Gå til sidens indhold

Indvandrere og efterkommere

Hvor mange indvandrere bor der i Danmark? Hvilke lande kommer indvandrerne fra? Statistikken om indvandrere og efterkommere omfatter de personer, der har folkeregisteradresse i Danmark. Indvandrere og efterkommere kan fordeles på bl.a. kommuner, køn, alder og oprindelsesland.

Hvad betyder...?

En person, der er født i udlandet, og hvor ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark.

En person, der er født i Danmark, men hvor ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

En opdeling af befolkningen i tre grupper: Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse.

Når ingen af forældrene kendes, er oprindelseslandet defineret ud fra personens egne oplysninger. Er personen indvandrer, antages det, at oprindelseslandet er lig med fødelandet. Er personen efterkommer, antages det, at oprindelseslandet er lig med statsborgerskabslandet.

Når kun en forælder kendes, defineres oprindelseslandet ud fra dennes fødeland. Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabslandet.

Når begge forældre kendes, defineres oprindelseslandet ud fra moderens fødeland, henholdsvis statsborgerskabsland.

En persons status som berettiget og forpligtet i forhold til en stat. Borgerrettigheder omfatter bl.a. valgret, valgbarhed og beskyttelse mod udlevering, mens den vigtigste borgerpligt er værnepligten. Statsborgerskabet er medfødt eller kan tildeles ved lov.

Udvalgt statistik om Indvandrere og efterkommere

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Indvandrere og efterkommere på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i andelen af indvandrere og efterkommere

Her kan du se hvor stor en andel af befolkningen, der er indvandrere og efterkommere, og hvordan det har udviklet sig.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
12.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Indvandrere fordelt efter opholdsgrundlag

Her kan du se hvilke opholdsgrundlag, indvandrere i Danmark har.
Mere om figuren
Seneste opdatering
22.3.2024
Opdateres næste gang
26.3.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Indvandrere og efterkommere fordelt efter oprindelsesland

Her kan du se, hvor indvandrere og efterkommere i Danmark kommer fra.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2024
Opdateres næste gang
12.8.2024
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark.

Danmarks Statistik begyndte offentliggørelsen af oplysninger om asylansøgninger og opholdstilladelser i 1989. Statistikken om asylansøgere og flygtninge går tilbage til 1984, mens statistikken over opholdstilladelser uden for flygtningeområdet kun findes fra 1988.

Fra 1997 findes der opholdstilladelser på individniveau for indvandrede personer med statsborgerskab uden for Danmark og Norden.

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse størrelse, sammensætning og udvikling af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser og anvendes som grundlag for planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, men der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De fleste af de nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem, men enkelte går længere tilbage.

Kirkestatistik

Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige handlinger, bl.a. dåb, konfirmationer og begravelser.

Udarbejdelsen af kirkestatistik indledtes i 1974. Der er ikke udarbejdet kirkestatistik for årene 2003-2006. For årene 1984-2002 blev der også udarbejdet statistik for de anerkendte trossamfund, deres medlemmer og handlinger svarende til folkekirkens kirkelige handlinger.

Brug for flere tal om Indvandrere og efterkommere?

Find mere detaljerede tal i statistikbanken om indvandrere og efterkommere fordelt på fx oprindelsesland og alder.

Kontaktperson for denne statistik

Jørn Korsbø Petersen
Telefon: 39 17 32 77
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07