Gå til sidens indhold

Nationalregnskab

Nationalregnskabet er centralt i den økonomiske-politiske beslutningsproces. BNP er en af de helt centrale størrelser, og det udtrykker værdien af landets samlede produktion og dermed hvad der er til rådighed for anvendelse til privat forbrug, offentlig forbrug, investering og netto-eksport.
Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst, dvs. om vi bliver rigere eller fattigere. Nationalregnskabet har mange andre centrale størrelser, fx husholdningernes opsparing. Nationalregnskabet opgøres efter internationale retningslinjer (ESA2010) hvilket gør det sammenligneligt mellem lande.

Introduktion

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabssystemet er et logisk og sammenhængende sæt af definitioner og klassifikationer, uden hvilke det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådeligt store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Nationalregnskabet beskriver det samfundsøkonomiske kredsløb. Rammen er et konsistent og afstemt system af økonomiske transaktioner og definitioner, der viser, hvordan den produktive aktivitet (når vi går på arbejde) skaber indkomst, som dernæst fordeles (fx som løn) og omfordeles (fx som skat), før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til privat forbrug og opsparing. Systemet viser også, hvordan opsparingen placeres (fx som indskud i banken).

Nationalregnskabet opgøres i faste priser (kædede værdier) og løbende priser. Nationalregnskabet i faste priser (kædede værdier) er renset for prisudviklingen. Udviklingen i BNP i faste priser (kædede værdier) udtrykker således den økonomiske realvækst.

For at kunne beskrive det samfundsøkonomiske kredsløb er de økonomiske transaktioner og de økonomiske aktører inddelt i forskellige typer og detaljerede klassifikationer, som er sammenhængende og konsistente med hinanden og over tid. Det årlige nationalregnskab har de mest detaljerede opgørelser og har konsistente tidsserier tilbage til 1966.

Dokumentation

COVID-19 og Nationalregnskab

 

Dokumentationsnotater vedr. årligt Nationalregnskab

 

Dokumentationsnotater vedr. kvartalsvist Nationalregnskab

 

Metodebeskrivelser

Ny offentliggørelsesrytme

Gældende version af Nationalregnskabet (tabelform)

Tidligere versioner af Nationalregnskabet (Tabelsæt og Statistiske Efterretninger)

Planlagte offentliggørelsesterminer for nationalregnskabet

 

Kvartals-/
årsopgørelse1
Beregnings-
omfang
  Offentliggørelse    
      Nyt og
Statistikbanken

Statistiske
Efterretninger
(Udgået)

Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2023, revideret
1. kvt. 2023-
2. kvt. 2023
  Ultimo
september 20232
   
Årsopgørelse 2021-2022
(September-version)5
Foreløbige tal for 2021-2022   Ultimo
september 2023
   
BNP-Indikator 3. kvt. 2023    Medio 
november 20234
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2023

1. kvt. 2023-
3. kvt. 2023

  Ultimo
november 2023 
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2023, revideret
1. kvt. 2023-
3. kvt. 2023 
  Ultimo december 20232  
BNP-Indikator 4. kvt. 2023   Medio 
februar 20244 
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2023 og året 2023
1. kvt. 2023-
4. kvt. 2023
  Ultimo
februar 20243
   
Kvartalsopgørelse 
4. kvt. 2022, revideret
1. kvt. 2023-
4. kvt. 2023
  Ultimo 
marts 20242

 
Årsopgørelse 2023
(Marts-version)
Foreløbige tal for 2023
  Ultimo 
marts 2024
   
BNP-Indikator 1. kvt. 2024    Medio 
maj 20244
   
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2024
1. kvt. 2024   Ultimo
maj 2024
   

Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2024, revideret 

1. kvt. 2021-
1. kvt. 2024
  Ultimo
juni 20242

 
Hovedrevideret årsopgørelse
1966-2023
(Juni-version)
Foreløbige tal for 2022-2023   Ultimo
juni 2024

 
BNP-Indikator
2. kvt. 2024
  Medio 
august 20244
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2024
1. kvt. 2024-
2. kvt. 2024
  Ultimo
august 2024 
   

1 : Årsopgørelserne adskiller sig fra kvartalsopgørelserne ved at indeholde oplysninger på et mere detaljeret niveau.
2 : Samtidig offentliggøres tabeller for Sektorregnskabet i Statistikbanken.
3 : Samtidig offentliggøres årlige oversigtstabeller i Statistikbanken for nationalregnskabets februar-version 2023
4 : Der udkommer kun en Nyt-artikel. Der opdateres ikke nogen statistikbanktabeller.
5 : I denne opgørelse opdateres blandt andet finansielle konti, sektorregnskab, offentlige finanser og Bruttonationalindkomsten (BNI). BNP og forsyningsbalancens hovedstørrelser revideres ikke i denne opgørelse.

 

 
Nyt

Seneste nyt om Nationalregnskab

BNP-fremgang på 0,3 pct. i andet kvartal 2023

31. august 2023

BNP-fremgang på 0,3 pct. i andet kvartal 2023

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,3 pct. i andet kvartal 2023, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Medicinalindustrien fortsatte med at være hoveddrivkraften bag væksten i BNP.

Tabeller i Statistikbanken om 'Samlet nationalregnskab'


Lille fremgang i BNP og beskæftigelsen

15. august 2023

Lille fremgang i BNP og beskæftigelsen

BNP-indikatoren peger på en fremgang på 0,2 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP i andet kvartal af 2023. Fremgangen i BNP var hovedsagligt drevet af medicinalindustrien samt den offentlige sektor.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Robust dansk økonomi i årene 2020 til 2022

30. juni 2023

Robust dansk økonomi i årene 2020 til 2022

Opdaterede beregninger af nationalregnskabet bekræfter billedet af en robust økonomisk udvikling i årene 2020-2022 samlet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sektorfordelt nationalregnskab'


Husholdningerne sparede mere op

30. juni 2023

Husholdningerne sparede mere op

I første kvartal 2023 opsparede husholdningerne 9,9 pct. af deres disponible indkomst, når der korrigeres for sæsonbevægelser. Dette er mere end i fjerde kvartal 2022, hvor opsparingsandelen var 6,6 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sektorfordelt nationalregnskab'


Fortsat stigende produktivitet i byerhvervene

8. februar 2023

Fortsat stigende produktivitet i byerhvervene

Byerhvervenes arbejdsproduktivitet steg i perioden 2017-2021 med 1,8 pct. pr. år i gennemsnit.

Tabeller i Statistikbanken om 'Produktivitet'


Høj økonomisk vækst i alle landsdele i 2021

27. oktober 2022

Høj økonomisk vækst i alle landsdele i 2021

Alle landsdele oplevede høj økonomisk vækst i 2021. Den høje vækst skal ses i lyset af det kraftige fald i den økonomiske aktivitet i 2020, som var forårsaget af COVID-19-pandemien og de heraf følgende restriktioner.

Tabeller i Statistikbanken om 'Regionalfordelt nationalregnskab'


Danskerne sparede mindre op i andet kvartal

30. september 2021

Danskerne sparede mindre op i andet kvartal

Opsparingsandelen i de danske husholdninger mv. endte på 6,3 pct. af disponibel indkomst i årets andet kvartal, når der ikke korrigeres for ændringer i husholdningernes pensionskassereserver.

Tabeller i Statistikbanken om 'Sektorfordelt nationalregnskab'


Økonomisk fremgang i alle landsdele før COVID-19

16. december 2020

Økonomisk fremgang i alle landsdele før COVID-19

De seneste tre års vækst i dansk økonomi var bredt funderet i hele landet, før COVID-19 gjorde sit indtog i Danmark. I perioden 2017-2019 oplevede alle landsdele en pæn fremgang i bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken om 'Regionalfordelt nationalregnskab'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

The Nordics during the first phases of COVID-19

31. maj 2022

The Nordics during the first phases of COVID-19

This publication describes the Nordics during the first phases of COVID-19. The publication is the result of the Nordic Chief Statisticians' decision to publish a joint comparative analysis concerning the socioeconomic effects of COVID-19 in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

16. december 2021

Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

Klimaaftrykket af det danske forbrug er større ude i verden end i Danmark. Det skyldes, at det danske forbrug indeholder en stor del importerede produkter, som giver anledning til emissioner af drivhusgasser, når de produceres ude i verden.

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

25. marts 2021

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.

Skift i industriens sammensætning påvirker produktivitetsudviklingen

30. oktober 2019

Skift i industriens sammensætning påvirker produktivitetsudviklingen

Danmarks produktivitetsvækst har siden finanskrisen ligget på et historisk lavt niveau. Især servicebrancherne er ramt af lave produktivitetsstigninger, mens industriens produktivitetsstigninger er i den høje ende. Stigningen er ikke bredt funderet over alle industribrancher, men afspejler især, at nogle få brancher har haft en meget kraftig produktivitetsstigning.

Production abroad has an effect on Danish GDP

7. juni 2019

Production abroad has an effect on Danish GDP

Globalisation has created new business models. Although you can still find traditional manufacturing enterprises with factory production, development, sales and administration gathered within the Danish borders, it has become more common to spread across several countries. An increasing share of the Danish manufacturing enterprises produce their goods or some of their goods without factories in Denmark. In this way, the industrial processing does not take place in Denmark but in a factory abroa

Publikationer

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014. 


Se alle årspublikationer: Nationalregnskab

Bag tallene

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

8. marts 2022

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

Se fakta om BNP-vækst, industriproduktion, beskæftigelse, konjunkturbarometre, forbrugertillid og turisme under COVID-19.

Otte fakta om Danmark og Tyskland

24. september 2021

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

4. december 2020

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

Se fakta om BNP-vækst, udenrigshandel, industriproduktion, beskæftigelse, konjunkturbarometre og forbrugertillid under COVID-19.

Fakta om dansk økonomi

29. marts 2019

Fakta om dansk økonomi

Danmarks Statistik har samlet et ark med fakta om udviklingen i dansk økonomi. Generelt har væksten i bruttonationalproduktet været positiv både i Danmark og i vores nabolande de seneste 55 år. Den seneste nedgangsperiode var i forbindelse med COVID-19-pandemien, der har påvirket økonomien markant i både Danmark og udlandet.

Kontakt

Bo Siemsen
Telefon: 39 17 30 69

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Dokumentation af de årlige opgørelser siden hovedrevisionen i 2014 kan findes her

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Nationalregnskabet introducerer ny offentliggørelsesrytme fra 2020. Læs mere her

Ny offentliggørelsesrytme

Hvad er BNP?

BNP grafik

Se Danmarks BNP. Få forklaringen på, hvad BNP er, og hvad man bruger det til.

Få viden om BNP

Danish GDP and GNI, Sources and methods

Danish GDP and GNI, Sources and methods

Læs mere om Danish GDP and GNI, Sources and methods

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine