Gå til sidens indhold

Befolkningen

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Indhold

Befolkningsstatistikken er normalt en kvartalsvis opgørelse af befolkningen med bopæl i Danmark, men i forbindelse med Corona-krisen bliver antal døde opgjort på ugebasis fordelt på dødsdato, aldersgruppe og landsdel. Statistikken belyser normalt befolkningen ved referencetidspunktet og befolkningens bevægelser, såsom fødsler, dødsfald og flytninger mv. i perioden. Statistikken opdeles på bl.a. køn, alder, civilstand og bopælskommune. Statistikken er baseret på CPR-registeret, som Danmarks Statistik dagligt modtager data fra. Statistikken formidles i Statistikbanken og i Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles dagligt fra Det Centrale Personregister (CPR) ved hjælp af en system-til-systemløsning. Det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger og civilstandsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services - fungerer som en løbende validering af registrets indhold. Dette har også været lagt til grund for, at Danmarks Statistik har valgt at bruge CPR-oplysningerne til udarbejdelse af den løbende statistik.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer og private virksomheder, som grundlag for deres planlægning af fx skoler, veje, ældreområde mv., Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på de fleste andre områder i Danmarks Statistik inden for personstatistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Korrekt registrering i CPR er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv. hvorfor registerets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj.

Manglende indberetning af udvandringer samt indvandrere, der illegalt opholder sig i Danmark betyder, at det offentliggjorte folketal skønnes undervurderet med 8.000 personer eller 0,14 pct.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres normalt halvanden måned efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider. Oplysninger om barnets vægt, længde og flerfold samt antal dødfødte er oplysninger, der kommer fra Sundhedsdatastyrelsen, udkommer meget uregelmæssigt.

Den ugentlig offentliggørelse af antal døde kommer fem dage efter referanceugen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmark baserer sin befolkningsopgørelse på et administrativt register, hvilket også gælder enkelte andre lande. En del lande anvender fx folketællinger hvert 5. eller 10. år. Folketallet for perioden 1971 og frem baserer sig på samme kilde, nemlig Det Centrale Person Register (CPR). Folketallet fra før denne periode baserer sig på folketællinger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for befolkningen og dens bevægelser. Derudover indgår tallene i publikationerne Befolkningens udvikling og Indvandrere i Danmark. Se mere på statistikkens emnesider.

Læs mere om tilgængelighed