Gå til sidens indhold

Sociale pensioner

Beskrivelse

Statistikken omhandler alle som i januar måned modtager en folke- eller førtidspension. Antal modtagere af folkepension i alderen 67 år og derover ( fra 2004 65 år og derover) og antal modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-66 år ( fra 2004 64 år). Statistikken opgøres på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, beboere på plejehjem (publiceres ikke fra 2009), region- og kommunefordeling samt udbetalte beløb.

Med virkning fra januar 2009 er udtrækskriterierne ændret, således er pensionister som er fyldt 65 år inden årets udgang regnet med som folkepensionister i opgørelsen pr. januar, uanset om pensionen betales forud eller bagud. Det medfører, at ca. 700 personer medregnes som folkepensionister, mens de efter den hidtidige metode ville have været regnet som førtidspensionister.

Enheden i tællingen er personer.

Populationen omfatter alle personer med bopæl i Danmark, som modtager social pension eller invaliditetsydelse, og personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension.I opgørelsen anvendes en geografisk inddeling på kommuner eller landsdele. Pensionsbestanden opgøres efter køn, pensionsart, alder, civilstand og opholdskommune. Desuden opgøres pensionister efter opholdsland og statsborgerskab: Tabellerne belyser antallet af personer med dansk pension, men med fast bopæl i udlandet, samt antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark, som modtager dansk pension (publiceres ikke fra 2008).

De statistiske mål er antal personer som modtager udbetalt pension i alt, statusopgørelse pr. januar måned.

Kilde: Udbetaling Danmark/ATP og KMD system for social pension (Det fælleskommunale pensionssystem inkl. Københavns Kommune).

Dataanvendelse: Data til NYt fra Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger (udgået 2010), Statistikservice (udgået i 2006), Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt Data til Sumdatabasen og Statistikbanken i Danmarks Statistik Data til Danmarks Statistisks hjemmeside (fx variabelbeskrivelser) www.dst.dk Tabeller til publikationen "Social tryghed i de nordiske lande" udgivet af NOSOSKO Data til Statens Arkiver Lovmodellen i Finansministeriet Vurdering af loven om Folke- og førtidspension (Social- og integrationsministeriet, Pensionsstyrelsen) Budgettering i kommunerne, Kommunernes Landsforening Interne formål i Danmarks Statistik: samkørsel med andre statistikområder

Der findes ingen delopgaver under Sociale pensioner

Variable