Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Svinebestanden

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag for prognoser over de kommende slagtninger og den fremtidige bestand af søer. Statistikken anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Svinebestanden har været opgjort efter forskellige opgørelsesmetoder siden 1915. Der er ændret i opgørelsemetoden for svinetællingen den 1. april 2018, det har minimal betydning for sammenligningheden over tid. Forskellen mellem den nye metode og den gamle er under 1 pct.

Indhold

Svinebestanden offentliggøres hvert kvartal i Statistikbanken, som svin i alt og søer i alt opgjort i tusind stk. Statistikken opgøres yderligere i 10 undergrupper, bl.a. avlssøer, pattegrise hos søerne, smågrise og slagtesvin. Der foretages en sæsonkorrektion af det totale antal svin. Det er en stikprøvebaseret statistik, som er baseret på indberetninger fra landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin, ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Bestanden opgøres den første dag i hvert kvartal.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til opgørelsen af svinebestanden indsamles via elekroniske spørgeskemaer eller system-til-system løsningen ArgoSofts Winsvin. Der er udvalgt en stikprøve på 2.200 landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin i følge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin. Stikprøven er inddelt i grupper efter det totale antal svin og typer af svin på den enkelte bedrift. Bedrifter med mange svin er med i statistikken. De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Opgørelsen anvendes af landbrugets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU som grundlag for udarbejdelse af prognoser over kommende slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Der er ikke lavet nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed, men hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det største usikkerhedsmoment er opdateringen og matchningen af de forskellige registre. Den relative spredning - stikprøveusikkerheden - er for svin i alt under 1 pct. EU-kravet er maksimalt 2 pct. Der beregnes usikkerhed på alle variable som et led i kvalitetsvurderingen af disse.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer kvartalsvis, ca. seks uger efter tællingsdagen. Statistikken udkommer normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede, dog har der i 2012 og 2013 været udsættelse af offentliggørelsen på grund af for lav besvarelsesprocent ved det annoncerede udgivelsestidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken har i sin nuværende form været gennemført siden april 1974, men har været opgjort siden 1915 efter forskellige opgørelsesmetoder med forskellige hyppighed. Da statistikken er forordningsbestemt, er der høj grad af sammenlignelighed med andre EU-lande, der leverer tilsvarende statistikker til Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Svinebestanden offentliggøres kvartalsvis i Statistikbankstabellen SVIN og halvårligt (januar og juli) i en Nyt fra Danmarks Statistik. Se også emnesiden Husdyr.

Læs mere om tilgængelighed