Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for befolkningen og dens bevægelser. Derudover indgår tallene i publikationerne Befolkningens udvikling og Indvandrere i Danmark. Se mere på statistikkens emnesider.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik

Publikationer

Statistikken udgives i publikationerne Befolkningens udvikling og Indvandrere i Danmark

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Befolkning og Valg i følgende underemner:

Adgang til mikrodata

Gennem Danmarks Statistiks forskerordning er det muligt at få adgang til statistikkens mikrodata i anonymiseret form. Arbejdet med mikrodata foregår udelukkende på Danmarks Statistiks servere og kun aggregerede data kan sendes hjem.

Anden tilgængelighed

DST Consulting bruger befolkningsstatistik i mange serviceopgaver.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Befolkningstabellerne er afgrænset sådan, at det ikke er muligt at opnå ny viden om enkeltpersoner. Derfor er opgørelse af en række centrale og potentielt identificerende variable opdelt i fem forskellige tabeller. På den måde er der ikke mulighed for at krydse information og ved hjælp heraf opnå ny viden.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation kan findes i publikationerne Befolkningens udvikling og Indvandrere i Danmark.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.