Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Statistikken udgives halvårligt i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres kvartalsvist i statistikbanken under Husdyr. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt og indtil 2017 i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside. Historisk data findes i Husdyrbestanden (historisk) efter husdyrtype (1920-1981).

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Svinebestanden offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Svinebestanden.

Publikationer

Data offentliggøres i Statistisk Tiårsoversigten og tidligere Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabel: https://www.statistikbanken.dk/SVIN

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der leveres hvert halve år data til EU´s statistikbureau, Eurostat. Her leveres dog også nogle specielle aggregater, som ikke offentliggøres nationalt.

Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside Eurostats databank.

Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Svinebestanden følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Svinebestanden offentliggøres ikke på et detaljerings niveau der nødvendiggør diskretionering. I udarbejdelsen af Svinebestanden følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.