2018 og var dermed 1,8 pct. mindre end for et år siden. Hvor bestanden har været svagt faldende i de seneste ti år.

Tabeller i Statistikbanken


Økonomien taler for stordrift i svineproduktionen

8. januar 2019

Graf

Større konventionelle svineproducenter har i gennemsnit lavere omkostninger pr. produceret gris og opnår samtidig lidt højere salgspriser end de mindre producenter.

Tabeller i Statistikbanken


Knastør sommer gav usædvanligt ringe høst

20. december 2018

Graf

Sommerens tørke var særdeles hård ved årets kornhøst, som endte på 7,2 mio. tons. Det er 28 pct. mindre end i 2017, som var et godt høstår og 23 pct. mindre end en normal høst, forstået som gennemsnittet af de forrige ti år.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Læs mere

Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur

Indtjeningen blandt landets konventionelle svineproducenter slog alle rekorder i 2017, hvor alle forhold trak i den rigtige retning: Produktpriserne var gode, mens foderpriser og udgifter til finansiering var på lave niveauer. Men allerede i 2018 er svineproducenterne på vej ind i en ny lavkonjunktur, hvor tørkehøsten giver behov for at erstatte eget foder med indkøbt, og dermed yderligere presser bedrifter med i forvejen høj gæld.

Læs mere

Svineproduktion under forandring

Dansk svineproduktion er under forandring: svineproduktionen samles på færre, men større og mere specialiserede bedrifter, og flere levende svin eksporteres, mens antallet af slagtninger i Danmark er faldet siden 2004.
Analysen tegner et billede af dansk svineproduktion og beskriver de seneste udviklingstendenser med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring

Antallet af traditionelle landbrug, hvor den enkelte landmand ejer og driver bedriften, har været faldende i en lang årrække, mens antallet af bedrifter med andre virksomhedsformer, såsom selskaber og interessentskaber, har været stigende. Det traditionelle landbrug er dog fortsat den mest almindelige virksomhedsform i dansk landbrug.

Læs mere

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2017

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.Læs mere

 

Landbrug 2011

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Læs mere

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2017

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

 Læs mere

 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Bag tallene

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

Selvom landbrugsstøttens andel af driftsresultatet var mindre i 2014-2017 end i de fire forudgående år, er støtten fortsat vigtig for især planteavlsbrug og mælkeproducenter. For begge grupper oversteg støtten driftsresultatet. I forhold til resten af EU udgør støtten til danske landmænd en relativt stor del af driftsresultatet, mens støtten udgør en mindre andel af den samlede omsætning.

Læs mere

Indkomsten for landmands­familier varierer meget

Der er store forskelle på, hvor god økonomien er hos danske landmænd. Blandt de konventionelle landbrug har særligt den dårligste fjerdedel opgjort efter driftsresultat svært ved at få pengene til at slå til. Det viser en helt ny opgørelse med data på kvartilgrupper fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Første Verdenskrig betød stigende priser og rationeringer på brød og kød

I løbet af Første Verdenskrig steg priserne i Danmark til mere end det dobbelte. Samtidig blev både brød, sukker, smør og kød rationeret. Lønningerne steg dog endnu mere i samme periode.

Læs mere

Danske malkekøer er de mest produktive i EU

I forhold til resten af EU producerer danske malkekøer langt mere mælk pr. ko. Samtidig er de danske malkekøer de seneste tyve år blevet relativt mere produktive end malkekøerne i andre EU-lande.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Henrik Bolding Pedersen