Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Korrekt registrering i CPR er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv. hvorfor registerets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj.

Manglende indberetning af udvandringer samt indvandrere, der illegalt opholder sig i Danmark betyder, at det offentliggjorte folketal skønnes undervurderet med 8.000 personer eller 0,14 pct.

Samlet præcision

Det Centrale Person Registers (CPR) generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj, da korrekt registrering i registeret er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv. Desuden er kommunerne i henhold til CPR-loven forpligtede til at sikre korrekt registrering i CPR for alle borgere i kommunen. Der er dog også udfordringer. Disse er særligt knyttet til registrering af udvandring fra Danmark. I denne forbindelse er det navnligt udenlandske studerende, der udgør en udfordring, da disse ikke altid husker at framelde sig CPR-registeret ved udrejse fra Danmark. Kommunerne har derfor særligt fokus herpå.

Udvandrede melder ofte sent eller slet ikke udvandringen til CPR. Det betyder, at den løbende opgørelse af befolkningen hvert kvartal vil medtage udvandrede, der endnu ikke har ladet sig registreret i CPR som udvandret. Danmarks Statistiks løbende opfølgning af omfanget af kommunale efterregistreringer viser, at folketallet ultimo året er overvurderet med 10.000, hvilket svarer til 0,17 pct. af hele befolkningen. Indvandrere, der illegalt opholder sig i Danmark, er ikke registreret i CPR. De indgår ikke i befolkningsopgørelse. Rockwoolfondens forskningsenhed har estimeret antal personer, der opholder sig i Danmark i 2015 til at være 18.000 (med en usikkerhedsmargen på omkring 2.000). Dette svarer til en undervurdering på 0,32 pct. af hele befolkningen. Samlet giver det en undervurdering på 8.000 personer.

Asylsøgende er ikke en del af befolkningsopgørelsen. I statistikbanken findes imidlertid to tabeller om asylsøgende.

For ca. 5 pct. af de døde mangler oplysning om dødsårsag.

Middellevetiden beregnes på baggrund af dødshyppigheden, der angiver sandsynligheden for at dø på et bestemt alderstrin. Dødshyppighederne kan beregnes ret præcist, idet den personstatistiske database indeholder eksakt information om eventuel dødsdato samt ind- og udvandringstidsdatoer for alle personer i Danmark. Middellevetiden fordelt på kommuneniveau kan dog være behæftet med usikkerhed særligt for de små kommuner. Middellevetiden skal blot ses som en indikator for befolkningens aktuelle dødelighed – ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve.

Særligt for statistikken om husstande og familier gælder at det er meget vigtigt for statistikkens grundlag, at adresserne er pålidelige. I det omfang befolkningen ikke er tilmeldt CPR på den virkelige adresse, påvirkes statistikken. Der findes ingen skøn over omfanget af dette. En usikkerhedskilde er personer uden fast bopæl. De er registreret under nogle særlige kommuneadresser, der har fiktiv karakter og administreres af de lokale folkeregistre. De er reserveret personer, der af en eller anden grund ikke kan registreres på en bopæl. De omfatter fx hjemløse, søfolk, udsendte diplomater og visse andre udsendte.

En anden usikkerhedskilde vedrørende husstande er fælleshusstande (fx plejehjem), hvis beboere ofte registreres under individuelle adresser i stedet for en fælles adresse. Mange beboere af plejeboliger, der i realiteten er ligesom plejehjem, regnes således for at bo i deres egen enpersoners husstand. Endelig kan nævnes den usikkerhed, der er en følge af, at forældrehenvisninger i nogle tilfælde mangler i CPR. De er stort set på plads og i orden for alle, der er født efter 1960, og de mangler for næsten alle, der er født før 1950. Der findes ikke sikre skøn over omfanget af ukorrekte eller manglende adresser.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Danmarks Statistisk løbende opfølgning af omfanget af kommunale efterregistreringer viser, at folketallet ultimo året er undervurderet med 8.000 på grund af forsinkede udvandringer og illegale indvandringer. Det betyder en samlet undervurdering af folketallet med 0,14 pct.

Løbende foretages der korrektioner og annulationer af registreringer i CPR. Langt de fleste rettelser, korrektioner såvel som annulationer rettes umiddelbart efter at en fejl er observeret i CPR.

Middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Middellevetiden skal derfor blot ses som en indikator for befolkningens aktuelle dødelighed – ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve, fordi den aldersspecifikke dødelighed er faldet.

Middellevetiden fordelt på kommuneniveau, er beregnet for afgrænsede populationer fordelt efter de enkelte kommuner. De afgrænsede populationer medfører at dødshyppighederne, der anvendes til at beregne middellevetiden, bliver mere følsomme overfor tilfældige udsving i dødeligheden. Særligt for kommuner hvor den afgrænsede befolkningspopulation er lille, der kan det medføre udsving i middellevetiden, idet andelen af døde i kommunepopulation kan variere fra år til år, grundet tilfældige udsving i dødeligheden. Middellevetiden fordelt på kommuneniveau kan derfor være behæftet med usikkerhed særligt for de små kommuner.

Statistikken baserer sig på registreringsdatoen i Danmarks Statistiks befolkningsregister for henholdsvis ind- og udvandringen. Dette skyldes, at der især i forbindelse med udvandringer i en del tilfælde kan være relativt store forsinkelser i registreringerne i CPR- registeret. Ved at opgøre ind- og udvandringer efter registreringstidspunkt opnås, at niveauet for vandringerne bliver bedst muligt, mens enkelte personers vandringer kan indgå i opgørelsen i et senere år, end vandringen egentlig har fundet sted. Danmarks Statistiks opgørelsesmetode prioriterer således, at niveauet for vandringer er så korrekt som muligt, men konsekvensen heraf er, at det faktiske hændelsestidspunkt ikke altid er korrekt på individniveau.

For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR i 2007. For udvandringernes vedkommende er ca. 83 pct. rettidige indberettet til CPR i 2007. I løbet af de seneste år har denne procent for indvandringernes vedkommende været status quo og for udvandringernes vedkommende svinget mellem 83 og 87 pct.

Der gælder særlige forhold for tredje og fjerde kvartal i 2019, hvor udvandringerne blandt udenlandske statsborgere er stærkt påvirket af, at kommunerne i forsommeren af daværende økonomi- og indenrigsminister blev bedt om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR, med et særligt fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere.

Når kommunerne kontrollerer for om personer i deres folkeregistre, ikke længere har bopæl i kommunen, og de dermed administrativt udvandrer personen, har de ikke oplysning om, hvilket land vedkommende er udvandret til. Udvandringsland bliver derfor ofte sat til at være uoplyst. Kontrollen har dermed medført, at andelen af udvandrede med udenlandsk statsborgerskab til uoplyst land i tredje og fjerde kvartal 2019, er steget til henholdsvis 24 og 35 pct., mens andelen for 2007-2018 gennemsnitlig ligger på 14 pct.

Kontrollen har samtidig resulteret i en stigning i andel registrerede udvandringer blandt udenlandske statsborgere, der er registreret i kommunernes folkeregistre mere end ét år senere end selve udvandringen. Det gælder henholdsvis 20 og 25 pct. i tredje og fjerde kvartal i 2019, mens andelen for 2007-2018 gennemsnitlig ligger på 11 pct. Konsekvenser heraf er, at antallet af udvandringer i 2019 ser ud til at være større, end det egentlig er, da antallet af udvandringer er udtryk for et højere antal efterregistreringer, end der gennemsnitligt ses år for år.

Der er stort sammenfald med udvandringer til uoplyst land og udvandringer der er registreret mere end ét år efter selve udvandringen. I tredje og fjerde kvartal 2019 er andelen af de forsinkede udvandringer blandt udenlandske statsborgere med uoplyst udvandringsland på henholdsvis 57 og 72 pct. For 2007-2018 ligger denne andel gennemsnitlig på 45 pct. Andelen af udvandrede til uoplyst land, er dermed en indikation på, hvor mange af de udvandrede kommunen har registreret som udvandrede, senere end selve udvandringen er sket.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes generelt som meget god. Der henvises til følgende rapport. Kvaliteten og pålideligheden af befolkningsopgørelsen er derfor meget høj.

Danmarks Statistiks løbende opfølgning af omfanget af kommunale efterregistreringer viser, at folketallet ultimo året er undervurderet med 8.000 på grund af forsinkede vandringer og illegale indvandringer. Det betyder en samlet undervurdering af folketallet med 0,18 pct.

Løbende korrigeres og annulleres registreringer i CPR. Disse korrektioner og annulationer falder typisk umiddelbart efter en fejlregistrering og bliver derfor hurtigt genoprettet. Disse korrektioner videresendes dagligt til Danmarks Statistik som opdaterer sin database således at data her afspejler CPR inkl. rettelserne. Langt hovedparten af rettelserne er derfor opdateret, når befolkningen opdateres hvert kvartal. Yderligere afventer Danmarks Statistik 30 dage på forsinkede hændelser så både reelle hændelser, men også korrektioner mv. kan falde på plads i databasen inden befolkningen opgøres hvert kvartal. Den valgte metode betyder, at hændelser, som er indtruffet i tidligere kvartaler/år, men først indrapporteres i det aktuelle kvartal/år, ikke medtages i de kvartalsvise eller årlige opgørelser.

Summen af de kvartalsvise tal svarer ikke til årstallet. Det skyldes, at årsstatistikken er opgjort på et senere tidspunkt end 1., 2. og 3. kvartal. Derfor er den mere opdateret med hensyn til senere indberetninger.

Statistikken er udelukkende baseret på registreringer i CPR. Illegale indvandreres ind- og udvandringer er ikke omfattet. Asylansøgere indgår heller ikke, før de får opholdstilladelse og registreres i CPR. Personer som flytter til Danmark med hensigt om at blive i landet i mindre end 3 måneder behøver som udgangspunkt heller ikke at lade sig registrere i CPR. Personer, som flytter til udlandet med hensigt om at blive i udlandet i mindre end seks måneder behøver tilsvarende heller ikke at registrere deres udvandring i CPR.

Igennem de seneste år har der været et stigende antal udvandringer, der ikke har været registreret rettidigt i forhold til DST’s opgørelser. Det skyldes, at specielt indvandrere glemmer at melde, at de forlader landet efter eventuelt studie- eller arbejdsophold her i landet. De sene registreringer har med den gamle metode brugt fra 2007 til starten af 2016 betydet, at disse udvandringer ikke kommer med i kvartalet eller årets statistik af udvandringer, men heller ikke i efterfølgende opgørelser. Udvandringen har derfor været underestimeret med op til 33 pct. i kvartalsopgørelserne og op til 17 pct. i årsopgørelserne. Fra juni 2016 er vandringer opgjort efter, hvornår vandringen er blevet registreret. Det betyder, at alle vandringer indgår i statistikkerne uanset om vandringen er sket tidligere.

Kommunerne er ansvarlige for bopælsregistrering i CPR. Hvis en kommune får en formodning om, at en bopælsregistrering i CPR er forkert, skal kommunen undersøge sagen for at sikre korrekt registrering i CPR, jf. CPR-lovens § 10, stk. 1. Det fremgår af CPR-lovens § 26, stk. 2, 2. pkt., at i sager om registrering af udrejse er det den faktiske udrejsedato, der skal registreres i CPR som fraflytningsdatoen, dog med undtagelse af nordiske flytninger, jf. § 26, stk. 2, 1. pkt.

I 2020 udarbejde VIVE en rapport om kvaliteten af CPR bopælsregistrering Rapport om kvaliteten af CPR's bopælsregistrering

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Tallene for døde som publiceres ugentlig vil kunne revideres. Årsstatistikken revideres ikke, men årsstatistikken er opgjort på et senere tidspunkt i forhold til referencetidspunktet end 1., 2. og 3. kvartal, således at sent indkomne registreringer kan komme med.