Gå til sidens indhold

Landbrug med dyr

 

Hvor mange landbrug har dyr, og hvor mange af dem er økologiske? Hvor stor er bestanden af fx svin og kvæg? Bliv klogere på landbrugsbedrifternes husdyr med tal fra landbrugs- og gartneritællingen.

 

Udvalgt statistik om Landbrug med dyr

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Landbrug med dyr på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Landbrug med dyr

Her kan du se udviklingen i antallet af landbrug med dyr. Alle landbrugsbedrifter med mindst ét dyr er regnet med – det gælder både kvæg, svin, får, geder, heste, mink og fjerkræ.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.4.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Landbrug med kvæg og svin

Her kan du se udviklingen i antallet af landbrug med hhv. kvæg og svin. Alle landbrugsbedrifter med mindst ét dyr er regnet med. En bedrift kan have både kvæg og svin og dermed være repræsenteret i begge kurver.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.4.2023
Opdateres næste gang
4.6.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Økologiske landbrug med dyr

Her kan du se, hvor mange økologiske landbrug i Danmark der har forskellige typer dyr. Alle landbrugsbedrifter med mindst ét dyr er regnet med. En bedrift kan have flere typer af husdyr og dermed være repræsenteret i flere kategorier.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.5.2023
Opdateres næste gang
13.5.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

HAR DU SET?
Økonomi for landbrug og gartneri
Bliv klogere på landbrugets økonomi, herunder prisudviklingen for okse- og svinekød.
HAR DU SET?
Animalsk produktion
Se bl.a. hvor mange svin, kvæg og fjerkræ, der slagtes i Danmark, samt hvor mange æg, der produceres.

Bestanden af kvæg

Her kan du se udviklingen i kvægbestanden, herunder bestanden af malkekøer. Malkekøer er køer, som regelmæssigt malkes. Udover malkekøer omfatter kvægbestanden andre køer, tyre, kalve og kvier. Kvægbestanden bliver opgjort den sidste dag i kvartalet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.1.2024
Opdateres næste gang
19.4.2024
Kilder

Data indsamles fra to kilder:

CHR er Fødevarestyrelsens database til registrering af besætninger og husdyr. CHR har flere anvendelsesformål, hvor det primære formål er veterinært, bl.a. til en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af sygdomme, som fx BSE eller mund- og klovsyge. Derfor er kontrollen med oplysningerne i registret højt. I registret har hvert enkelt dyr et unikt individ nummer (CKR-nummer), som består af besætnings nummer og individ nummer indenfor besætningen. Registret indeholder oplysninger om bl.a. fødselsdag, køn og brugsart fx malkekvæghold og kødkvæghold. Hvert dyr er tilknyttet et CHR-nummer, og hvert CHR-nummer er knyttet til en ejendommen (matrikelnummer) og dermed til en fast geografiske position. CHR bliver løbende opdateret med oplysninger fra Kvægdatabasen om til- og afgangen af dyr på de enkelte ejendomme (køb/salg af dyr, kælvning, slagtning, eksport af dyret og døde dyr) , samt med oplysninger om leverandører og aftagere af kvæg. Endvidere bliver afgangen af slagtedyr verificeret af slagterierne og de selvdøde dyr af destruktionsanstalterne. Der kan læses mere om CHR på Fødevarestyrelsens hjemmeside .

Kvægdatabasen rummer grunddata fra CHR samt data, som indberettes af kvægbrugerne eller overføres fra andre: Kvægavlsforeningen Viking, mejerier, slagterier, DAKA, øre-mærkefabrikanter og dyrlæger. Kvægdatabasen betjener i overvejende grad kvægbrugerne som et værktøj til at styre bedriften bedst muligt med henblik på opnåelse af god drift. Endvidere bliver alle lovpligtig registreringer på hver enkelt kreatur overført til CHR, dvs. oplysninger fra Kvægdatabasen opdaterer CHR.

I forbindelse med udarbejdelsen af statistikken suppleres CHR data med oplysninger om kviernes alder og drægtighed fra Kvægdatabasen. En kvie defineres som drægtig, når hun er erklæret drægtig eller hun er insemineret for mere end 3 måneder siden.

Bestanden af svin

Her kan du se udviklingen i bestanden af svin i dansk landbrug. Det gælder både orner, søer, slagtesvin og pattegrise. Svinebestanden bliver opgjort den første dag i kvartalet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.2.2024
Opdateres næste gang
8.5.2024
Kilder

Data indsamles fra en stikprøve af de landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin ifølge Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

I udvælgelsen inddeles bedrifterne i 22 strata efter typer svin og antal svin i alt på bedriften opnået ved den seneste tælling af svin på bedriften. Disse data kan stamme fra enten svinetælling eller landbrugs- og gartnerietælling alt efter hvilken tælling der ligger tidsmæssigt senest for den givne bedrift.

Alle bedrifter med med 5.000 søer eller mere og alle bedrifter 10.000 slagtesvin og smågrise eller mere bliver udvalgt hver gang, mens de udvalgte i andre strata er tilfældig, dog deltager en bedrift maksimalt 8 gange i træk i stikprøven.

Størrelsen af stikprøven: - 01. januar 2024: 1.344 bedrifter med svin ud af 2.198 bedrifter med svin

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Kvægbestanden

Formålet med denne statistik er at belyse kvægbestanden i Danmark. Statistikken anvendes bl.a. til prognoser over kommende slagtninger af kvæg. Kvægbestanden har været opgjort efter forskellige metoder siden 1946, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem.

Landbrugs- og gartneritællingen

Formålet med Landbrugs- og gartneritællingen er at beskrive landbrugets struktur, fx antal bedrifter fordelt efter størrelse og geografi.

Statistikken har sammenlignelige tidsserier tilbage til 1982. Landbrugsstatikken er dog betydeligt ældre med tal for antal landbrug, husdyr afgrøder mv. tilbage til omkring 1900.

Svinebestanden

Statistikken over svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Den har blandt andet til formål, at danne grundlag for prognoser over kommende slagtninger og den fremtidige bestand af søer. Statistikken anvendes også i økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Svinebestanden er udarbejdet siden 1915, dog med ændringer i opgørelsesmetoden over tid. Den seneste ændring kom 1. april 2018. Forskellen på antal svin efter nye og den gammel metode er under 1 pct. Statistikken anses for at være sammenlignelig fra 1998 og frem.

Brug for flere tal om Landbrug med dyr?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om dyr i landbruget fx om besætningskombinationer, tidserier tilbage til 1982 samt geografisk fordeling. 

Kontaktperson for denne statistik

Karsten Kjeld Larsen
Telefon: 39 17 33 78