Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kvægbestanden

Sidst opdateret: 24-04-2020

Formålet med denne statistik er at belyse kvægbestanden i Danmark. Statistikken anvendes bl.a. til prognoser over kommende slagtninger af kvæg. Kvægbestanden har været opgjort efter forskellige metoder siden 1946, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af det totale antal kvæg i Danmark, i grupperne tyre og stude, kvier samt køer af forskellig art, baseret på oplysninger fra Kvægdatabasen samt fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR), hvor alt kvæg skal være registreret. Kvægbestanden opdeles geografisk efter regioner og landsdele.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til opgørelse af kvægbestanden indsamles kvartalsvist fra to registre: Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) og Kvægdatabasen. I CHR er hvert enkelt dyr registreret med et individnummer, fødselsdato og køn mv. Disse data kobles med oplysninger fra Kvægdatabasen hvor der indhentes oplysninger om hvorvidt kvierne er drægtige eller ej. Når alle registerdata er valideret, grupperes de efter type, alder og geografi.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Opgørelsen anvendes af landbrugets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU, som grundlag for udarbejdelse af prognoser for slagtninger af kvæg. Antallet af kvæg anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Der er ikke lavet nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed, men hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Oplysningerne der danner grundlaget for statistikken stammer fra registrer, hvor det er lovpligtigt at alt kvæg skal være registreret. Derfor antages det, at statistikken giver et nær præcist billede af den samlede lovlige kvægbestand, og at data derfor er et pålideligt grundlag for at udarbejde prognoser og analyser. Den største usikkerhed stammer fra forsinkede indberetninger eller fejlregistreringer i registrene, samt kvaliteten af de data, der anvendes til at afgøre hvorvidt kvierne er drægtige eller ej. Særligt er der usikkerhed forbundet med, hvornår kvier, der går sammen med en foldtyr, bliver registreret drægtig i registret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis, ca. tre uger efter den sidste dag i referencekvartalet. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er i sin nuværende form, fuldt ud sammenlignelig fra og med første kvartal 2008. Der er derudover meget høj sammenlignelighed med tidligere opgørelser af kvægbestanden. Dertil er der stor sammenlignelighed med Landbrugs- og gartneritællingen, som medtager alle bedrifter på mindst 5 hektar. Da statistikken er forordningsbestemt, er der også høj grad af sammenlignelighed med andre EU-lande, der leverer tilsvarende statistikker til Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives halvårligt i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres kvartalsvist i statistikbanken under Husdyr. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt og indtil 2017 i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed