Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Svinebestanden

Data til opgørelsen af svinebestanden indsamles via elekroniske spørgeskemaer eller system-til-system løsningen ArgoSofts Winsvin. Der er udvalgt en stikprøve på omkring 2.000 landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin i følge Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Det nøjagtige antal i stikprøven for hvert kvartal er angivet under punktet kilder. Stikprøven er inddelt i grupper efter det totale antal svin og typer af svin på den enkelte bedrift. Bedrifter med mange svin er bliver udvalgt hver gang. De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin.

Kilder

Data indsamles fra en stikprøveaf af de landbrugsbedrifter i Danmark som har svin ifølge Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

I udvælgelsen inddeles bedrifterne i 22 strata efter typer svin og antal svin i alt på bedriften opnået ved den seneste tælling af svin på bedriften. Disse data kan stamme fra enten svinetælling eller landbrugs- og gartnerietælling alt efter hvilken tælling der ligger tidsmæssigt senest for den givne bedrift.

Alle bedrifter med med 5.000 søer eller mere og alle bedrifter 10.000 slagtesvin og smågrise eller mere bliver udvalgt hver gang, mens de udvalgte i andre strata er tilfældig, dog deltager en bedrift maksimalt 8 gange i træk i stikprøven.

Størrelsen af stikprøven var:

  • 01. januar 2019: 2.201 bedrifter med svin ud af 3.254 bedrifter med svin
  • 01. april 2019: 1853 bedrifter med svin ud af 3.156 bedrifter med svin

Indsamlingshyppighed

Data indsamles kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Indsamlingen af data til denne statistik, gør primært brug af den fællesoffentlige digitale indgang http://www.Virk.dk. Danmarks Statistik uploader spørgeskemaer til respondenterne, hvori de bedes indberette data til statistikken. Blanket til indberetning og vejledning kan findes på Informationssiden. Andre indberetter data via system-til-system løsningen ArgroSoft Winpig.

Datavalidering

Statistikken gennemgår en fejlsøgning i flere faser:

  1. Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret. I forbindelse med oneline-indberetningen sker der en simpel fejlsøgning, som sikre at indberetterne gøres opmærksom på usandsynlige data, således at de rettes af indberetteren.
  2. I næste fase behandles de indkomne besvarelser i en database, hvor alle gennemgår et fejlsøgningsprogram, hvor der screenes for outliers samt store udsving. Fejl rettes i nogle tilfælde dog først efter telefonisk kontakt til landmanden.
  3. I sidste fase undersøges de opregnede tal, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser.

Databehandling

Tællingen er en stratificeret stikprøvetælling, hvor populationen er alle bedrifter med svin ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister CHR.

Disse bedrifter får tilført oplysninger om antallet af svin og typer af svin fra seneste svinetælling eller landbrugs- og gartneritælling, bedrifterne har deltaget i. På baggrund af disse oplysninger inddeles populationen i 22 strata. Nye bedrifter med svin placeres i deres egnet stratum, ligesom særlig udvalgte bedrifter. Bedrifter, som har nul svin ifølge seneste tællingsoplysning (men er registret med svin i CHR) inddeles i 5 strata, besætninger med søer inddeles i 8 stratra, besætninger med slagtesvin og smågrise inddeles i 6 strata og endeligt er ornestatistioner i et seperat statum.

Ved dannelse af populationen medtages ikke bedrifter under konkurs og betalingsstandsning, da Danmarks Statistik ikke må spørge disse. Hvis der sker konkurs, betalingsstandsning mv. efter bedriften er udtaget til stikprøven, kontrolleres i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) om der forsat er svin på ejendommen. Hvis der ikke mere er svin på ejendommen, indberettes der nul svin. Hvis der forsat er svin på ejendommen if. CHR, vurderes det individuelt om seneste data fra tidligere tælling kan anvendes. Hvis dette ikke er muligt, indgår enheden ikke i opregningen.

Det indsamlede data opregnes til populationen vha. SAS programmet CLAN.

Ved bortfal udgår bedriften af stikprøven, og opregningen hæves tilsvarende for det pågældende statum. Der regnes med et bortfald på 5-10 pct.

Korrektion

For det totale antal svin publiceres data både med og uden sæsonkorrektion. Ved hver kvatalsvise udgivelse revideres de sæsonkorrigerede tal i statistikbanken 3 år tilbage i tid. Ældre data er som udgangspunkt endelige.