Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen

Data til denne statistik indsamles dagligt fra Det Centrale Personregister (CPR) ved hjælp af en system-til-systemløsning. Det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger og civilstandsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services - fungerer som en løbende validering af registrets indhold. Dette har også været lagt til grund for, at Danmarks Statistik har valgt at bruge CPR-oplysningerne til udarbejdelse af den løbende statistik.

Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles dagligt fra Det Centrale Person Register (CPR).

Indsamlingsmetode

System-til-system leverance fra Det Centrale Personregister (CPR).

Datavalidering

Den løbende ajourføring af registeret sker på kommunalt niveau. Det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger og civilstandsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services - fungerer som en løbende validering af registrets indhold. Dette har også været lagt til grund for, at Danmarks Statistik har valgt at bruge CPR-oplysningerne til udarbejdelse af den løbende statistik. Danmarks Statistik har dialog med relevante myndigheder for at sikre, at der på kommunalt niveau finder en korrekt ajourføring sted fx vedrørende registrering af vandringer.

CPR har en række indbyggede konsistenskontroller, der sikrer mod registrering af invalide værdier. Annulationer/korrektioner i CPR, der registreres af kommunerne, opdateres i Danmarks Statistiks database, når de indløber. De publicerede befolkningstal viser derfor befolkningen med de - på offentliggørelsestidspunktet - så aktuelle og korrekte oplysninger som muligt.

Danmarks Statistik laver en række automatiske kontroller, for at sikre kvaliteten. Desuden laver Danmarks Statistik kontroller i forbindelse med publicering af statistikken. Eventuelle henvendelser fra brugere kan også give anledning til kontroller.

Rapport om datakvaliteten i CPR

Databehandling

Grundlaget for befolkningsstatistikken er den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i den kommunale befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. Der er tale om et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres. Data fra registeret sendes dagligt til Danmarks Statistik som et ændringsudtræk, således at Danmarks Statistik på daglig basis kan danne et opdateret billede af befolkningen i form af en database over befolkningen. Data tilgår Danmarks Statistik i form af en såkaldt ”system til systemløsning”, som giver en meget høj grad af sikkerhed og overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks data og CPR-registeret.

Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødte, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne. Opdateringen af en persons data i CPR sker ved, at de relevante recordtyper for den pågældende hændelse opdateres. For hver person i CPR der opdateres med en hændelse modtager Danmarks Statistik de relevante recordtyper og opdaterer befolkningsdatabasen i Danmarks Statistik, hvor de respektive tabeller med tidligere aktuelle oplysninger om bopæl, civilstand, familie, navn, statsborgerskab, folkekirkeforhold mv. ligger. Ved kvartalets slutning dannes en befolkningsopgørelse ved udtræk og afgrænsning af befolkningen fra disse grundtabeller. Ind- og udvandringer bliver opgjort efter, hvornår vandringen er blevet registreret i Danmarks Statistiks befolkningsregistre. Det betyder, at alle vandringer indgår i statistikkerne uanset om vandringen er sket tidligere end opgørelsesåret/opgørelseskvartalet.

For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR. For udvandringernes vedkommende er ca. 83 pct. rettidige indberettet til CPR.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.