Gå til sidens indhold

Afdæmpet BNP-vækst i tredje kvartal

BNP
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,5 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022

Nationalregnskab 3. kvt. 2022 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,3 pct. i tredje kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Kvartalsvæksten er dermed revideret ned med 0,2 procentpoint i forhold til den første offentliggørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal 2022, især som følge af indarbejdelse af ny information fra Firmaernes køb og salg samt regnskabstal for finansiering og forsikring. Fremgangen kom især fra serviceerhverv såsom erhvervsservice samt hoteller og restauranter. Herudover var der en fortsat positiv udvikling i industrien, hvilket specielt er drevet af medicinalindustrien. De resterende brancher oplevede mere eller mindre stilstand. Beskæftigelsen steg med 0,5 pct. i tredje kvartal, og de præsterede timer steg med 0,4 pct. Læs mere om usikkerhed ved denne opgørelse af nationalregnskabet under afsnittet Særlige forhold.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Forbrugerne bruger flere penge men får færre varer

I tredje kvartal fortsatte den reale tilbagegang i husholdningernes forbrug med et fald på 0,7 pct., hvilket svarer til en nedjustering på 0,4 procentpoint. i forhold til første opgørelse. Dermed er privatforbruget faldet i alle tre kvartaler i 2022. Revisionen i væksten for tredje kvartal skyldes i høj grad turistudgifterne, hvor væksten er revideret ned med 1,9 procentpoint. Købet af beklædning og fodtøj bidrager kraftigt til faldet i privatforbrug i tredje kvartal, da denne post falder med 6,0 pct., hvilket svarer til en nedjustering af væksten med 0,8 procentpoint. Bilkøbet steg med 2,1 pct. men ligger forsat på et lavt niveau, hvilket skal ses i lyset af forsyningsproblemer i branchen igennem hele året. Selvom mængden af varer og tjenester, som husholdningerne køber, er faldet i tredje kvartal, bruges der stadig flere penge. Husholdningernes forbrugsudgifter er således steget med 1,8 pct. i tredje kvartal. Dette skyldes de stigende priser. Det er især inden for brændsel og elektricitet samt fødevarer, at priserne er steget voldsomt med henholdsvis 6,1 pct. og 4,8 pct. i tredje kvartal.

Pæn fremgang i de samlede investeringer

I tredje kvartal steg de faste bruttoinvesteringer med 1,2 pct. Dette er en opjustering på 0,4 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse. Anlægsinvesteringerne er revideret op med 4,1 procentpoint og stiger nu med 5,6 pct. Revisionen skyldes en mindre opjustering i Firmaernes køb og salg, herunder separate opjusteringer på byggeri af Femern-forbindelsen, vindmøller og datacentre. Væksten i transportmidler er justeret op med 1,3 procentpoint og er nu på 7,0 pct. Investeringer i maskiner og transportmidler samlet er dog kun steget med 0,1 pct. som følge af tilbagegang i maskininvesteringerne. Boligbyggeriet faldt med 0,7 pct.

Uensartet vækst internationalt

For EU-27 og USA var væksten i tredje kvartal 2022 hhv. 0,2 pct. og 0,7 pct. Blandt EU's største medlemslande var væksten positiv, men moderat. Tyskland og Italien havde en vækst på hhv. 0,4 pct. og 0,5 pct. Spanien og Frankrig havde en vækst på 0,2 pct. Væksten inden for EU-27 var mere uensartet på tværs af de mindre EU medlemslande. I den ene ende havde Estland en nedgang på 1,8 pct., mens Irland havde en vækst 2,3 pct.

BNP-vækst i Danmark, EU og USAKilde: Danmarks Statistik, EUROSTAT og BEA. Senest opdateret 22. december 2022

Danmarks nationalregnskab

 

2022

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

707,4

3,2

4,0

-0,5

0,8

0,3

Import af varer og tjenester

423,9

3,6

4,5

-1,6

2,4

-0,2

Import af varer

258,4

2,2

1,3

-3,3

3,6

-0,5

Import af tjenester

165,6

5,7

9,7

1,2

0,5

0,3

Forsyning i alt

1131,4

3,3

4,2

-0,9

1,3

0,1

Eksport af varer og tjenester

526,4

10,9

8,0

0,5

3,1

2,5

Eksport af varer

273,7

7,8

5,0

-1,1

1,5

3,2

Eksport af tjenester

252,6

15,6

12,4

2,8

5,4

1,6

Privatforbrug

293,6

-5,1

-1,2

-3,4

-0,3

-0,6

Husholdningernes forbrugsudgifter

284,8

-5,3

-1,3

-3,6

-0,4

-0,7

Køb af køretøjer

11,0

-16,9

-19,1

-15,2

-2,6

2,1

Andre varer

121,2

-5,3

-4,1

-3,1

-0,4

-0,5

Tjenester i alt inkl. turisme

152,6

-4,4

2,6

-3,1

-0,2

-1,0

Tjenester i alt

167,7

2,5

7,8

-0,5

1,3

0,2

Turistindtægter (-)

26,9

179,7

147,1

11,5

20,2

11,3

Turistudgifter (+)

11,8

8,3

24,9

-23,9

5,1

-0,9

NPISH forbrugsudgifter2

8,8

2,9

0,7

0,7

0,4

1,5

Offentlige forbrugsudgifter

150,7

-0,1

-0,5

-1,7

-0,3

-1,2

Bruttoinvesteringer

160,7

3,2

9,4

0,9

9,1

-7,9

Faste bruttoinvesteringer

154,3

5,8

5,0

2,4

0,1

1,2

Boliger

43,0

8,3

7,8

6,5

-0,1

-0,7

Andet byggeri og anlæg

36,5

10,6

6,8

0,0

1,4

3,9

Maskiner, transportmidler mv.

36,0

-3,8

-4,5

0,5

-1,7

0,1

Intellektuelle rettigheder

38,8

8,5

10,2

2,2

0,9

1,9

Lagerforøgelser mv.3

6,4

-0,7

1,1

-0,3

2,1

-2,3

Endelig indenlandsk anvendelse

605,0

-1,8

1,6

-1,9

2,1

-2,8

Endelig anvendelse i alt4

1131,4

3,1

4,1

-0,9

2,5

-0,7

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1080

3,1

5,6

0,7

0,7

0,4

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3185

3,2

4,5

1,0

0,4

0,5

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP (pdf)
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret offentliggørelse af nationalregnskab for tredje kvartal 2022

Dette er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal 2022. I forhold til den seneste offentliggørelse, Nationalregnskab 3. kvt. 2022, er væksten revideret ned med 0,2 procentpoint i tredje kvartal, mens den er uændret for første og andet kvartal. Revisionen skyldes primært nye oplysninger for 2022 vedrørende firmaernes køb og salg samt betalingsbalance og udenrigshandel. Derudover er  industriens salg af varer samt nye tal for de finansielle brancher indarbejdet. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal fra før 2022. Dog kan nye tal for de tre første kvartaler af 2022 give ny information til vurderingen af sæsonmønstret, hvilket fører til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2020. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Ekstraordinær revision af præsterede timer

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2022, der blev offentliggjort 15. december. Udviklingen i nationalregnskabets beskæftigelse, præsterede timer og løn følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede værdier. I den seneste offentliggørelse af arbejdstidsregnskabet er der foretaget en genberegning af de præsterede timer for perioden første kvartal 2008 og frem, se Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2022. Formålet med genberegningen har været at få mere plausible kvartalsmønstre - især for brancher med få timelønnede. I nationalregnskabet er der kun indarbejdet tal for præsterede timer med det nye kvartalsmønster for kvartalerne i 2022. Da der opstår forskelle i sæsonmønstrene for de præsterede timer mellem 2021 og 2022 i nationalregnskabet, er de sæsonkorrigerede tal for de præsterede timer i nationalregnskabet baseret på udviklingen i de sæsonkorrigerede tal i arbejdstidsregnskabet. Dette skyldes, at det kræver tal for en længere periode med samme kvartalsmønster for at kunne estimere og rense for sæsoneffekter. I juni 2023 er det planen at indarbejde kvartalsvise tal for arbejdstidsregnskabet tilbage til 2020.

Opgørelse af færdigvarelagre i tredje kvartal 2022

Til opgørelsen af de kvartalsvise lagerforøgelser i nationalregnskabet benyttes som udgangspunkt oplysninger fra lagerværdistatikken, se www.statistikbanken.dk/statbank5a. Dette gælder for opgørelsen af færdigvare-, råvare- og engroslagre, mens der for lagre i landbruget og for energi bruges andre kilder og metoder. Ved denne offentliggørelse benyttes dog for tredje kvartal en intern version af opgørelsen af færdigvarelagrene svarende til den, der indgår i Industriens produktionsindeks. Denne metode er valgt, da den vurderes at give et mere retvisende billede af lagerændringerne for tredje kvartal for færdigvarerne. Af samme grund undersøges det aktuelt, om denne kilde skal være den primære til opgørelsen af færdigvarelagre fremover.

Nye tal for Firmaernes køb og salg

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg fra 15. december bygger nu på indberetninger fra langt størstedelen af de momsregistrerede virksomheder for tredje kvartal 2022. I den tidligere offentliggørelse af Nationalregnskabet 3. kvt. 2022 var der indarbejdet estimater baseret på en foreløbig intern udgave af Firmaernes køb og salg, hvor der indgik mange imputerede oplysninger. På baggrund heraf er der revideret i aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv, byggeriet samt privatforbruget for tredje kvartal 2022.

Opgørelse af landbruget

Den vegetabilske produktion i landbruget, som hovedsageligt består af korn, beror på foreløbige høstresultater for 2022. Mere detaljerede kilder indarbejdes i forbindelse med udgivelsen af Landbruget bruttofaktorindkomst, der forventes i maj 2023

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen som følge af påvirkning fra COVID-19-pandemien. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for den seneste periode i forbindelse med COVID-19-pandemien. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i større grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Usikkerhed om realvæksten i offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på opgørelsen i Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2022, der blev offentliggjort 21. december. For kvartalerne i 2022 er der endnu ikke indarbejdet mængdeindikatorer. Dermed er realvæksten i det individuelle offentlige forbrug beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode).

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst således, at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres. Det aktuelle forbrug i produktion korrigeres nu kun i mindre grad for enkelte områder.

BNP
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,5 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

23. december 2022 - Nr. 448

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med national-regnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Læs mere i statistikdokumentationen. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og  metoder på www.dst.dk/nationlregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation