Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Kvægbestanden

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af det totale antal kvæg i Danmark, i grupperne tyre og stude, kvier samt køer af forskellig art, baseret på oplysninger fra Kvægdatabasen samt fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR), hvor alt kvæg skal være registreret. Kvægbestanden opdeles geografisk efter regioner og landsdele.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken over kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg i Danmark. Statistikken opgøres den sidste dag i hvert kvartal baseret på oplysninger fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) og Kvægdatabasen, hvor alt kvæg er registreret på individ niveau. Antallet af kvæg er opgjort på hoved- og undergrupper af kvæg, hvor hovedgrupperne er: Tyre og stude, Kvier samt Køer. Endvidere inddeles statistikken geografisk efter regioner samt særlige landbrugslandsdele.

Grupperinger og klassifikationer

Kvægbestanden inddeles i følgende tre hovedgrupper: Tyre og stude, Kvier samt Køer. Derudover inddeles kvægbestanden efter køn i han- og hundyr. Hovedgrupperne inddeles i følgende undergrupper:

Tyre og stude

 • Tyre- og studekalve, under ½ år
 • Tyre- og studekalve, ½-1 år
 • Tyre- og studekalve i alt
 • Tyre- og stude, 1-2 år
 • Tyre- og stude, 2 år og derover
 • Tyre- og stude i alt

Kvier

 • Kviekalve, under ½ år
 • Kviekalve, ½-1 år
 • Kviekalve i alt
 • Kvier, 1-2 år drægtige
 • Kvier, 1-2 år i alt
 • Kvier, 2 år og over, drægtige
 • Kvier, 2 år og over, i alt
 • Kvier i alt

Køer

 • Malkekøer
 • Ammekøer

Geografisk opdeling

Geografisk opdeles kvæget på landbrugslandsdele.

Sektordækning

Landbrugssektoren.

Begreber og definitioner

CHR nummer: CHR nummer er det nummer, som en besætning er registret med i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister. Hver enkelt kreatur har sit unikke ID-nummer i CHR.

Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR): CHR er Fødevarestyrelsens database til registrering af besætninger og husdyr. CHR blev etableret i 1993. På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan læses mere om dette.

Drægtige kvier: Drægtige kvier er kvier der er erklæret drægtige og kvier der er insemineret for mere end 3 måneder siden tællingsdagen.

Kvæg: Kvæg er defineret som hornkvæg. Hornkvæg er tamdyr af arten Bos taurus og Bubalus bubalis, herunder hybrider såsom Beefalo.

Kvægdatabasen: Kvægdatabasen er en central database over kvæg der rummer data, som indberettes af kvægbrugerne eller overføres fra blandt andre bl.a. Kvægavlsforeningerne, mejerier, slagterier, DAKA, øre-mærkefabrikanter og praktiserende dyrlæger.

Enheder

Enheden er antal dyr/kvæg.

Population

Statistikken dækker alt kvæg i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra første kvartal 2008 (31. marts 2008) og frem. Ældre tidsserier beskrives under Sammenlignelighed over tid.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal kvæg.

Referencetid

Tællingsdagen er den sidste dag i kvartalet, dvs. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i henhold til lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1165/2008 af den 19. november 2008 om statistikker om husdyrbestande og kødproduktion.

Indberetningsbyrde

Statistikken om kvægbestanden er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Data administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen og SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Øvrige oplysninger

For at stabilisere og regulere markedet for mejeriprodukter inden for EU, har der i perioden fra 1984 og indtil 1. april 2015 været tildelt årlige mælkekvoter. For hvert medlemsland blev der fastsat en produktionsmængde, for hvilken der blev garanteret en rentabel salgspris. For yderligere produktion blev opkrævet en afgift (superafgift) af en sådan størrelse, at denne produktion blev urentabel.