Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Svinebestanden er en kvartalsvis stikprøvebaseret statistik over antal svin i Danmark. Statistikken er baseret på indberetninger fra landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Bestanden opgøres den første dag i hvert kvartal. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Fra 2020 offentliggøres statistikken ikke mere med sæsonkorrektion af det totale antal svin.

Indholdsbeskrivelse

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark opgjort den første dag i hvert kvartal. Statistikken er baseret på en stikprøve fra de landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin ifølge Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Antallet af svin er opgjort på 10 grupper samt en total for bestanden af søer.

Grupperinger og klassifikationer

Svinebestanden grupperes som svin i alt, der yderligere opdeles i følgende 10 undergrupper:

 • Avlsorner
 • Sopolte (50 kg-) til avl
 • Gylte (1. gangs drægtige)
 • Drægtige søer, andre
 • Goldsøer
 • Diegivende søer
 • Pattegrise hos søer
 • Fravænnede svin under 50 kg
 • Slagtesvin (50 kg -)
 • Orner og søer til slagtning

Derudover publiceres tal for søer i alt, der er en summering af følgende undergrupper:

 • Gylte (1. gangs drægtige)
 • Drægtige søer, andre
 • Goldsøer
 • Diegivende søer

Sektordækning

Landbrugssektoren.

Begreber og definitioner

Andre drægtige søer: Søer, der er løbet (parret), og det forventes at de er drægtige. Gylte indgår ikke i denne gruppe.

Avlsorner: En avlsorne er en hangris på 50 kg og mere, som anvendes til avl.

Diegivende søer: Søer med pattegrise, hvor pattegrisen dier hos soen.

Fravænnede svin under 50 kg: Smågrise, som er taget fra deres mor (grise mellem 4 og 11 uger (fra 7-35 kg) og ungsvin op til en vægt på 50 kg.

Goldsøer: Søer til avl, der hverken er løbet (befrugtet) eller diegivende, men som skal løbes på ny.

Gylt (1. gangs drægtig): Hungris, der er drægtig for første gang.

Landbrugsbedrifter i Danmark: En teknisk og økonomisk enhed, som producerer landbrugsafgrøder, enten i form af husdyr eller afgrøder.

Orner og søer til slagtning: Alvsorner og søer, som skal slagtes, da de ikke skal anvendes i avlen mere.

Pattegrise: Nyfødte grise, der endnu dier hos soen.

Søer, i alt: Sum af Gylte, Andre drægtige søer, Diegivende søer og Goldsøer. En so er en hungris, der anvendes til produktion af smågrise, som senere anvendes til slagtning eller avlsdyr.

Sopolt til avl: Sogris (sopolt) over 50 kg bestemt for avl. En sopolt er en hungris, der endnu ikke er løbet (parret) første gang.

Svin: Svin eller gris er defineret som tamdyr af arten Sus scrofa domesticus.

Svin i alt: Total antal svin i Danmark.

Enheder

Svin

Population

Det totale antal svin i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra første kvartal 1998 (1. januar 1998) og frem. Ældre tidserier beskrives under Sammenlignelighed over tid.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal svin i 1.000 stk.

Referencetid

Tællingsdagen er den første dag i hvert kvartal, dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af § 8 i Lov om Danmarks Statistik jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Statistikken er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1165/2008 af den 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er i 2014 beregnet til 600.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Husdyr eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.